تأثیر ویژگی‌های شخصیتی مدیرعامل بر احتمال دستکاری سود بر مبنای الگوی بنیش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: مدیران، مسئولیت تهیه و ارائه صورت­های مالی شرکت­ها را برعهده دارند و جنبه­های شخصیتی آن‌ها به عنوان یکی از عوامل تعیین­کننده در فرآیند گزارشگری مالی شرکت­ها در نظر گرفته می­شود. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ویژگی­های شخصیتی مدیر­عامل شامل فرصت­طلبی، روان­رنجوری، برون‌گرایی، انعطاف‌پذیری، توافق‌پذیری و باوجدان­بودن بر احتمال دستکاری سود است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی پیمایشی است. نمونه پژوهش شامل 52 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال مالی 1397 است. داده­های پژوهش از طریق روش‌های کتابخانه­ای و پرسش‌نامه جمع‌آوری و برای آزمون فرضیه­های پژوهش از رگرسیون لجستیک باینری استفاده شده است. هم‌چنین، احتمال دستکاری سود به وسیله الگو­های بنیش و بنیش تعدیل شده بررسی شده است.
یافته‌ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که در شرکت­های با مدیریت روان­رنجور، احتمال دستکاری سود با استفاده از الگوی بنیش تعدیل شده کاهش می­یابد. هم‌چنین، انعطاف­پذیری مدیریت، احتمال دستکاری سود با استفاده از الگوی بنیش را افزایش می‌دهد در حالی­که سایر ویژگی­های شخصیتی بر احتمال دستکاری سود تأثیر معنی‌داری ندارد.
نتیجه‌گیری: دستکاری سود شرکت­ها، اعتماد سرمایه­گذاران را خدشه­دار می‌کند. از این رو، شناسایی ویژگی‌های شخصیتی مؤثر مدیران از جمله روان­رنجوری و انعطاف­پذیری موجب کنترل دستکاری­­های سود، انتشار سود واقعی شرکت­ها و تخصیص بهینه منابع می­شود.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of CEO personality traits on the probability of profit manipulation based on Banish model

نویسندگان [English]

  • M. khalilzadeh 1
  • F. Heidarpour (Ph. D.) 2
  • A. Tavangar (Ph. D.) 3
  • A. Jahanshad (Ph. D.) 2
1 PhD Student, Department of Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran