کلیدواژه‌ها = عوامل بازدارنده
بررسی توسعه بخش خصوصی در گردشگری سلامت (بر مبنای مدل کرت لوین)

دوره 2، شماره 2، تیر 1392، صفحه 15-32

10.30476/jha.2013.16899

دکتر سیدرضا سید جوادین؛ مریم شفائی؛ حسین شفقت لنبر؛ بهزاد نجفی