محاسبه قیمت تمام شده دیالیز با استفاده از روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان شهید صدوقی یزد، 1389

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید صدوقی یزد

4 کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید صدوقی یزد

5 کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید صدوقی یزد

چکیده

مقدمه: در پژوهش حاضر سعی بر آن است که با استفاده از روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت، قیمت تمام شده دیالیز در بیمارستان شهید صدوقی یزد محاسبه و با تعرفه خدمت مقایسه شود.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های کاربردی است که به شیوه توصیفی و به صورت مقطعی و گذشته‌نگر انجام شده است. داده‌های مورد نیاز برای بررسی موضوع پژوهش، از طریق فرم‌های طراحی شده، مصاحبه با مسئولین بخش و بیمارستان و مشاهده مستقیم فعالیت‌های بخش دیالیز بیمارستان شهید صدوقی یزد گردآوری شده است. سپس، قیمت تمام شده خدمت دیالیز با استفاده از روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت و با بکارگیری نرم افزار اکسل نسخه 2007 محاسبه شده است.
یافته‌ها: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که کل هزینه‌ها و درآمد اختصاصی بخش، به ترتیب، مبلغ 772ر906ر723ر1 و 000ر900ر304ر2 ریال است. هزینه واحد خدمت دیالیز نیز 028ر442 ریال محاسبه شده است.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش، می‌توان بیان کرد که هرچند هزینه واحد دیالیز از تعرفه آن کمتر بوده است، اما از طریق بهبود عملکرد، بویژه استانداردسازی مصرف، به‌منظور کاهش هزینه‌های مصرفی، و نیز اصلاح روش‌های مدیریت منابع انسانی، می‌توان قیمت تمام شده خدمت دیالیز را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Calculating the Cost Price of Dialysis in Shahid Sadoughi Hospital Using Activity Based Costing: Yazd, 2011

نویسندگان [English]

  • Y. Mohammadi 1
  • E. Baghestani 2
  • M. A. Bahrami 3
  • S. Entezarian Ardekani 4
  • Gh. Ahmadi Tehrani 5
1 M. A. student of Industrial Management, Tarbiat Modares University
2 M. A. student of Entrepreneurship Management, Tarbiat Modares University
3 Assistant Professor of Health Services Management, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd
4 B. S. of Health Services Management, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd
5 M. A. of Health Services Management, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd
چکیده [English]

Introduction: In the present study, there was an attempt to calculate the cost price of dialysis in Shahid Sadoughi Hospital of Yazd using Activity Based Costing, and compare it with the tariff fixed on service.
Methods: Using a descriptive and cross-sectional method, this retrospective research was carried out. The data required for examining the research problem were collected through forms designed to elicit information, interviews with authorities of the hospital and the ward, and also direct observation of the activities done in the dialysis center. At the end, the cost price of dialysis service was calculated using activity based costing method via Excel software.
Results: The results of the study show that while the total cost in this ward is 1,723,906,772 Rials, the total revenue is 2,304,900,000 Rials. Moreover, the cost of every session of dialysis service is 442,028 Rials.
Conclusion: It is evident from the findings of this study that although the cost of dialysis has been lower than its tariff, it is possible to keep the costs of services down by improving the efficiency of work, especially through establishing standard patterns of consumption to reduce the costs of consumption, and also by improving the management initiatives and performance of human resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cost Price
  • Activity Based Costing
  • Dialysis Service
  • hospital
ابراهیمی، زینب (1388). «محاسبه قیمت تمام شده خدمات مراقبت‌های ویژه در بیمارستان شفای کرمان». پایان‌نامه کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی. دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان.
پایدار، افشین (برگرداننده) (1382). تحلیل هزینه‌های بیمارستان: راهنمایی برای مدیران. تهران: انتشارات سوگند.
عباسی‌مقدم، محمدعلی (1377). «محاسبه قیمت تمام شده عمل‌های جراحی اعصاب و مقایسه آن‌ها با تعرفه‌های خدمات درمانی». مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، شماره 6، ص‌ص. 82-87.
گودرزی، غلامرضا (1384). «محاسبه قیمت تمام شده خدمات بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان امام خمینی (ره) تهران». پایان‌نامه کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی. دانشکده بهداشت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران.
نصیری‌پور، امیراشکان؛ طبیبی، سید جمال الدین؛ ملکی، محمدرضا؛ و توران نوروزی (1388). «محاسبه قیمت تمام شده خدمات آزمایشگاه بالینی بیمارستان ولی‌عصر (عج) تهران با استفاده از تکنیک هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در سال 1387». فصلنامه بیمارستان، سال هشتم، شماره‌های 3 و 4، ص‌ص. 7-18.
Abdul Majid, J. and M. Sulaiman (2008). “Implementation of Activity Based Costing in Malaysia: A Case Study of Two Companies”. Asian Review of Accounting, Vol. 16, Issue. 1, pp. 39-55.
Aird, B. (1996). “Activity-Based Cost Management in Health Care – Another Fad?”. International Journal of Health Care Quality Assuranc,Vol. 9, Issue. 4, pp. 16-19.
Capettini, R.; Chow, Ch. W.; and A. H. McNamee (1998). “One the Need and Opportunities for Improving Costing and Cost Management in Health Care Organizations”. Managerial Finance, Vol. 24, Issue. 1, pp. 46-59.
Chen, Z. and L. Wang (2007). “A Generic Activity-Dictionary Based Method for Product Costing in Mass Customization”. Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 18, Issue. 6, pp. 678-700.
Cinquini, L. and F. Mitchell (2005). “Success in Management Accounting: Lessons from the Activity-Based Costing/Management Experience”. Journal of Accounting & Organisational Change, Vol. 1, pp. 63-78.
Cohen, S. and E. Kaimenaki (2011). “Cost Accounting Systems Structure and Information Quality Properties: An Empirical Analysis”. Journal of Applied Accounting Research, Vol. 12, Issue. 1, pp. 5-25.
Cokins, G. (1997). “If Activity Based Costing Is the Answer, What Is the Question?”. IEE Solutions, Vol. 29, Issue. 8, pp. 39-42.
Dalci, I.; Tanis, V.; and L. Kosan (2010). “Customer Profitability Analysis With Time Driven Activity-Based Costing: A Case Study in a Hotel”. International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 22, Issue. 5, pp. 609-637.
Driver, M. (2001). “Activity-Based Costing: a Tool for Adaptive and Generative Organizational Learning?”. The Learning Organization, Vol. 8, Issue.
3, pp. 94-105.
Duh, R. R.; Lin, W. Th.; and W. Y. Wang (2009). “The Design and Implementation of Activity-Based Costing: A Case Study of a Taiwanese Textile Company”. International Journal of Accounting and Information Management, Vol. 17, Issue. 1, pp. 27-52.
Goeree, R.; Gafni, A.; Hannah, M.; Myhr, T.; and G. Blackhouse (1999). “Hospital Selection for Unit Cost Estimates in Multicentre Economic Evaluations: Does the Choice of Hospitals Make a Difference?”. Pharmacoeconomics, Vol. 15, pp. 561-572.
Gunasekaran, A. (1999). “A Framework for the Design and Audit of an Activity Based Costing System”. Managerial Auditing Journal, Vol. 14, Issue. 3, pp. 118-126.
Gunasekaran, A.; Marri, H. B.; and Y. Y. Yusuf (1999). “Application of Activity-Based Costing: Some Case Experiences”. Managerial Auditing Journal, Vol. 14, Issue. 6, pp. 286-293.
Hundal, M. S. (1997). “Product Costing: a Comparison of Conventional and Activity-Based Costing Methods”. Journal of Engineering Design, Vol. 8, Issue. 1, pp. 91-103.
Innes, J. (1995). “ABC: A follow-Up Survey of CIMA Members”. Management Accounting, US: July/ August, pp. 50-1.
Innes, J.; Mitchell, F.; and T. Yoshikawa (1994). Activity Costing for Engineers. Chichester, UK: John Wiley and Sons Ltd.
Joshi, P. L. (1998). “An Exploratory Study of Activity Based Costing Practices and Benefits in Large Size Manufacturing Companies in India”. Accounting and Business Review, Vol. 5, Issue. 1, pp.
65-78.
Kaplan, S. R. (1984). “Yesterday's Accounting Undermines Production”. Harvard Business Review, July-August, pp. 95-101.
Kingcott, T. (1991). “Opportunity-Based Accounting: Better than ABC”. Management Accounting, US: October, pp. 36-37.
Lere, J. (2000). “Activity-Based Costing: a Powerful Tool for Pricing”. Journal of Business and Industrial Marketing, Vol. 15, Issue. 1, pp. 23-33.
Morakul, S. and H. F. Wu (2001). “Cultural Influences on the ABC Implementation in Thailand's Environment”. Journal of Managerial Psychology, Vol. 16, Issue. 2, pp. 142-158.
Mostaque, H. and A. Gunasekaran (2001). “Activity-Based Cost Management in Financial Services Industry”. Managing Service Quality, Vol. 11, Issue. 3, pp. 213-223.
Novack, D. D.; Paulos, A.; and St. G. Clair
(2011). “Data-Driven Budget Reductions: a Case Study. The Bottom Line”. Managing Library Finances, Vol. 24, Issue. 1, pp. 24-34.
Schneeweiss, Ch. (1998). “On the Applicability of Activity Based Costing as a Planning”. International Journal of Production Economics, Vol. 54, Issue. 3, pp. 277-284.
Shank, K. J. and V. Govindarajan, (1993). Strategic Cost Management. New York: The Free Press, Oxford.
Sohal, S. A. and W. Chung (1998). “Activity Based Costing in Manufacturing: Two Case Studies on Implementation”. Integrated Manufacturing Systems, Vol. 9, Issue. 3, pp. 137-147.
Tollington, T. and Ph. Wachter (2001). “ABC/TA for Internet Retail Shopping”. International Journal of Retail and Distribution Management, Vol. 29, Issue. 4, pp. 149-155.
Turney, B. B. P. (1996). Activity Based Costing: The Performance Breakthrough. London: CLA.