دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، تیر 1391، صفحه 1-124 
محاسبه قیمت تمام شده دیالیز با استفاده از روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان شهید صدوقی یزد، 1389

صفحه 73-84

10.30476/jha.2012.16588

یونس محمدی؛ الهام باغستانی؛ دکتر محمد امین بهرامی؛ سمانه انتظاریان اردکانی؛ غلامرضا احمدی تهرانی