دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، تیر 1392، صفحه 1-91 
مشکلات اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

صفحه 1-14

10.30476/jha.2013.16898

دکتر امید براتی؛ محمود موسی زاده؛ دکتر محمدرضا امیراسماعیلی؛ محمدصادق مرادی مزرعه نو؛ دکتر محمد خباز شیرازی


بررسی توسعه بخش خصوصی در گردشگری سلامت (بر مبنای مدل کرت لوین)

صفحه 15-32

10.30476/jha.2013.16899

دکتر سیدرضا سید جوادین؛ مریم شفائی؛ حسین شفقت لنبر؛ بهزاد نجفی