کلیدواژه‌ها = الگوی بنیش
تأثیر ویژگی‌های شخصیتی مدیرعامل بر احتمال دستکاری سود بر مبنای الگوی بنیش

دوره 9، شماره 2، مهر 1399، صفحه 46-71

10.30476/jha.2021.85083.1369

محمد خلیل‌زاده؛ دکتر فرزانه حیدرپور؛ دکتر افسانه توانگر؛ دکتر آزیتا جهانشاد