مشکلات اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شیراز.

2 دانشجوی دکترای اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات مدل‌سازی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرمان.

3 استادیار مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرمان.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر.

5 پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شیراز.

چکیده

مقدمه: پویایی محیط، تمامی سازمان‌ها را وادار می‌کند تا به منظور تطابق بهتر، تغییراتی را اعمال کنند. قانون مدیریت خدمات کشوری که از ابتدای سال 1388 در سازمان‌های دولتی کشور اجرا شده، یکی از این تلاش‌ها به منظور تطابق با تغییرات محیط است. هدف این پژوهش بررسی مشکلات اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری است.
روش پژوهش: مطالعه حاضر با استفاده از روش پژوهش کیفی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان تشکیل می‌دهند که به صورت هدفمند برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری پژوهش مصاحبه و از مراحل تحلیل چارچوبی برای تحلیل مصاحبه‌ها استفاده شد.
یافته‌ها: هفت موضوع اصلی به عنوان مشکلات اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری شناسایی شد: ابهام در زمینه اجرای قانون و پاسخ‌گویی، نبود آیین‌نامه‌های اجرایی کامل، تبعیض در پرداخت‌ها و تراکم نرخ پرداخت، تناسب نداشتن حقوق‌ها با نرخ تورم و شاخص هزینه زندگی، تعریف نکردن مسیر ارتقای شغلی برای بعضی گروه‌ها، دشواری تطبیق قانون با احکام قبلی و نبود جامعیت در اجرای قانون.
نتیجهگیری: اجرای فصل دهم قانون خدمات کشوری مشکلات زیادی را هم برای مجریان و هم برای کارمندان ایجاد کرده است. بسیاری از این سوء تفاهمات به علت برداشت‌ها و توقعات نادرستی است که پیش از اجرای قانون، در بین ذی‌نفعان ایجاد شده است. آموزش دقیق‌تر مجریان و اطلاع رسانی بهتر، پیش از اجرای سایر فصل‌های قانون مدیریت خدمات کشوری، می‌تواند بسیاری از مشکلات اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری را برطرف کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Problems Associated with Implementing the Tenth Chapter of State Services Management Law at Kerman University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • O. Barati 1
  • M. Moosazadeh 2
  • M. Amiresmaili 3
  • M. S. Moradi-Mazraeno 4
  • M. Khabaz Shirazi 5
1 Assistant Professor in Health Services Management, Faculty of Management and Informatics, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
2 Ph. D. Candidate in Epidemiology, Research Center for Modeling in Health, Institute for Futures Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
3 Associate Professor, Medical Informatics Research Center, Institute for Futures Studies in Health, Kerman. University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
4 Master Student in Industrial Management, Bushehr’s Persian Gulf University, Boushehr, Iran.
5 General Practitioner, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The dynamicity of environment makes the organizations implement some changes for better accommodation. State Services Management Law (SSML), which has been deployed in public organizations since the early 2010 is such an effort by organizations to better accommodate to environmental changes. The purpose of the current study is to identify the implementation problems of the tenth chapter of the SSML.
Method: This study has been conducted using qualitative research methods. The sample which comprised eight employees from different units of Kerman University of Medical Sciences was selected purposefully. The data were collected through semi-structured interviews, and framework analysis method was used for their analysis.
Results: Seven themes and seventeen sub-themes were identified as describing the problems that face the implementation of the tenth chapter of the SSML: ambiguity regarding law implementation and responsiveness; lack of comprehensive regulations for implementation, payments discrimination and concentrated rates, salaries incompatibility with inflation rate and cost of living index, undefined career advancement for some job categories, difficulties in adjusting law with previous mandates, and incomprehensiveness in law implementation.
Conclusion: Implementing the tenth chapter of the law has brought about many problems for implementers and employees. Most of these problems are the result of unrealistic perceptions and expectations which have been raised among stakeholders before implementation. Teaching implementers more precisely and better informing before implementing other chapters of the law might help overcome many of these problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • State Services Management Law
  • Tenth Chapter
  • Implementation Problems
  • Kerman University of Medical Sciences
1  Farazmand, A. (2001). Administrative Reform in Developing Nations. 1st Edition, London: Praeger Publishing.
2        Islamic Consultative Assembly Research Center (2007). Achievements of State Services Management Law. 1st Edition, Tehran: Islamic Consultative Assembly Research Center. [In Persian]
3        Jazani, N. (2010). Human Resources Management. 9th Edition, Tehran: Ney Publications. [In Persian]
4        Babaei Poorkhoshnood, F. and A. Najafi (2012). “Administrative and Employment Rules and Regulations Manual”, Available at: URL: http://medicine.tums.ac.ir, [online] [16 August 2013]. [In Persian]
5        Ronaghi, Y. (2006). Wage and Salary Management. 2nd Edition, Tehran: Farmanesh Publications. [In Persian]
6        The Islamic Consultative Assembly (2007). State Services Management Law. 1st Edition, Tehran: Islamic Consultative Assembly Research Center Publications. [In Persian]
7        The Implementation of State Services Management Law. Available at: URL: http://www.rajanews.com/detail.asp?id=26128[online] [14 July 2010]. [In Persian]
8        Eshraghi, M. (2010). Adjustment Difference or Salary Increase. Bazyab website Available at: URL: http:// www.bazyab.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=47067&Itemid=48 [online] [14 July 2010]. [In Persian]
9        Eshraghi, M. (2010). State Services Management Law and Government Employees Rights. Fararoo News Agency, Available at: URL: http://www.fararu.com/vdcg3w9x.ak9ww4prra.html [online] [14 July 2010]. [In Persian]
10    A law titled as “State services Management Law”. Available at: URL: http://iscanews.ir/fa/ShowNewsItem.aspx?NewsItemID=288088[online] [14 July 2010].
11    Becker, B. and M. Huselid (1992). “The Incentive Effects of Tournament Compensation Systems”. Administrative Science Quarterly; Vol. 37, No. 2, pp. 336-350.
12    Aycan, Z. (2001). “Human Resource Management in Turkey; Current Issues and Future Challenges”, International Journal of Manpower, Vol. 22, No. 3, pp. 252-260.
13    Quinlan, M. (2004). “Workers' Compensation and the Challenges Posed by Changing Patterns of Work: Evidence from Australia”. Policy and Practice in Health and Safety, Vol. 1, No. 1, Issue. 1, pp. 25-52.
14    Rich, M. and K. R. Ginsburg (1999). “The Reason and Rhyme of Qualitative Research: Why, When, and How to Use Qualitative Methods in the Study of Adolescent Health”. Journal of Adolescent Health, Vol. 25, No. 6, pp. 371-378.
15    Tourani, S.; Maleki, M. R.; Hadian, M.; and M. R. Amiresmaili (2011). “An Investigation into Priority Setting of Present Status of Health Services in Iran”. Payesh Journal, Vol. 10, No. 2, pp. 217-230. [In Persian]
16    Jafari Sirizi, M.; Rashidian, A.; Abolhasani, F.; Mohammad, K.; Yazdani, S.; Parkerton, P.; Yunesian, M.; Akbari, F.;  and M. Arab (2008). “Qualitative Assessment of Dimensions and Degree of Autonomy Granting to University Hospitals”. Hakim Research Journal, Vol. 11, No. 2, pp. 59-71. [In Persian]
17    Seyyedjavadin, S. R. (2002). Human Resources Management and Staff Affairs. 1st Edition, Tehran: Negahe Danesh Publications. [In Persian]
18    Malekmohammadi, A. A. (2010). “24 Flaws of State Services Management Proposal”, Available at: URL: http://sheshmim.com/articles/articleviewer.aspx?articleid=136. [online] [15 July 2010]. [In Persian]
19    Saadat, E. (2006). Human Resources Management. 11th Edition, Tehran: SAMT Publications. [In Persian]
20    The Shortcommings of State Services Management Law, Available at: URL: http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1817793, [online] [14 July 2010]. [In Persian]
21    Kazemalvandi, R. (2010) “State Services Management Law and Challenges Facing It”, Hamshahri online, Available at: URL: http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=51900[online] [14 July 2010]. [In Persian]
22    Foroozandeh, L. (2010). “The Implementation of Chapter Tenth of State Services Management  Law is Not Possible without Implementation of Chapter Two”. Alef website, Available at: URL: http://alef.ir/content/view/41393, [online] [12 July 2010].[In Persian]
23    Shomal News (2010), “Latest Status of Implementation of State Services Management Law”. Available at: URL: http://www.shomalnews.com/index.php?view&sid=10567[online] [12 July 2010]. [In Persian]