کاربرد روش تحلیل فراگیر داده‌ها در بودجه‌ریزی عملیاتی بیمارستانی: مطالعه موردی بیمارستان‌های منتخب سال 1387

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد سلامت؛ کارشناس بودجه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

2 گروه مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان

4 کارشناس ارشد اقتصاد سلامت؛ رئیس گروه مطالعات اقتصاد سلامت مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

چکیده

مقدمه: در نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، به‌منظور بررسی کارایی و اثربخشی، هزینه‌ها با نتایج حاصله مقایسه می‌شود. در این راستا، در پژوهش حاضر کارایی بیمارستان‌های منتخب در سال 1387، با استفاده از فن تحلیل فراگیر داده‌ها (DEA)، محاسبه و کاربرد فن مزبور در بودجه‌ریزی عملیاتی بیمارستانی بررسی شده است.
روش مطالعه: پژوهش حاضر مطالعه‌ای توصیفی - تحلیلی است. برای اندازه‌گیری کارایی از مدل BCC ورودی‌محور و به‌منظور رتبه‌بندی کامل بیمارستان‌ها از مدل اندرسون – پیترسون (AP) استفاده شده است. برای حل مدل، نرم افزار Excel DEA Solver نسخه 2.72.0.2 و DEA - Master نسخه 2 بکار گرفته شده است.
یافته‌ها: نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که 45 درصد از بیمارستان‌ها ناکارا بوده‌اند. هم‌چنین، با توجه به میانگین درصد مازاد بکارگیری بیش از نیاز ورودی‌ها، بیمارستان‌های ناکارا به‌طور متوسط 16/51 درصد تخت اضافی و 14/46 درصد کارکنان اضافی دارند.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر، بیمارستان‌های منتخب به صورت کارا فعالیت نکرده و ظرفیت ارتقای کارایی در بیمارستان‌های مورد بررسی بدون هیچ‌گونه افزایشی در هزینه‌ها و با بکارگیری همان میزان از ورودی‌ها وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Application of Data Envelopment Analysis for Operational Budgeting in Hospitals: Case Study of the Selected Hospitals of 2008

نویسندگان [English]

  • Z. Kazemi 1
  • A. A. Ahmad Kiadaliri 2
  • R. Salehzadeh 3
  • M. Ramzanian 4
1 MSc in Health Economics; Budget Expert of Birjand University of Medical Sciences
2 Department of Health Management and Economics, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences
3 Ph. D. student in Besiness Management, Isfahan University
4 Chief of Health Economic Study Group, Center for Budget and Performance Monitoring, Ministry of Health and Medical Education
چکیده [English]

Introduction: In order to examine the efficiency and usefulness of operational budgeting systems, the expenses will be compared with the final results. The present study aims at examining the efficiency of the chosen hospitals in 2008 using the data envelopment analysis and its application for operational budgeting in hospitals.
Methods: The present study is an analytic-descriptive survey research. Input-oriented model of Data Envelopment Analysis was used to assess the performance of hospitals. Moreover, Anderson-Peterson (AP) model was used for ranking efficient hospitals. Excel DEA Solver (version 2.72.0.2) and DEA-Master (version 2) was utilized to solve the model.
Results: The results of the study indicate that 45% of hospitals have been inefficient. Besides, given the average percentage of excess inputs, on average, inefficient hospitals have 51.16% and 46.14% additional beds and staff respectively.
Conclusion: Based on the findings of the present study, the selected hospitals have not operated efficiently. However, it should be noted that the hospitals under study have the potential to be more efficient with the same amount of inputs, and without any increase in the expenses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hospital
  • Operational Budgeting
  • Efficiency and Data Envelopment Analysis
Abby, S.; and A. Yaser (2009). “Electronic Medical Record Use and Efficiency: A DEA and Windows Analysis of Hospital”. Socio-Economic Science, Vol. 43, No. 3, pp. 209-16.

Abolhallaj, M.; Najafi, B.; and A. A. Ahmad Kiadaliri (2011). “Measuring Technical Efficiency of the Hospitals Related to Universities of Medical Sciences in 2007”. Medicine and Purification, Vol. 19, No. 3, pp. 49-61. [In Persian]

Alamtabriz, A. and M. Imanipour (2011). “Measuring the Relative Efficiency of Health Care Offered in Hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Science Using Data Envelopment Analysis Technique”. Health Information, Vol. 8, No. 3, pp. 315-325. [In Persian]

Ancarani, A.; Mauro, D.; and M. D. Giammanco (2009). “The Impact of Managerial and Organizational Aspects on Hospital Wards’ Efficiency: Evidence from a Case Study”. European Journal of Operational Research, Vol. 194, Issue. 1, pp. 280-93.

Asadi, M.; Mirghafoori, H.; Sadeqhi Arani, Z.; and H. Khosravanian (2011). “Qualitative Evaluation of Hospital Performance Using DEA, Balanced Scorecard and Servqual; A Case Study of General Hospitals of Yazd”. Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Vol. 18, No. 6, pp. 559-569. [In Persian]

Asgharpour, M. J. and O. Yusefi (2002). “The Use of Group Poly Criterion Decision Making in Budget Allocation for Research University Centers”. International Conference of Industries Management, Iran, Yazd, 30 and 31 May. [In Persian]

Azad, E.; Ketabi, S.; Soltani, I.; and S. Bagherzadeh (2011). “The Analysis of Efficiency of Resource Allocation to Hospital Wards with Data Envelopment Analysis”. Health Information Management, Vol. 8, No. 7, pp. 938-947. [In Persian]

Azar, A.; Zahedi, S. H.; and T. Amirkhani (2010). “Designing Performance Based Budgeting Method by Running System Approach”. Quarterly Journal of Iran Management Science, Year 5, No. 18, pp. 29-53. [In Persian]

Daneshfard, K. and S. Shiravand (2012). “Barriers to Implementation of Performance-Based Budgeting in Ministry of Health and Medical Science”. Journal of Gorgan University of Medical Science, Issue. 14, Vol. 42, No. 2, pp. 90-96. [In Persian]

Dargahi, H.; Masoori, N.; Safdari, R.; Fazayeli, S.; and M. Yusefi (2010). “The Analysis of Efficiency of Medical Records Departments of Tehran University of Medical Science Hospitals with Data Envelopment Analysis (2007-2009)”. Payavard Salamat - Journal of Allied Medical Science School, Tehran University of Medical Science, Vol. 4, No. 11 & 12, pp. 9-17. [In Persian]

Delangizan, S. and N. Mohammadnejad (2008). “Designing a Model for Budget Allocation in Organizations with Independent Similar Units”. The Second Conference of Performance Based Budgeting, Iran, Tehran, 7 and 8 May.
[In Persian]

Ganley, J. A. and J. S. Cubbin (1992). Public Sector Efficiency Measurement: Applications of Data Envelopment Analysis. Amsterdam: North Holland.

Goodarzi, Gh.; Imani Nasab, M. H.; Jahanmehr, N.; Rostami, K.; Omidifar, R.; and F. Mahooti (2012). “Performance Assessment of Hospitals Related to Medical Sciences University of Lorestan”. Payesh, Journal of The Iranian Institute For Health Sciences Research, Vol. 11, No. 3, pp. 309-315. [In Persian]

Hassanabadi, M. and A. Najjar Sarraf (2007). The Comprehensive Model for Performance Based Budgeting. Tehran: Iran Industrial Education and Research. [In Persian]

Jaafari Seyrizi, M.; Rashidian, A.; Abolhasani, F.; Mohamad, K.; Yazdani, Sh.; Patrishina, P.; Unesian, M.; Akbari, F.; and M. Arab (2008). “Qualitative Assessment of Dimensions and Degree of Autonomy Granted to University Hospitals”. Hakim Research Journal, Vol. 11, No. 2, pp. 59-71. [In Persian]

Kazemi, Z.; Ahmad Kiadaliri, A.; and H. Haghprast (2008). “Estimating Efficiency and Optimal Resource Utilization
in Selected Hospitals Using Data Envelopment Analysis”. Third International Conference of Management Accounting, Iran, Tehran, 20 January. [In Persian]

Lee, K. H.; Bum Yang, S.; and M. Choi (2009). “The Association Between Hospital Ownership and Technical Efficiency in a Managed Care Environment”. Journal of Medical Systems Syst; 33, pp. 307-315.

Mirjalili, S. H.; Mirdehghan, S. A.; and H. Dehghan Khavari (2010). “ The Analysis and Determination of the Efficiency of Yazd Industry with Data Envelopment Analysis”. Quarterly Journal of Economic Policy and Research, Year 18, No. 54, pp. 95-122. [In Persian]

Mobaraki, H.; Hadian, M.; Salemi, M.; Alizadeh, A.; and S. Mohseni (2012). “The Analysis of the Total Expenses of Health Care in Health Care Centers of Rudan, Hormozgan Based on Performance-Based Budgeting”. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Science, Vol. 16, pp. 34-41. [In Persian]

Najafi, B.; Beheshti Dehkordi, A.; and A. Emami Meibodi (2010). “The Productivity of Ardabil General Hospitals (2000-2006)”. Journal of Qazvin University of Medical Science, Year 14, Vol. 57, No. 4, pp. 64-70. [In Persian]

Pourreza, A.; Goodarzi, G. H.; and H. Azadi (2009). “Determining the Technical Efficiency of Tehran Medical Sciences Hospitals by Data Envelopment Analysis 1996-2006”. Journal of Health Faculty and Health Research Institute, Vol. 7, No. 4, pp. 79-86. [In Persian]

Pourtalei, F. (2008). “Measuring Scientific and Technological Output and Designing a Model for Budgeting Scientific and Technological Organizations Based on the Total Cost of Science and Technology Output”. The Second Conference of Performance Based Budgeting, Iran, Tehran, 7 and 8 May. [In Persian]

Rahimi, B.; Yusefzadeh, H.; Khalesi, N.; Valinegadi, A.; Gozali, A.; Akbari, S.; and P. Haghighatfar (2012). “The Analysis of Efficiency and Optimal Resource Utilization in Selected West Azarbaiejan Hospitals with Data Envelopment Analysis”. Health Management, Vol. 47, No. 15, pp. 91-102. [In Persian]

Rezapour, A. and S. Asefzadeh (2009). “Economic Efficiency of Teaching Hospitals Affiliated to Medical Sciences of Qazvin University (1997-2007)”. Journal of Guilan University of Medical Sciences, Vol. 71, No. 18, pp. 55-63. [In Persian]

Salehzade, R. and S. Ketabi (2011). “Measuring the Efficiency of Qom Hospitals with Data Envelopment Analysis and Analysis Hierarchy Process”. Health Information Management, Vol. 8, No. 14, pp. 480-489. [In Persian]

Sameti, M. and M. Rezvani (2001). “Investigating the Efficiency of the Prestigious State-Run Universities of Iran with DEA”. Journal of Economic Research, No. 59, pp. 117-147. [In Persian]

Sepehrdust, H. and E. Rajabi (2012). “Human Development Index and the Efficiency of Social Security Hospitals”. Journal of Hamadan University of Medical Sciences, Vol. 63, No. 1, pp. 32-38. [In Persian]

Tlotlego, N.; Nonvignon, J.; Sambo, L.; Asbu, Z. E.; and J. M. Kirigia (2010). “Assessment of Productivity of Hospitals in Botswana: A DEA Application”. International Archives of Medicine, pp. 3-27.

Vice-Presidency for Strategic Planning and Supervision, The Collection of Development Plan of the Islamic Republic of Iran (2010). [In Persian]