نویسنده = دکتر بابک جمشیدی‌نوید
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر ویژگی‌های فردی بر تمایلات افشاگری حسابرسان مستقل

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 42-66

10.30476/jha.2019.68071.1201

فاطمه سعیدی؛ دکتر بابک جمشیدی‌نوید؛ دکتر علی‌اصغر طاهرآبادی؛ دکتر مهرداد قنبری