دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 12، تیر 1394، صفحه 1-123 
مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و گزارشگری آن

صفحه 104-123

10.30476/jha.2015.17119

دکتر شکراله خواجوی؛ مصطفی اعتمادی‌جوریابی