تأثیر ویژگی‌های فردی بر تمایلات افشاگری حسابرسان مستقل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 استادیار، گروه حسابداری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

3 استادیار، گروه حسابداری، واحد کنگاور، دانشگاه آزاد اسلامی، کنگاور، ایران.

چکیده

مقدمه: بعد از فروپاشی مؤسسه حسابرسی آرتور اندرسن، موضوع افشاگری در حوزه اخلاق حرفه‌ای توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرد و حرفه حسابرسی ملزم شد بیش از پیش به الزامات استقلال حرفه پای‌بند باشد و در جهت منافع عموم عمل کند. در این پژوهش تأثیر ویژگی‌های فردی شامل نگرش فرد نسبت به افشاگری، ادراک فرد نسبت به کنترل رفتاری، پذیرش اخلاقی مطلوب، تعهد فرد نسبت به استقلال حسابرسی، مسئولیت فردی برای افشاگری و هزینه‌های افشاگری برای فرد بر تمایلات افشاگری درون‌سازمانی و برون‌سازمانی بررسی می‌شود.
روش پژوهش: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و تلفیقی از روش‌های پیمایشی مقطعی و همبستگی است. نمونه پژوهش شامل 242 نفر از حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی معتمد بورس اوراق بهادار تهران از جمله سازمان حسابرسی در سال 1396 است. ابزار پژوهش پرسش‌نامه و سناریو است و فرضیه‌های پژوهش با استفاده از معادلات ساختاری با رویکرد کم‌ترین مربعات جزئی آزمون شده است.
یافته‌ها: متغیرهای نگرش فرد نسبت به افشاگری، ادراک فرد نسبت به کنترل رفتاری و مسئولیت فردی برای افشاگری بر هر دو بُعد درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تمایلات افشاگری حسابرسان مستقل تأثیر مثبت و معنی‌دار دارد اما متغیر تعهد فرد نسبت به استقلال حسابرسی بر هیچ‌یک از دو بُعد تمایلات افشاگری حسابرسان تأثیر معنی‌دار ندارد. هم‌چنین، متغیر پذیرش اخلاقی مطلوب فقط بر بُعد تمایلات افشاگری برون‌سازمانی تأثیر مثبت و معنی‌دار دارد و هزینه‌های افشاگری برای فرد نیز تنها بر بُعد تمایلات افشاگری درون‌سازمانی تأثیر منفی و معنی‌دار دارد.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که از دیدگاه حسابرسان مستقل افشاگری درون‌سازمانی به برون‌سازمانی ارجحیت دارد. هم‌چنین، ویژگی‌های فردی بر تمایلات افشاگری حسابرسان مستقل مؤثر است. بنابراین، پیشنهاد می‌شود در استخدام حسابرسان به ویژگی‌های فردی آن‌ها توجه شود. افزون براین، با شناسایی و درک بهتر عوامل مرتبط با افشاگری و در نظرداشتن ویژگی‌های شخصیتی مؤثر در حسابرسان می‌توان تمایلات افشاگری را پیش‌بینی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Individual Characteristics on External Auditors’ Whistleblowing Intentions

نویسندگان [English]

  • F. Saeedi 1
  • B. Jamshidi Navid 2
  • A. Taherabadi 3
  • M. Ghanbari 2
1 Ph. D. Student in Accounting, Department of Accounting, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Accounting, Kangavar Branch, Islamic Azad University, Kangavar, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Following the dissolution of Arthur Andersen Firm, whistleblowing in professional ethics attracted specific attention and auditing was obliged to comply with its independent requirements more than ever and acted in favor of public benefits. In this study the impact of individual characteristics including individual attitude toward whistleblowing, perceived behavioral control, desired moral approbation, individual commitment to auditing independence, personal responsibility for reporting, and personal cost of reporting on internal and external whistleblowing intentions are taken into consideration. 
Method: This research is an applied and cross-correlational study. The sample consists of 242 auditors working in reliable audit institutions of Tehran Stock Exchange such as Auditing Organization in the year of 2017.  A questionnaire and scenario were administered to collect data and research hypotheses were tested through partial least squares structural equation modeling.
Results: Individual attitude toward whistleblowing, perceived behavioral control, and personal responsibility for reporting affect internal and external whistleblowing intentions of external auditors positively and significantly, while personal commitment toward auditing independence has no significant impact on both aspects of whistleblowing intentions. Further, desired moral approbation has positive and significant effect on external whistleblowing intentions and personal cost of reporting has merely negative and significant effect on internal whistleblowing intentions.
Conclusion: The results indicate that internal whistleblowing has priority over external whistleblowing from the view of external auditors. Also, individual characteristics impact whistleblowing intentions of external auditors; therefore, it is suggested to consider individual characteristics of external auditors in terms of employing them. Whistleblowing intentions can be predicted by better understanding and identifying factors pertaining to whistleblowing and considering effective personality traits of auditors as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • External Auditors
  • Individual Characteristics
  • Whistleblowing
1        Nisar, T. M.; Prabhakar, G.; and M. Torchia (2018). “Whistleblowing: When Do Employees Act to Blow the Whistle?”, Organizational Dynamics, In Press.
2        Kafash, L. and H. Imani (2017). “The Effect of Organizational Commitment and Ethical Values on Whistleblowing Intention among the Public Sector Accountants”, Journal of Health Accounting, Vol. 6, No. 2, pp. 87-105. [In Persian]
3        Cowton, C. J. (2009). “Accounting and the Ethics Challenge: Remembering the Professional Body”, Accounting and Business Research, Vol. 39, No. 3, pp. 177-189.
4        Mahdavi, Gh. and A. Hushmand (2013). “Investigating The Effect of Organizational Moral Culture on Auditor’s Behavior”, Journal of Audit Science, Vol. 13, No. 51, pp. 41-61. [In Persian]
5        Alleyne, P. A.; Hudaib, M.; and R. Pike (2013). “Towards a Conceptual Model of Whistleblowing Intentions among External Auditors”, British Accounting Review, Vol. 45, No. 1, pp. 10-23.
6        Kaplan, S. E. and S. M. Whitecotton (2001). “An Examination of the Auditors’ Reporting Intentions when another Auditor is Offered Client Employment”, Auditing: A Journal of Practice & Theory, Vol. 20, No. 1, pp. 45-63.
7        Alleyne, P.; Hudaib, M.; and R. Haniffa (2018). “The Moderating Role of Perceived Organizational Support in Breaking the Silence of Public Accountants”, Journal of Business Ethics, Vol. 147, No. 3, pp. 509-527.
8        Brink, A. G.; Lowe, D. J.; and L. M. Victoravich (2017). “The Public Company Whistleblowing Environment: Perceptions of a Wrongful Act and Monetary Attitude”, Accounting and the Public Interest, Vol. 17, No. 1, pp. 1-30.
9        Latan, H.; Ringle, C. M.; and C. J. C. Jabbour (2017). “Whistleblowing Intentions among Public Accountants in Indonesia: Testing for the Moderation Effects”, Journal of Business Ethics, Vol. 152, No. 2, pp. 573-588.
10    Alleyne, P.; Charles-Soverall, W.; Broome, T.; and A. Pierce (2017). “Perceptions, Predictors and Consequences of Whistleblowing among Accounting Employees in Barbados”, Mediatory Accountancy Research, Vol. 25, No. 2, pp. 1-57.
11    Brown, J. O.; Hays, J.; and M. T. Stuebs (2016). “Modeling Accountant Whistleblowing Intentions: Applying the Theory of Planned Behavior and the Fraud Triangle”, Accounting and the Public Interest, Vol. 16, No. 1, pp. 28-56.
12    Ghasemi, M. (Translator) (2011). “Forensic Accounting Knowledge, Famous Fraud Whistleblowers”, Journal of Accountant, Vol. 240, pp. 44-47. [In Persian]
13    Gao, L. and G. Brink (2017). “Whistleblowing Studies in Accounting Research: A Review of Experimental Studies on the Determinants of Whistleblowing”, Journal of Accounting Literature, Vol. 38, pp. 1-13.
14    Jubb, P. (1999). “Whistleblowing: A Restrictive Definition and Interpretation”, Journal of Business Ethics, Vol. 12, No. 1, pp. 77-94.
15    Brennan, N. and J. Kelly (2007). “A Study of Whistleblowing among Trainee Auditors”, British Accounting Review, Vol. 39, No. 1, pp. 61-87.
16    Alleyne, P. A. (2010). “The Influence of Individual, Team and Contextual Factors on External Auditors’ Whistleblowing Intentions in Barbados”, Published Ph.D. Thesis, University of Bradford, Available at: https://bradscholars.brad.ac.uk. [Online][15 September 2016]
17    King, G. (1999). “The Implications of an Organization’s Structure on Whistleblowing”, Journal of Business Ethics, Vol. 20, No. 4, pp. 315-326.
18    Chung, J.; Monroe, G.; and L. Thorne (2004). “An Examination of Factors Affecting External and Internal Whistleblowing by Auditors”, Research Seminar, The University of NSW School of Accounting, Available at: http://wwwdocs.fce.unsw.edu.au. [Online][1 June 2017]
19    Sikka, P.; Willmott, H.; and T. Lowe (1989). “Guardians of Knowledge and Public Interest: Evidence and Issues of Accountability in the UK Accountancy Profession”, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 2, No. 2, pp. 47-71.
20    Golchin, H. (2003). “Kant’s Moral Philosophy”, Culture Letter, Vol. 48, pp. 93-99. [In Persian]
21    Warming-Rasmussen, B. and C. Windsor (2003). “Danish Evidence of Auditors’ Level of Moral Reasoning and Predisposition to Provide Fair Judgments”, Journal of Business Ethics, Vol. 47, No. 2, pp. 77-87.
22    Lucas, N. and V. S. Koerwer (2004). “Featured Interview Sherron Watkins, Former Vice President of Corporate Development for Enron”, Journal of Leadership and Organizational Studies, Vol. 11, No. 1, pp. 38-47.
23    Ajzen, I. (1991). “The Theory of Planned Behavior”, Organizational Behavior and Human Decision Processes, Vol. 50, No. 2, pp. 179-211.
24    Park, H. and J. Blenkinsopp (2009). “Whistleblowing as Planned Behavior-A Survey of South Korean Police Officers”, Journal of Business Ethics, Vol. 85, No. 4, pp. 545-556.
25    Buchan, H. F. (2005). “Ethical Decision Making in the Public Accounting Profession: An Extension of Ajzen’s Theory of Planned Behaviour”, Journal of Business Ethics, Vol. 61, No. 2, pp. 165-181.
26    Flannery, B. L. and D. R. May (2000). “Environmental Ethical Decision Making in the U.S. Metal-Fishing Industry”, Academy of Management Journal, Vol. 43, No. 4, pp. 642-662.
27    Jones, T. M. and L. V. Ryan (1997). “The Link between Ethical Judgment and Action in Organizations: A Moral Approbation Approach”, Organization Science, Vol. 8, No. 6, pp. 663-680.
28    Williams, P. F. (2004). “You Reap What You Sow: The Ethical Discourse of Professional Accounting”, Critical Perspectives on Accounting, Vol. 15, No. 6, pp. 995-1001.
29    DeAngelo, L. E. (1981). “Auditor Size and Audit Quality”, Journal of Accounting and Economics, Vol. 3, No. 3, pp. 183-199.
30    Hall, M.; Smith, D.; and K. Langfield-Smith (2005). “Accountants’ Commitment to their Profession: Multiple Dimensions of Professional Commitment and Opportunities for Future Research”, Behavioral Research in Accounting, Vol. 17, No.  1, pp. 89-109.
31    Graham, J. W. (1986). “Principled Organizational Dissent: A Theoretical Essay”, Research in Organizational Behavior, Vol. 8, pp. 1-52.
32    Miceli, M. P. and J. P. Near (1988). “Individual and Situational Correlates of Whistleblowing”, Personnel Psychology, Vol. 41, No. 2, pp. 267-281.
33    Schultz, J. J.; Johnson, D. A.; Morris, D.; and S. Dyrnes (1993). “An Investigation of the Reporting of Questionable Acts in an International Setting”, Journal of Accounting Research, Vol. 31, pp. 75-103.
34    Ponemon, L. (1994). “Comment: Whistle-blowing as an Internal Control Mechanism: Individual and Organizational Considerations”, Auditing: A Journal of Practice & Theory, Vol. 13, No. 2, pp. 118-130.
35    Gendron, Y.; Suddaby, R.; and H. Lam (2006). “An Examination of the Ethical Commitment of Professional Accountants to Auditor Independence”, Journal of Business Ethics, Vol. 64, No. 2, pp. 169-193.
36    Beigi Harchegani, E.; Banimahd, B.; Reiszadeh, M.; and R. Royayi (2018). “Motivational Values and Auditor’s Ethical Whistleblowing about Corporate Wrongdoing”, Journal of Ethics in Science and Technology, Vol. 12, No. 4, pp. 120-135. [In Persian]
37    Banimahd, B. and A. Golmohammadi (2017). “Investigating the Relationship between Ethical Climate and Whistleblowing through Optional Reporting Model in Iran’s Audit Profession”, Iranian Journal of Value & Behavioral Accounting, Vol. 2, No. 3, pp. 61-86. [In Persian]
38    Shahriyari, M. and E. Barzegar (2017). “The Relationship between Ethical Climate and Consulting with Professional and Organizational Commitment of the Public Sector Accountants”, Journal of Health Accounting, Vol. 5, No. 2, pp. 47-70. [In Persian]
39    Beigi Harchegani, E.; Banimahd, B.; Reiszadeh, M.; and R. Royayi (2017). “Investigating the Effect of Auditors’ Feature Machiavellian Behavior on their Whistleblowing”, Iranian Journal of Value & Behavioral Accounting, Vol. 1, No. 2, pp. 65-95. [In Persian]
40    Namazi, M. and F. Ebrahimi (2016). “Modeling and Prioritizing Factors Affecting the Intention of Financial Fraudulent Reporting by Accountant”, Empirical Studies in Financial Accounting, Vol. 13, No. 49, pp. 1-28. [In Persian]
41    Mahdavi, Gh. and F. Ebrahimi (2015). “The Effect of Ethics on the Professional and Organizational Commitment of Accountants (A Case Study: The Universities of Medical Sciences)”, Journal of Health Accounting, Vol. 4, No. 2, pp. 87-103. [In Persian]
42    Namazi, M. and F. Ebrahimi (2015). “Investigating the Moderating Effect of Perceived Moral Intensity on Accountants’ Intentions of Internal Reporting Fraud”, Journal of Iranian Accounting Review, Vol. 2, No. 5, pp. 109-133. [In Persian]
43    Mahdavi, Gh. and R. Mousavinejad (2012). “Impact of Ethical Climate on Decision-making of Financial Managers in Governmental Organizations in Fars Province”, The Journal of Ethics in Science and Technology, Vol. 6, No. 4, pp. 42-53. [In Persian]
44    Lawshe, Ch. (1975). “A Quantitative Approach to Content Validity”, Personnel Psychology, Vol. 28, No. 4, pp. 563-575.
45    Near, J. P. and M. P. Miceli (1995). “Effective Whistleblowing”, Academy of Management Review, Vol. 20, No. 3, pp. 679-707.