مقایسه سهم تأمین منابع مالی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان از بخش‌های مختلف طی سال‌های برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1384 - 1388)*

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

2 استادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

3 رئیس گروه مطالعات اقتصاد سلامت مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

4 کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

چکیده

مقدمه: هدف از این مطالعه، اندازه‌گیری و تعیین وضعیت تأمین منابع مالی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی زنجان طی سال‌های برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1384- 1388) است.
روش پژوهش: این پژوهش، یک مطالعه توصیفی و از نوع پژوهش‌های کاربردی است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها چک‌لیستی مشتمل بر دو قسمت است که، پس از بررسی روایی محتوا1، برای جمع‌آوری داده‌های مربوط به مشخصات بیمارستان‌های مورد مطالعه استفاده شده است. همچنین، داده‌های گردآوری شده، با استفاده از نرم افزار اکسل نسخه 2007 دسته‌بندی و تجزیه و تحلیل شده است.
یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که، به‌طور متوسط، 72% درآمد بیمارستان‌ها مربوط به مبالغ دریافتی از سازمان‌های بیمه‌گر، 20% مربوط به مبالغ دریافتی از بیماران و 8% مربوط به مبالغ دریافتی بابت عملکرد درمانی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
نتیجه‌گیری: بنا به نتایج بدست آمده، بیمارستان‌ها باید جهت کاستن از هزینه‌ها اقدام جدی به‌عمل آورند و برای وصول حداکثر مطالبات تلاش کنند. همچنین، یکی از دلایل احتمالی کم بودن سهم پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر از درآمد کل در بیمارستان‌های کوچک‌تر می‌تواند نبود پوشش کامل بیمه‌ای در این مناطق باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Financing Share of the Hospitals of Zanjan University of Medical Sciences During the Fourth Economical, Social and Cultural Development Plan (2005-2009)٭

نویسندگان [English]

  • R. Mohebbifar 1
  • A. R. Shoghli 2
  • M. Ramzanian 3
  • Kh. Khoshnam 4
1 Assistant Professor of Health Services Management, School of Public Health, Qazvin University of Medical Sciences
2 Assistant Professor of Health Services Management, School of Medicine, Zanjan University of Medical Sciences
3 Chief of Health Economics Study Group, Center for Budget and Performance Monitoring, Ministry of Health and Medical Education
4 Master of Health-Medical Services Management, Zanjan University of Medical Sciences
چکیده [English]

Introduction: The main objective of this study was to measure the modes of securing financial resources in hospitals of Zanjan University of Medical Sciences during the Fourth economic development Plan (2005-2009).
Methods: This study is an applied descriptive research whose data were collected by a two-part checklist for obtaining information related to the profile of hospitals. The checklist was validated in terms of content. The obtained data were classified and analyzed with Excel 2007 software.
Results: The Results of the study indicate that, on average, 72% of the hospitals’ revenue comes from the sum earned from insurance organizations, 20% from patients and 8% from medical practice of Health Ministry and Medical Education.
Conclusion: The results of the study lead to this conclusion that hospitals ought to take serious measures both to reduce costs and to achieve maximum receivable sums. In addition, one reason for lower share of payment of the insurance organizations from total revenue in smaller hospitals might be the lack of comprehensive insurance coverage in these areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hospital
  • Financing
  • Revenue
  • The Fourth Economic
  • Social and Cultural Development Plan of the Islamic Republic of Iran
انوری، زهره؛ صدقیانی، ابراهیم؛ و سیدجمال‌الدین طبیبی (1384). «مقایسه سازوکارهای موجود در بهره‌وری خدمات پشتیبانی بیمارستانی اراک، 1383 طراحی یک الگو». مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دوره 13، شماره 52، پاییز، ص‌ص. 49-56.
برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1386). «دستورالعمل اجرایی ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی».
حاتم، ناهید؛ عسکریان، مهرداد؛ و کیمیا پورمحمدی (1387). «کاربرد الگوی ارتقای کیفیت با استفاده از اطلاعات پزشکی بیماران بر افزایش درآمد بیمارستان». مدیریت اطلاعات سلامت، دوره پنجم، شماره دوم، پاییز و زمستان، ص‌ص. 111-119.
حق‌پرست، حسن (1385). «مکانیسم‌های کنترل هزینه در بخش بهداشت و درمان». فصلنامه تأمین اجتماعی، سال هفتم، شماره بیستم، ص‌ص. 61-90.
رضاپور، عزیز (1385). «هزینه یکای خدمت درکانون‌های هزینه نهایی بیمارستان شهدای هفتم تیر تهران در سال 1381: گزارش موردی». مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سال دهم، شماره 4 (پی در پی 41)، زمستان، ص‌ص. 76-81.
شورای سیاست‌گذاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (1389). دستاوردها و چالش‌ها و افق‌های پیش روی نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، تیر ماه.    
صادقی، نغمه و حسین زارع (1388). «تأثیر نظام تأمین منابع مالی در بهبود عملکرد بیمارستان». فصلنامه پایش (فصلنامه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی)، سال هشتم، شماره دوم، بهار، ص‌ص. 135-145.
کریمی، ایرج (1384). اقتصاد سلامت: پرتو عدالت در بازار سلامت و شاخص‌های زندگی سالم. جلد دوم، تهران: انتشارات گپ.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (1381). «دستورالعمل اجرایی نحوه کمک به پرداخت فرانشیز بیماران نیازمند». معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (1385). «مطالعات سال 1385 واحد مطالعات اقتصاد بهداشت مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی».
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (1386). «دستورالعمل اجرایی سهم 25% اعتبارات مندرج در بند ب تبصره 15 قانون بودجه سال 1386 کل کشور (1386)».
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (1387). «راهنمای ارسال اطلاعات بیماری‌های خاص موضوع ابلاغ اعتبار از برنامه 30303 ذیل ردیف 11-520000 سال 1387». اداره پیوند و بیماری‌های خاص معاونت سلامت وزارت بهداشت.
Amone, J.; Asio, S.; Cattaneo, A.; Kweyatulira, A. K.; Macaluso, A.; Maciocco, G.; Mukokoma, M.; Ronfani, L.; and S. Santini (2005(. “User Fees in Private Non-For-Profit Hospitals in Uganda: A Survey and Intervention for Equity”. International Journal for Equity in Health, Vol.4, pp. 1-9.