دوره و شماره: دوره 1، شماره‌های 2 و 3 - شماره پیاپی 2، دی 1391، صفحه 1-123 
امکان‌سنجی اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی: مطالعه موردی شهرداری شیراز

صفحه 85-109

10.30476/jha.2012.16597

دکتر جواد مرادی؛ دکتر هاشم ولی پور؛ علیرضا منصورآبادی؛ رضا زارع