بررسی رابطه بین مالکیت مدیریتی، اهرم مالی و سیاست تقسیم سود شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معادلات هم‌زمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 استادیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

مقدمه: مطابق با نظریه نمایندگی افزایش مالکیت مدیریتی به همسویی تصمیم‌های مدیریت با منافع سهامداران کمک می‌کند و رفتار‌های فرصت‌طلبانه مدیران را محدود می‌کند اما رفتار‌های مدیران ممکن است به میزان سود تقسیمی و اهرم مالی نیز بستگی داشته باشد. از این رو، مطالعه حاضر، بر آن است تا رابطه بین مالکیت مدیریتی، اهرم مالی و سیاست تقسیم سود را برای شرکت‌های دارویی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش معادلات هم‌زمان مورد بررسی قرار دهد.
روش پژوهش: پژوهش حاضر، کاربردی با رویکرد پس‌رویدادی و طرح آن از نوع شبه‌تجربی است. برای دستیابی به هدف‌های پژوهش، تعداد 20 شرکت دارویی به روش شبه‌تجربی در بازه زمانی 1391-1383 انتخاب شد. در این پژوهش از روش معادلات هم‌زمان حداقل مربعات سه مرحله‌ای، داده‌های ترکیبی و نرم‌افزار Eviews نسخه 7 برای آزمون فرضیه‌های پژوهش استفاده شده است.
یافته‌ها: بین اهرم مالی و مالکیت مدیریتی شرکت‌ها و هم‌چنین، بین سیاست تقسیم سود و مالکیت مدیریتی شرکت‌ها و نیز، بین سیاست تقسیم سود و اهرم مالی شرکت‌ها رابطه متقابل منفی وجود دارد.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین مالکیت مدیریتی، اهرم مالی و سیاست تقسیم سود شرکت‌ها رابطه متقابل منفی و معنادار وجود دارد. بنابراین، کاهش (افزایش) هر یک از آن‌ها افزایش (کاهش) دو متغیر دیگر را به دنبال خواهد داشت. هم‌چنین، مالکیت مدیریتی و سیاست تقسیم سود شرکت‌ها روش‌های جایگزین برای کاهش هزینه‌های جریان‌های نقد آزاد محسوب می‌شود و نتایج پژوهش حاضر با نظریه نمایندگی سازگار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Managerial Ownership, Financial Leverage and Dividend Policy of the Pharmaceutical Companies Listed on the Tehran Stock Exchange via Simultaneous Equations

نویسندگان [English]

  • V. Taghizadeh Khanqah 1
  • Y. Badavar Nahandi 2
1 Ph.D. Student in Accounting, Department of Accounting, Islamic Azad University, Tabriz Branch
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Islamic Azad University, Tabriz Branch
چکیده [English]

Introduction: According to the Agency Theory, an increase in managerial ownership helps to the association of management decision-makings with the shareholders' interests, and limits the opportunistic behaviors of managers. But, the behaviors of managers may also be dependent on the amount of dividends and financial leverage. Therefore, this research aims to investigate the relationship between managerial ownership, financial leverage, and dividend policy of the pharmaceutical companies listed on the Tehran Stock Exchange through simultaneous equations method.
Method: The present research is applied with an ex-post facto approach, and it is designed by a quasi-experimental method. In order to reach the purposes of the research, 20 pharmaceutical companies were selected within the duration of 2004-2012 through quasi-experimental method. In this study, in order to test the hypotheses of the research, three-stage least squares of simultaneous equations method, panel data, and Eviews Software Version 7 have been used.
Results: Between financial leverage and managerial ownership and as well, between dividend policy and managerial ownership, and also, between dividend policy and financial leverage, a negative mutual relationship exist.
Conclusion: The results of the research reveal that there is a mutual negative and significant relationship among managerial ownership, financial leverage, and dividend policy of the companies. Therefore, any increase or decrease in each of them would result in an increase or decrease in the other two variables. In addition, managerial ownership and dividend policy of the companies are considered as the alternative methods for reducing the costs of free cash flows. Furthermore, the results of the current research are consistent with the Agency Theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agency Theory
  • Dividend Policy
  • Financial Leverage
  • Managerial Ownership
  • Signaling Theory
1      Jensen, M. C. (1986). “Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance and Takeovers”, Americam Economic Review, Vol. 76, No. 2, pp. 323-329.
2      Farinha, J. and O. L. De Foronda (2009). “The Relation between Dividends and Insider Ownership in Different Legal Systems: International Evidence”, European Journal of Finance, Vol. 15, No. 2, pp. 169-189.
3      Chen, C. and T. Steiner (1999). “Managerial Ownership and Agency Conflicts: A Nonlinear Simultaneous Equation Analysis of Managerial Ownership, Risk Taking, Debt Policy and Dividend Policy”, Financial Review, Vol. 34, No. 1, pp. 119-136.
4      Fama, E. F. (1980). “Agency Problem and the Theory of the Firm”, Journal of Political Economy,Vol. 88, No. 2, pp. 288-307.
5      Jensen, M. and W. H. Meckling (1976). “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure”, Journal of Financial Economics, Vol. 3, No. 4, pp. 305-360.
6      Rozeff, M. S. (1982). “Growth, Beta and Agency Costs as Determinants of Dividend Payout Ratios”, Journal of Financial Research, Vol. 5, No. 3, pp. 249-259.
7      Easterbrook, F. (1984). “Two Agency-Cost Explanations of Dividend”, American Economic Review,Vol. 74, No. 4, pp. 650-659.
8      Stulz, R. (1990). “Managerial Discretion and Optimal Financing Policies”, Journal of Financial Economics, Vol. 26, No. 1, pp. 3-28.
9      Jensen, G.; Solberg, D. P.; and T. S. Zorn (1992). “Simultaneous Determination of Insider Ownership, Debt, and Dividend Policies”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 27, No. 2, pp. 247-263.
10  Crutchley, C. and R. Hansen (1989). “A Test of Agency Theory of Managerial Ownership, Corporate Leverage and Corporate Dividends”, Financial Management, Vol. 18, No. 4, pp. 36-46.
11  Ross, S. A. (1977). “The Determination of Financial Structure: The Incentive Signaling Approach”, Bell Journal of Economics and Management Science, Vol. 8, No. 1, pp. 23-40.
12  Hong, D. and V. Yen Nguyen (2014). “Managerial Ownership, leverage and Dividend Policies: Empirical Evidence from Vietnam’s listed Firms”, International Journal of Economics and Finance, Vol. 6, No. 5, pp. 274-284.
13  Badavar Nahandi, Y. and V. Taghizadeh Khanqah (2013). “Investigating the Relationship between Auditor Tenure and the Management of Real Activities in the Pharmaceutical Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Journal of Health Accounting, Vol. 3, No. 1, pp. 20-41. [In Persian]
14  Salehi, M. and F. Davtalabe Tousi (2014). “Investigating the Effect of Ownership Structure on the Firm Value of the Pharmaceutical Companies Listed on the Tehran Stock Exchange via Panel Data Analysis”, Journal of Health Accounting, Vol. 3, No. 3, pp. 79-100. [In Persian] 
15  Aghaie, M.; Kazempour, M.; and R. Mansourlakoraj (2014). “The Effect of Free Cash Flow and Capital Structure on Different Criteria for Evaluating the Performance of the Material Industry and Pharmaceutical Products Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Journal of Health Accounting, Vol. 3, No. 2, pp. 1-15. [In Persian]
16  Denis, D. K. (2001). “Twenty-Five Years of Corporate Governance Research and Counting”, Review of Financial Economics, Vol. 10, No. 3, pp. 191-212.
17  Gillan, S. L. (2006). “Recent Developments in Corporate Governance: An Overview”, Journal of Corporate Finance, Vol. 12, No. 3, pp. 381-402.
18  Sundaramurthy, C. and M. Lewis (2003). “Control and Collaboration: Paradoxes of Governance”, Academy of Management Review,Vol. 28, No. 3, pp. 397-415.
19  Florackis, C.; Kanas, A.; and A. Kostakis (2014). “Dividend Policy, Managerial Ownership and Debt Financing: A Non-Parametric Perspective”, European Journal of Operational Research, Vol. 24, No. 3, pp. 783-795.
20  Morck, R.; Shleifer, A.; and R. W. Vishny (1988). “Management Ownership and Market Valuation: An Empirical Analysis”, Journal of Financial Economics,Vol. 20, Nos. 1 and 2, pp. 293-315.
21  Busenitz, L. W.; Fiet, J. O.; and D. D. Moesel (2005). “Signaling in Venture Capitalist-New Venture Team Funding Decisions: Does it Indicate Long-Term Venture Outcomes?” Entrepreneurship Theory and Practice, Vol. 29, No. 1, pp. 1-12.
22  Leland, H. E. and D. H. Pyle (1977). “Information Asymmetries, Financial Structure, and Financial Intermediation”, The Journal of Finance, Vol. 32, No. 2, pp. 371-387.
23  Myers, S. C. and N. S. Majluf (1984). “Corporate Financing and Investment Decisions when Firms have Information that Investors do not have”, Journal of Financial Economics, Vol. 13, No. 2, pp. 187-221.
24  Friend, I. and L. H. P. Lang (1988). “An Empirical Test of the Impact of Managerial Self-Interest on Corporate Capital Structure”, Journal of Finance, Vol. 43, No. 2, pp. 271-282.
25  Rajan, R. G. and L. Zingales (1995). “What do We Know about Capital Structure? Some Evidence from International Data”, The Journal of Finance, Vol. 50, No. 5, pp. 1421-1460.
26  Kim, S. W. and E. H. Sorensen (1986). “Evidence on the Impact of the Agency Cost of Debt on Corporate Debt Policy”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 21, No. 2, pp. 131-144.
27  Agrawal, A. and G. Mandelker (1987). “Managerial Incentives and Corporate Investment and Financing Decisions”, The Journal of Finance, Vol. 42, No. 4, pp. 823-837.
28  Bathala, C. T.; Moon, K. P.; and R. P. Rao (1994). “Managerial Ownership, Debt Policy, and the Impact of Institutional Holdings: An Agency Perspective”, Financial Management, Vol. 23, No. 3, pp. 38-50.
29  Eckbo, B. S. and S. Verma (1994). “Managerial Share Ownership, Voting Power, and Cash Dividend Policy”, Journal of Corporate Finance, Vol. 1, No. 1, pp. 33-62.
30  Lee, W. (2011). “Managerial Entrenchment and the Value of Dividends”, Review of Quantitative Finance and Accounting, Vol. 36, No. 2, pp. 297-322.
31  Kim, Y. H.; Rhim, J. C.; and D. L. Friesner (2007). “Interrelationship among Capital Structure, Dividends, and Ownership: Evidence from South Korea”, Multinational Business Review, Vol. 15, No. 3, pp. 25-42.
32  DeAngelo, H.; DeAngelo, L.; and R. M. Stulz (2006). “Dividend Policy and the Earned/Contributed Capital Mix: A Test of the Life-Cycle Theory”, Journal of Financial Economics, Vol. 81, No. 2, pp. 227-254.
33  Aggarwal, R. and N. A. Kyaw (2010). “Capital Structure, Dividend Policy, and Multinationality: Theory Versus Empirical Evidence”, International Review of Financial Analysis, Vol. 19, No. 2, pp. 140-150.
34  Harford, J.; Klasa, S.; and W. F. Maxwell (2014). “Refinancing Risk and Cash Holdings”, Journal of Finance, Vol. 69, No. 3, pp. 975-1012.
35  Flannery, M. (1986). “Asymmetric Information and Risky Debt Maturity Choice”, Journal of Finance, Vol. 41, No. 1, pp. 19-37.
36  Faccio, M.; Lang, L. H.; and L. S. F. Young (2000). “Dividends and Expropriation”, American Economic Review, Vol. 91, No. 1, pp. 54-78.
37  Ahmed, H. J. A. (2009). “Managerial Ownership Concentration and Agency Conflict Using Logistic Regression Approach: Evidence from Bursa Malaysia”, Journal of Management Research, Vol. 1, No. 1, pp. 1-10.
38  Din, Sh. U. and A. Y. Javid (2011).“Impact of Managerial Ownership on Financial Policies and the Firm’s Performance: Evidence Pakistani Manufacturing Firms”, International Research Journal of Finance and Economics, Vol. 81, No. 2, pp. 13-29.
39  Harada, K. and P. Nguyen (2011). “Ownership Concentration and Dividend Policy in Japan”, Managerial Finance, Vol. 37, No. 4, pp. 362-379.
40  Lin, K. L. and Ch. H. Shen (2012). “The Impact of Corporate Governance on the Relationship between Investment Opportunities and Dividend Policy: An Endogenous Switching Model Approach”, Asia-Pacific Journal of Financial Studies, Vol. 41, No. 2, pp. 125-145.
41  Rizqia, D. A. and S. A. Sumiati (2013). “Effect of Managerial Ownership, Financial Leverage, Profitability, Firm Size, and Investment Opportunity on Dividend Policy and Firm Value”, Research Journal of Finance and Accounting, Vol. 4, No. 11, pp. 120-130.
42  Setayesh, M. and M. Kazemnezhad (2010). “Investigating the Effect of Ownership Structure and Board of Directors Combination on the Dividend Policy of the Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Journal of AccountingKnowledge, Vol. 1, No. 1, pp. 29-51. [In Persian]
43  Mashayekh, Sh. and M. Abdollahi (2011). “The Relationship between Ownership Concentration, Corporate Performance, and Dividend Policy of the Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Journal of Financial Accounting Research, Vol. 3, No. 1, pp. 71-86. [In Persian]
44  Bani-mahd, B. and A. Asghari (2011). “Investigating the Effect of Corporate Leverage on the Dividend Policy of the Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Journal of Financial Knowledge of Securities Analysis, Vol. 4, No. 10, pp. 1-18. [In Persian]
45  Biyabani, Sh. and S. Razi Kazemi (2013). “The Ownership Structure (A Combination of Stockholding and Concentration) and the Dividend Policy of the Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Journal of Financial Knowledge of Securities Analysis, Vol. 6, No. 4, pp. 15-28. [In Persian]
46  Gujarati, D. N. (2004). BasicEconometrics, 4th Edition, New York: The McGraw-Hill Companies.
47  Namazi, M. and A. Shokrollahi (2014). “Test of the Free Cash Flow Theory and Creditors Monitoring by Using the Three-Stage Least Squares System: Case Study of Listed Companies on Tehran Stock Exchange”, Journal of Financial Accounting Research, Vol. 6, No. 2, pp. 17-44. [In Persian]
48  Namazi, M. and A. Shokrollahi (2013). “Investigating the Interaction between Free Cash Flow, Debt Policy and Ownership Structure Using the Simultaneous Equations System: A Case Study of Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Journal of Accounting Advances, Vol. 5, No. 2, pp. 169-210. [In Persian]
49  Lehn, K. and A. Poulsen (1989). “Free Cash Flow and Stockholder Gains in Going Private Transactions”, Journal of Finance, Vol. 44, No. 3, pp. 774-789.
50  Lange, H. P. and I. G. Sharpe (1995). “Monitoring Costs and Ownership Concentration: Australian Evidence”, Applied Financial Economics, Vol. 5, No. 6, pp. 441-444.
51  Himmelberg, C. P.; Hubbard R. G.; and P. Darius (1999). “Understanding the Determinants of Managerial Ownership and the Link Between Ownership and Performance”, Journal of Financial Economics, Vol. 53, No. 1, pp. 353-384.
52  Miller, M. and K. Rock (1985). “Dividend Policy Under Asymmetric Information”, Journal of Finance, Vol. 40, No. 4, pp. 1031-1051.
53  Titman, S. and R. Wessels (1988). “The Determinants of Capital Structure Choice”, The Journal of Finance, Vol. 43, No. 1, pp. 1-19.
54  Aivazian, V.; Booth, L.; and S. Cleary (2003). “Do Emerging Market Firms Follow Different Dividend Policies from US firms?” The Journal of Financial Research, Vol. 26, No. 3, pp. 371-387.
55  Fama, E. and K. French (2001). “Disappearing Dividends: Changing Firm Characteristics or Lower Propensity to Pay?” Journal of Financial Economics, Vol. 60, No. 1, pp. 3-43.
56  Namazi, M. and A. Shokrollahi (2014). “Investigation the Interaction between Debt Policy and Institutional Ownership among Pharmaceutical and Non-Pharmaceutical Companies Listed on the Tehran Stock Exchange via Simultaneous Equations”, Journal of Health Accounting, Vol. 3, No. 4, pp. 80-103. [In Persian]