ارزیابی عملکرد مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور بر اساس حسابداری تعهدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، مرکز بودجه و پایش عملکرد، معاونت توسعه مدیریت منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

2 دانشجوی دکتری اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، رییس گروه بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، مرکز بودجه و پایش عملکرد، معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر ارزیابی عملکرد مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور بر اساس اطلاعات حاصل از حسابداری تعهدی است.
روش پژوهش: این پژوهش یک پژوهش توصیفی است که در آن، اطلاعات مالی 43 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در سال 1389 بر اساس گزارش‌های نظام حسابداری تعهدی و با استفاده از، شاخص‌های منابع و مصارف اول سال، منابع و مصارف آخر سال، ترکیب منابع و هزینه‌های دانشگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. داده‌های مورد استفاده از گزارش اصلاحیه موافقتنامه‌های سال 1389 دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و خدمات بهداشتی درمانی، که بر اساس اطلاعات حسابداری تعهدی تهیه شده،  استخراج شده است.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تقریباً تمام دانشگاه‌های مورد بررسی، با تراز منفی وارد سال 1389 شده‌اند؛ به عبارت دیگر، کسری داشته‌اند. با این وجود، در طول سال 1389، تعداد دانشگاه‌هایی که دارای تراز مثبت بودند، افزایش یافته است.
نتیجه‌گیری: تعداد دانشگاه‌های علوم پزشکی دارای تراز مثبت در پایان سال 1389 نسبت به ابتدای سال، افزایش یافته است. اصلی‌ترین محل تأمین منابع مالی در دانشگاه‌ها منابع اختصاصی است که به تعرفه و قیمت خدمات وابستگی زیادی دارد. دانشگاه‌های بزرگ‌تر (گروه1) سهم بیش‌تری از منابع را به خود اختصاص داده‌اند در حالی که هزینه‌های کارمندی کم‌تری داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evaluation of Financial Performance of Medical Sciences Universities of the Country Based on the Accrual Accounting

نویسندگان [English]

  • N. Salman Mohajer 1
  • B. Najafi 2
  • A. Javani 3
1 M. A. in Business Management, Budget Center and Performance Evaluation, Vice-presidency of Development of Resources Management of Ministry of Health and Medical Education
2 Ph. D. student of Health Economy, Faculty of Medical Management and Communication, Medical Sciences University of Tehran
3 M. A. student in Business Management, Head of Budgeting Group of Medical Sciences and Health Care Centers, Budget Center and Performance Evaluation, Vice-presidency of Development of Resources Management of Ministry of Health and Medical Education
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study is to evaluate the financial performance of universities of medical sciences in Iran based on the information obtained from accrual accounting.
Methods: This study is characterized as a descriptive research in which the financial information of 43 universities of medical sciences has been analyzed in 2011 based on reports from accrual accounting system, the indices of resources and consumption at the beginning and end of fiscal year, and the combination of resources and costs of universities. The data used in this study were taken from approval reports of universities of medical sciences which is based on accrual accounting in 2011.
Results: The results of the study indicated that almost all universities under investigation entered the fiscal year (2011) with a negative level. In other words, they faced a shortage. However, it should be noted that the number of universities with positive level has increased in the same year.
Conclusion: In comparison with the outset of the fiscal year in 2011, the number of universities with positive level has increased at the end of this year. The major source of funding at the medical sciences universities is special resources witch is highly dependent on tariff and cost of services. The larger universities have appropriated larger amount of resources while at the same time they have been incurred less staff expenses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial performance
  • Resources and Consumption
  • Medical Sciences Universities
Abulhallaj, M.; Jafari, J.; and N. Alizadragheb. (2013). The Chosen Financial Statements of the Public Sector and Standard 34. Tehran: Parse Negar Publication. [In Persian]
Abulhallaj, M. and M. Ramazaniyan (2011). “The Experience of Iranian Ministry of Health and Medical Sciences in New Financial System” The Special Scientific Journal of Economy and Health, Vol. 1, No. 1, pp. 83-92. [In Persian]
Ahmadidaniyalli, A. (2004). “The Contrastive Study of Management Function in Selected Hospitals of Tehran, and Introduction of a Model for Iran, 2003”. Doctoral Dissertation in Health Care Management, Azad University, Tehran, Research and Science Branch. [In Persian]
Bakhtiyari, P. (1996). Accounting and Financial Management for Managers. Tehran: Industrial Management Organization Press. [In Persian]
Brand, C.; Barker, A.; Morello, R.; Vitale, M.; Evans, S.; Scott, I.; Stoelwinder, J.; Cameron, P.; Cox, L.; and A. McMillan (2007). High Performing Healthcare Services Characteristics Financial Performance. Monash University, Department of Epidemiology and Preventative Medicine, School of Public Health and Preventive Medicine.
Budget Center and Performance Evaluation. (2011). The Collection of Approval Alteration of Medical Sciences Universities. Tehran, Ministry of Health and Medical Education, Vice-Presidency of Management and Resources Development, Budget Center and Performance Evaluation. [In Persian]
Flex Monitoring Team (2005). Financial Indicators for Critical Access Hospitals. Available at: http:// www.flexmonitoring.org (10/7/2012)
Khoshtinat, M. (2004). “The Reasons for Non-Use of Integrative Financial Statements in Managers’ Decision Making”. The Journal of Accounting and Accountancy, Vol. 10, No. 34, pp. 111-128. [In Persian]
Lane, S. G.; Longstreth, L.; and V. Nixon (2001). Community Leader’s Guide to Hospital Finance.  Harvard School of Public Health, Available at:www.accessproject.org (5/7/2012).
McBride, T. D. (2005). “Why Are Health
Care Expenditures Increasing and Is There a Rural Differential”. RUPRI Rural Policy Brief, Vol. 10, No. 7, pp. 1-8.
Sheikhzadeh, R. (2011). “Designing Evaluation Model and Performance Management for the Country’ Health System”. Journal of Management Studies, Vol. 3, No. 10, pp. 83-108. [In Persian]
Vakilifard, H. R. and F. Nazari (2013). “The Influential Factors in Implementation of Commitment Accounting System in Organizations Affiliated to Ministry of Health and Medical Education”. Quarterly of Health Accounting, Vol. 1, No. 1, pp. 111-125. [In Persian]