کلیدواژه‌ها = کارایی
کاربرد روش تحلیل فراگیر داده‌ها در بودجه‌ریزی عملیاتی بیمارستانی: مطالعه موردی بیمارستان‌های منتخب سال 1387

دوره 1، شماره‌های 2 و 3، دی 1391، صفحه 58-71

10.30476/jha.2012.16595

زهره کاظمی؛ علی اصغر احمد کیادلیری؛ رضا صالح زاده؛ مریم رمضانیان