دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 11، فروردین 1394، صفحه 1-94 
راهبرد شرکت‌های دارویی و ارزش افزوده اقتصادی

صفحه 20-36

10.30476/jha.2015.17009

دکتر محمدحسین ستایش؛ علی‌اصغر دهقانی‌ سعدی؛ محسن صالحی‌نیا؛ زهرا کرمی