بررسی تأثیر اجرای حسابداری تعهدی بر پاسخ‌گویی مدیران دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شمال غرب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاون توسعه مدیریت و منابع و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی

3 استادیار علوم اقتصادی دانشگاه محقق اردبیلی

4 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال

چکیده

مقدمه: در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی برای بکارگیری حسابداری تعهدی در نظام گزارشگری بخش عمومی برخی از کشورها از جمله ایران انجام شده است. از آن‌جا که مهم‌ترین هدف نظام حسابداری و گزارشگری مالی در دانشگاه‌‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فراهم‌کردن اطلاعاتی است که مدیران را در ایفای اثربخش مسئولیت پاسخ‌گویی یاری کند، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر اجرای حسابداری تعهدی بر پاسخ‌گویی مدیران دانشگاه‌‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شمال غرب کشور پرداخته است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع پیمایشی و میدانی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران دانشگاه‌‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شمال غرب کشور در سال 1393 به تعداد ۳۴۱ نفر است. با استفاده از جدول نمونه‌گیری کرجسی و مورگان، حجم نمونه 181 نفر بدست آمد و واحدهای نمونه به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌‌ها، پرسش‌نامه پژوهش‌گر‌ ساخته است. برای تجزیه و تحلیل داده‌‌ها با استفاده از  نرم‌افزار SPSS نسخه 20 از روش‌‌ آمار توصیفی و آزمون‌های تی‌تست تک نمونه‌ای و تی‌تست برای گروه‌های مستقل و نیز آزمون آنوا استفاده شده است.
یافته‌‌ها: اجرای حسابداری تعهدی در دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بر هفت بُعد پاسخ‌گویی مدیران شامل عمومی، مدیریتی،‌ مالی، حرفه‌ای، قانونی، اجتماعی و عملیاتی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
نتیجه‌گیری: از نظر مدیران دانشگاه‌‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اجرای حسابداری تعهدی بر پاسخ‌گویی تأثیر مثبت و معناداری داشته است؛ لذا، اجرای مبنای حسابداری تعهدی باعث افزایش سطح پاسخ‌گویی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of the Implementation of Accrual Accounting on the Accountability of Managers of the Universities of Medical Sciences in the North-west of Iran

نویسندگان [English]

  • A. Naghizadeh Baghi 1
  • S. Soleimani 2
  • M. Hassanzadeh 3
  • N. Khoda Bakhshi Hafshjani 4
1 Developing Management and Resources Deputy, The Faculty Member of Ardabil University of Medical Sciences
2 M. A. Student in Accounting, Islamic Azad University of Germi
3 Assistant Professor, Department of Management, Mohaghegh Ardabil University
4 The Faculty Member of the Islamic Azad University of Khalkhal
چکیده [English]

Introduction: In recent years, many attempts have been conducted to use accrual accounting in the reporting system of the public sector of some countries such as Iran. Since the main purpose of accounting and financial reporting system in the Universities of Medical Sciences is to provide the information which will assist managers effectively in implementing accountability, the present study examines the effect of implementing accrual accounting on the accountability of managers of the Universities of Medical Sciences in the North-west of Iran.
Method: The present research is a field survey. The population of this research consist of all managers of the North-west Universities of Medical Sciences of Iran in 2014 among 341 subjects. By using the table of determining sample size by Morgan and Krejcie, 181 subjects were achieved as the sample size, and the units of samples were selected through cluster sampling method. Data collection tools include a researcher-made questionnaire. In order to analyze the data, the descriptive statistics, one-sample t-test, t-test for independent groups, and ANOVA have been used by SPSS Software Version 20.
Results: The implementation of accrual accounting in the Universities of Medical Sciences has a significant and positive effect on seven dimensions of the accountability of managers including public, financial, professional, legal, social, and operational dimensions.
Conclusion: From the viewpoints of managers in the Universities of Medical Sciences, the implementation of accrual accounting has a significant and positive effect on accountability; therefore, the implementation of accrual accounting leads to increase the level of accountability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accountability of the Managers
  • Accrual Accounting
  • The Universities of Medical Sciences
1      Dubnick, M. J. (2002). “Seeking Salvation for Accountability”, Annual Meeting of the American Political Science Association, Boston, 29 August to 1 September, Available at: http://mjdubnick.dubnick.net/papersrw/2002/salv2002.pdf. [Online] [25 January 2014]
2      Bovens, M. (2005). “Analyzing and Assessing Public Accountability”, Accountable Governance: An International Research Colloquium, Queens University, Belfast, 20 to 22 October. Available at: http://edoc.vifa pol.de/opus/volltexte/2011/2459/pdf/egp_connex_C_06_01.pdf. [Online] [25 January 2014]
3      Erkkila, T. (2007). “Governance and Accountability: A Shift in Conceptualization”, Public Administration Quarterly, Annual Conference of European Group of Public Administration in Ljubljana, 1 to 4 September, pp. 1-39, Available at: http://faculty.cbpp.uaa.alaska.edu/afgjpPADM601%20Fall%202007/Governance%20and%20Accountability.pdf. [Online] [25 January 2014].
4      Bozorgi, F. (2004). “Personal, Organizational and Social Goals”, Tadbir, No. 144, pp. 38-41. [In Persian]
5      Mollania Jelodar, H. (2010). “Investigating the Usefullness of Accrual Accounting in the Transparency of Reporting and Improving Accountability in the Public Sectior of Iran”, M. A. Thesis in Accounitng, Faculty of Economics and Accounting, Department of Accounting, Islamic Azad University Central Tehran Branch. [In Persian]
6      Rahmani, A. and M. Rezaie (2011). “Accrual Accounting Underlying Audit Function in the Public Sector”, Journal of Political and Economic Ettelaat, Vol. 7, No. 283, pp. 262-271. [In Persian]
7      Saadi, B. (2011). “The Assessment of Benefits and the Study of the Replacement the Organizational Effectiveness of Accrual-Based Accounting with Cash-Based Accounting from the Viewpoints of Users in the Shahid Beheshti University of Medical Sciences”, M. A. Thesis in Accounting, Islamic Azad University of Kashan Branch. [In Persian]
8      International Federation of Accounting (IFAC) (1994). “Implementing Accrual Accounting in Government: The New Zealand Experience”, IFAC Occasional Paper 1, IFAC, New York, Available at: http://www2.ifac.org/. [Online] [25 January 2014]
9      Saleh, Z. (2007). “Malaysian Government Accounting: National Context and User Orientation”, International Review of Business Research Papers, Vol. 3, No. 2, pp. 376-384.
10  Mahdavi, Gh. and M. Maher (2013). “Investigating the Managers’ Attitudes toward the Quality of Financial Reports (A Case Study: Fars Province University of Medical Sciences)”, Journal of Health Accounting, Vol. 2, No. 1, pp. 78-96. [In Persian]
11  Babaie Nik, S. (2012). “Investigating the Present Challenges in Implementing the New Financial System: Change from the Adjusted Cash Accounting Basis to Complete Accrual Accounting in the Universities of Medical Sciences in Iran”, M. A. Thesis in Accounting,Islamic Azad University of Arak Branch. [In Persian]
12  Salman Mohajer, N.; Najafi, B.; and A. Javani (2012). “The Evaluation of Financial Performance of the Universities of Medical Sciences in Iran Based on Accrual Accounting”, Journal of Health Accounting, Vol. 1, Nos. 2 and 3, pp. 45-57. [In Persian]
13  Maleki, M.; Haji Nabi, K.; Rahati, M.; Naanakar, R.; and M. Beheshti (2013). “Investigating the Amount of Difference between Accrual and Cash Accounting and Its Effect on Resources and Expenditures in Kashan University of Medical Sciences”, Journal of Health Accounting, Vol. 2, No. 3, pp. 40-53. [In Persian]
14  Hajiha, Z. and A. Ostadmirzaie (2013). “Investigating and Comparing the Attitude of the Auditors of the Supreme Audit of Court and the Ministry of Economic Affairs and Finance to the Efeect of Accrual Accounting on Promoting the Qualitative Characteristics of the Report of Financial Performance of Government in Iran”, Journal of Health Accounting, Vol. 2, No. 4, pp. 19-39. [In Persian]
15  Talebnia, Gh. and M. Hasani (2011). “Accrual Accounting and the Effective Factors on Its Implementation in Governmental Organizations”, Hesabras, No. 55, pp. 66-73. [In Persian]
16  Wynne, A. (2003). “Do Private Sector Financial Statements Provide a Suitable Model for Public Sector Accounts?”, Conference on Public Lawand the Modernizing State in Oeiras, Portugal, 3 to 6 September, Available at: http://www.academia.edu/ 2328117/Do_private_sector_financial_statements_provide_a_suitable_model_for_public_sector_accounts. [Online] [25 January 2014].
17  Bagherpour Velashani, M.; Jahaniani, M.; and S. Khalilian Movahhed (2012). “The Application of Accrual Accounting in the Public Sector”, Journal of the Iranian Association of Certified Public Accountants, No. 31, pp. 36-47. [In Persian]
18  Greenhall, D. T.; Paul, J.; and P. Sutcliffe (1988). “Financial Reporting by Local Governments”, Discussion Paper, No. 12, Caulfield: AARF,Available at: http://catalogue.nla.gov.au /Record/565296. [Online] [25 January 2014]
19  Chan, L. J. (2003). “Government Accounting: An Assessment of Theory, Purposes and Standards”, Public Money and Management, Vol. 20, No. 1, pp. 19-26.
20  Mcphee, I. (2006). “How Accrual Accounting Enhances Governance and Accountability”, CPA Australia Public Sector Finance and Management Conference, 17 August, Available at: http://www.anao.gov.au/~/media/Uploads/Documents/financial_management_in_the_public_sector2.pdf. [Online] [25 January 2014].
21  Seguin, K. L. (2008). “Accrual Accounting Implementation in the Canadian Federal Government”, M. A. Thesis in Business Administration, Sprott School of Business, Carleton University, Ottawa, Ontario.
22  Barton, A. (2007). “Accrual Accounting and Budgeting Systems Issue in Australian Governments”, Australian Accounting Review, Vol. 17, No. 41, pp. 38-50.
23  Babaian, A.; Mollajan, A.; and E. Kamali Rad (2012). “Investigating the Amount of the Usefullness of the Accrual Accounting System for Improving the Level of the Organizational Productivity”, Journal of Police Order and Security, Vol. 5, No. 3, pp. 131-150. [In Persian]
24  Bastani, P.; Abolhalaj, M.; Molania, H.; and M. Ramazanian (2012). “Role of Accrual Accounting in Report Transparency and Accountability Promotion in Iranian Public Health Sector”, Middle-East Journal of Scientific Research, Vol. 12, No. 8, pp. 1097-1101.
25  Kordestani, Gh.; Bakhtiari, M.; and M. Rahimpour (2010). “Investigating the Benefits of Applying Accrual Accounting in the Public Sector”, Journal of Audit Science, Vol. 10, No. 2, pp. 95-108. [In Persian]
26  Karbasi Yazdi, H. and A. Tarighi (2009). “The Assessment of Benefits of Accrual Accounting Systems in Tehran University of Medical Sciences”, Journal of Audit Science, Vol. 9, No. 37, pp. 16-27. [In Persian]