مطابقت ویژگی‌های کیفی گزارشگری مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی با استانداردهای حسابداری بخش عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 کارشناس ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

مقدمه: کیفیت اطلاعات تهیه شده در بخش عمومی به واسطه هدف خاص گزارشگری از اهمیت ویژه برخوردار است. ارائه اطلاعات به‌موقع، اتکاپذیر و کامل در مورد فعالیت‌های بخش دولتی با استفاده از نظام حسابداری بخش عمومی مطلوب، امکان نظارت بهتر مردم بر ارائه خدمات دولتی، شفافیت، بهبود عملکرد بخش دولتی و سرانجام اصلاح بخش عمومی را فراهم می‌کند.  
روش پژوهش: پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی و از لحاظ هدف، کاربردی است. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه پژوهشگرساخته‌‌ی حاوی 40 گزاره خبری جمع‌آوری شده است. جامعه آماری پژوهش را 104 نفر از مدیران مالی و بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی و کارشناسان مرتبط بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می‌دهد. روش‌های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده‌ها آزمون میانگین یک جامعه و آزمون دو جمله‌ای است. برای انجام محاسبات و تجزیه و تحلیل داده‌های مزبور از نرم‌افزارهایExcel  نسخه 2010 و SPSS نسخه 18 استفاده شده است.  
یافته‌ها: ویژگی‌های کیفی اطلاعات ارائه شده در گزارش‌های مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، هم از نظر محتوا (شامل ارزش پیش‌بینی‌کنندگی، ارزش تأییدکنندگی، بیان صادقانه، بی‌طرفی و کامل‌بودن) و هم از نظر نحوه ارائه اطلاعات (شامل قابل مقایسه بودن، قابل فهم بودن و به موقع بودن) با استانداردهای حسابداری بخش عمومی مطابقت دارد.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر، مدیران ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌توانند با اندک بازنگری و تغییرات جزئی در نحوه گزارشگری و ارائه صورت‌های مالی با استانداردهای حسابداری بخش عمومی کاملاً همسو شوند هر چند لازم است به ویژگی‌های مربوط به محتوای اطلاعات توجه بیشتری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Conformity of Qualitative Characteristics of Financial Reporting of the Universities of Medical Sciences with Public Sector Accounting Standards

نویسندگان [English]

  • Z. Pourzamani 1
  • D. Moinian 2
1 Associate Professor, Department of Accounting, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
2 M. A. in Accounting, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
چکیده [English]

Introduction: The quality of the information provided in the public sector is of a high importance due to the specific purpose of reporting. Presenting reliable, complete, and timeliness information of the activities in the governmental sector by using desirable public sector accounting system provides a better opportunity for people's monitoring on the offering of governmental services, transparency, improving the performance of the governmental sector, and finally, reforming the public sector.
Method: The present research is applied in terms of purpose, and it is a descriptive survey. The data have been collected through a researcher-made questionnaire including 40 questions. The statistical population of the research include 104 financial and budget managers of the Universities of Medical Sciences, and the related experts in the Ministry of Health and Medical Education. The statistical methods for analyzing the data are One-sample t-test and Binomial test. In order to calculate and analyze the above-mentioned data, Excel Software Version 2010 and SPSS Software Version 18 have been used.
Results: The qualitative characteristics of the information provided in the financial reports of the Universities of Medical Sciences conform to the public sector accounting standards both regarding the content (including the predictive value, feedback value, representational faithfulness, neutrality and completeness) and the way of presenting information (including comparability, understandability and timeliness).
Conclusion: According to the results of the present research, the chief officers of the Ministry of Health and Medical Education can conform to the accounting standards of the public sectors by a little review and slight changes in the way of reporting and presenting the financial statements, but it is necessary to consider the characteristics related to the content of information more than before.

کلیدواژه‌ها [English]

  • accountability
  • Qualitative Characteristics of Information
  • The Universities of Medical Sciences
1        Babajani, J. (2006). “The Necessity of Applying Accrual Accounting in the Public Sector and Its Evaluation for Using in the Public Sector in Iran”, Journal of Peyk-e-Noor, Vol. 5, No. 4, pp. 4-26. [In Persian]
2        Jorge de Jesusa, M. A. and J. S. B. Eirado (2013). “Relevance of Accounting Information to Public Sector Accountability: A Study of Brazilian Federal Public Universities”, Review of Applied Management Studies, Vol. 10, No. 2, pp. 87-98.
3        Audit Organization (2014). “Theoretical Concepts of Financial Reporting of Public Sector of Iran (Financial Reporting Purposes)”, Available at: http://audit.org.ir/WFrm CodificatedStandardView.aspx. [Online][06 July 2015] [In Persian]
4        Nikou Maram, H.; Bozorg Asl, M.; Taghavi, M.; and A. Mahmoudzade (2013). “The Effect of Applying Authorized Professional Judgment in Accounting Standards of Iran on the Qualitative Characteristics of Information”, Journal of Accounting and Auditing Review, Vol. 5, No. 18, pp. 1-29. [In Persian]
5        Etemadi, H.; Babajani, J.; Azar, A.; and Z. Dianati Deylami (2009). “The Effect of Organizational Culture, Ownership Concentration, and Ownership Structure on the Quality of Financial Information of the Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Iranian Journal of Management Sciences, Vol. 4, No. 15, pp. 59-85. [In Persian]
6        Audit Organization (2014). “Theoretical Concepts of Financial Reporting of Public Sector of Iran (Qualitative Characteristics)”, Available at: http://audit.org.ir/WFrm CodificatedStandardView.aspx. [Online] [06 July 2015] [In Persian]
7        Rafiei, A. (2008). “The Application of the Basis of Accrual Accounting in Government Accounting”, Hesabras, No. 40, pp. 86-91. [In Persian]
8        Abolhallaj, M. (2010). Changing the Principals of Financial System in the Public Sector; the First Phase: Changing from Cash to Accrual Accounting, 1st Edition, Tehran: Sarneveshtsazan Publications. [In Persian]
9        Akrami, S. R.; Mahdifard, M.; Bananie, M.; and M. Borzouzade (2014). “A Review in Government Accounting as a Tool for Improving Financial Transparency of the Gevernment”, Journal of Economic, Vol. 14, Nos. 1 and 2, pp. 61-74. [In Persian]
10    Talebrinka, O. J. and J. F. Sacco (2007). “Rationalization of Financial Statemant Fraud Government: An Austrain Perspevtive”, Critical Perspevtives on Accounting, Vol. 18, No. 4, pp. 489-507.
11    International Federation of Accounting (IFAC) (2013). “International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB), The Conceptual Framework for General Purpose Financial Reporting by Public Sector Entities, Final Pronouncement”, Available at: https://www.ifac.org/pu blication-resources/conceptual-frame work-general-purpose financial-repor ting-Public-Sector-enti-8. [Online] [05 June 2015]
12    Mahdavi, Gh. and M. Maher (2012). “The Examination of Managers' Attitade towards the Quality of Financial Reports (A Case Study: Fars Province University of Medical Sciences)”, Journal of Health Accounting, Vol. 2, No. 1, pp. 78-96. [In Persian]
13    Mahdavi, Gh. and M. Jamalianpour (2010). “Investigating the Effective Factors on the Financial Reporting Speed of the Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Journal of Financial Accounting Research, Vol. 2, No. 4, pp. 89-108. [In Persian]
14    Karami, Gh. and K. Tajik (Translators) (2002). Accounting Theory 1, 1st Edition, Tehran: Negah-e-Danesh. [In Persian]
15    Saghafi, A. (2013). Accounting Theory 1, 1st Edition, Tehran: Terme Publications. [In Persian]
16    McPhee, I. (2006). “How Accrual Accounting Enhances Governance and Accountability”, CPA Australian Public Sector Finance and Management Conference, Available at: http://www.anao.gov.au/media/up loads/documents/financial-manageme nt-in-the-public-sector2.pdf. [Online] [05 June 2015]
17    Governmental Accounting Standards Board (2011). “The Timeliness of Financial Reporting by State and Local Governments Compared with the Needs of Users”, Available at: http://www.gasb.org/cs/BlobServer?blobkey=id&blobwhere=1175822186092&blobheader=application%2Fpdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs. [Online] [06 July 2015]
18    Mariana, I. and E. Nicoleta (2012). “IPSAS and the Application of these Standards in the Romania”, Procedia -Social and Behavioral Sciences, Vol. 62, pp. 35-39.
19    Ijeoma, N. B. (2014). “The Impact of International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) on Reliability, Credibility and Integrity of Financial Reporting in State Government Administration in Nigeria”, International Journal of Technology Enhancements and Emerging Engineering Research, Vol. 2, No. 3, pp. 2347-4289.
20    Bukenya, M. (2014). “Quality of Accounting Information and Financial Performance of Uganda’s Public Sector”, American Journal of Research Communications, Vol. 2, No. 5, pp.183-203.
21    Vakilifard, H. and V. Rostami (2010). “The Analysis of the Gap Range of Information Asymmetry between the Members of the Profession, Producers and Customers of Accounting Information Based on the Qualitative Characteristics of Accounting and Financial Reporting”, Journal of Management Accounting, Vol. 3, No. 6, pp. 25-39. [In Persian]
22    Karbasi-e-yazdi, H. and A. Tarighi (2010). “Evaluating the Benefits of Accrual Accounting Systems in Tehran University of Medical Sciences”, Journal of Audit Science, Vol. 9, No. 30, pp. 16-27. [In Persian]
23    Gord, A. and A. Karimi (2012). “Investigating the Effects of Changing the Method of Accounting from Cash to Accrual on Financial and Operational Performance of Shahid Beheshti University of Medical Sciences”, Journal of Audit Science, Vol. 11, No. 4, pp. 6-21. [In Persian]
24    Mahdavi, Gh. and M. Kazemnezhad (2013). “Investigating the Necessity and Usefulness of Compiling Accounting Standards Based on a Theoretical Framework for Municipalities”, Journal of Accounting Advances, Vol. 5, No. 1, pp. 191-271. [In Persian]
25    Aghaie, M.; Anvar Rostami, A.; Ahmadian, V.; and Gh. Manzari Tavakoli (2013). “Ranking of the Qualitative Characteristics of Accounting Information Based on the Attiudes of Providers, Auditors and Customers of Financial Statements:The Application of Analytical Hierarchy Process (AHP)”, Empirical Studies in Financial Accounting, Vol. 11, No. 28, pp. 1-27. [In Persian]
26    Hajiha, Z. and A. Ostad Mirzaie (2013). “Investigating and Comparing the Attitudes of the Auditors of Supreme Audit Court and the Ministry of Economic Affairs and Finance towards the Effect of Accrual Accounting on Promoting the Qualitative Characteristics of the Report of Financial Performance of Government in Iran”, Journal of Health Accounting, Vol. 2, No. 4, pp. 19-39. [In Persian]
27    Mousavi Shiri, S. M. and M. Sadeghi (2014). “The Qualitative Characteristics of Financial Reports Based on Accrual Accounting in Comparison to Cash Accounting in the Universities of Medical Sciences”, Journal of Governmental Accounting, Vol. 1, No. 1, pp. 29-38. [In Persian]
28    Zalaghi, H. (2014). “Evaluating the Effect of New Financial System of the Ministry of Health and Medical Education on the Financial and Operational Accountability of the Universities of Medical Sciences in the West District of Iran”, Journal of Health Accounting, Vol. 3, No. 3, pp. 59-78. [In Persian]
29    Lagzian, E. and T. Shakiba (2015). “Investigating the Effects of the Establishment of Accrual Accounting Based on Accountability and Efficiency in Mashhad University of Medical Sciences”, The 2nd National Conference of Government Accounting (Public Sector Accounting Standards), February 17th, Tehran, Razi Conference Hall. [In Persian]
30    Maher, M.; Fakhar, M.; and S. M. Jafari (2015). “Examination of the Managers’ Attitudes towards the Quality of the Presented Financial Reports: A Case Study”, Journal of Health Management and Informatics, Vol. 2, No. 2, pp. 56-64.