دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 11، بهار 1394، صفحه 1-94 
2. راهبرد شرکت‌های دارویی و ارزش افزوده اقتصادی

صفحه 20-36

دکتر محمدحسین ستایش؛ علی‌اصغر دهقانی‌ سعدی؛ محسن صالحی‌نیا؛ زهرا کرمی


5. بررسی تأثیر اجرای حسابداری تعهدی بر پاسخ‌گویی مدیران دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شمال غرب ایران

صفحه 81-94

دکتر عباس نقی‌زاده باقی؛ سلیمان سلیمانی؛ دکتر محمد حسن‌زاده؛ نسرین خدابخشی هفشجانی