ارزیابی عملکرد مالی و رتبه‌بندی شرکت‌های دارویی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوی ترکیبی فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی و ویکور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه زنجان

2 کارشناس‌ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده

مقدمه: در محیط رقابتی امروز ارزیابی عملکرد صنایع کشورهای در حال توسعه به‌ویژه صنایعی مانند صنایع داروسازی که افزون بر جنبه اقتصادی، تأثیر مستقیمی بر شرایط زیستی و سلامتی افراد جامعه دارد دارای اهمیت دو چندان است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث اجرا کتابخانه‌ای و مبتنی بر فنون کمی و از نظر طرح پژوهش، توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش را شرکت‌های دارویی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392-1390 تشکیل می‌دهد. داده‌های آماری این پژوهش مشتمل بر نسبت‌های مالی شرکت‌ها است که با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی وزن‌دهی و سپس با استفاده از الگوی ترکیبی فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی و ویکور و با کمک ماکروهای نرم‌افزار Super-Decision نسخه 2 و Excel نسخه 2010 رتبه‌بندی شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که شرکت دارویی دکتر عبیدی در سال 1390 از نظر عملکرد مالی در رتبه اول و شرکت‌های دارویی لقمان و کیمیدارو، به ترتیب، در رتبه‌های دوم و سوم قرار داشته است. در سال 1391، شرکت کیمیدارو در رتبه اول و شرکت‌های دارویی کوثر و لقمان، به ترتیب، در رتبه‌های دوم و سوم قرار داشته است. در سال 1392، شرکت دارویی لقمان در رتبه اول و شرکت‌های دارویی داملران و دکتر عبیدی، به ترتیب، در رتبه‌های دوم و سوم قرار داشته است.
نتیجه‌گیری: از نقطه نظر اهمیت معیارها، معیار نسبت‌های سودآوری با ضریب 358/0 از بیشترین اهمیت و معیار نسبت‌های نقدینگی با ضریب 142/0 از کم‌ترین اهمیت برخوردار است و هم‌چنین در رتبه‌بندی کلی شرکت‌ها، شرکت‌های دارویی‌ لقمان، دکتر عبیدی و اکسیر، به ترتیب، رتبه‌های اول تا سوم را به خود اختصاص داد در حالی که شرکت‌های دارویی پارس دارو و سینا در رده‌های پایین فهرست رتبه‌بندی از حیث عملکرد جای گرفت.   واژه‌های کلیدی: ارزیابی عملکرد، صنعت دارویی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی و ویکور.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Financial Performance and Ranking the Pharmaceutical Companies Listed on the Tehran Stock Exchange by Using Hybrid Approaches of Fuzzy Analytic Hierarchy Process and VIKOR

نویسندگان [English]

  • A. Mansouri 1
  • Bagheri A. 2
1 Assistant Professor, Department of Management and Accounting, Zanjan University
2 M. A. in Business Administration, Finance Minor from Islamic Azad University of Zanjan
چکیده [English]

Introduction: In today's competitive environment, the performance evaluation of industries in developing countries, especially such industries as pharmaceutical industry besides its economic aspects, has a direct effect on the environmental conditions and the health of people of the society is as twice important.
Method: The present study is applied in terms of purpose, regarding data collection, it is a library–based research and depending on the quantitative techniques, and according to the research model, it is an analytical descriptive survey. The population of the research consist of the pharmaceutical companies listed on the Tehran Stock Exchange from 2011 to 2013. The statistical data of this research contain the financial ratios of the companies which are ranked through Weight Fuzzy Analytic Hierarchy Process, and then by using the hybrid approach of Fuzzy Analytic Hierarchy Process and VIKOR, and also, by the application of Super Decision Software Version 2.0 and Excel Software Version 2010.
Results: The results of the research indicated that according to the financial performance in 2011, Doctor-abidi pharmaceutical company ranked as the first, Loghman pharmaceutical and hygienic company and Chemidarou, respectively, ranked as second and third companies. In 2012, Chemidarou ranked as first; Cosar and Loghman pharmaceutical companies, respectively, ranked as second and third. In 2013, Loghman ranked as first; Zagros Pharmed and Doctor-abidi pharmaceutical companies ranked as second and third respectively.
Conclusion: From the viewpoint of importance of the criteria, the criterion ratios of profitability with the coefficient of 0.358 is the most significant criterion, and the criterion ratios of liquidity with the coefficient of 0.142 is the least significant criterion. Moreover, in the total ranking of companies, Loghman, Doctor-abidi, and Exir pharmaceutical companies, respectively, ranked as first, second, and third, but, Parsdarou and Sinadarou pharmaceutical companies ranked as the lowest in the list regarding their performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuzzy Analytic Hierarchy Process
  • Performance Evaluation
  • Pharmaceutical Industry
  • VIKOR
1      Talezadeh, S. (2011). “Using Grey Principal Component Analysis Approach (GPCA) in Evaluating the Financial Performance of the Companies Listed on the Tehran Stock Exchange-Cement, Lime, and Plaster Industries”, M.A. Thesis in Industrial Management, Shiraz University, Faculty of Economics, Management and Social Sciences, Department of Management. [In Persian]

2      Dadashi, E.; Asghari, M.; Zarie, S.; and M. Jafari Baie (2013). “Investigating the Effect of Capital Structure and Financing on the Technical Efficiency of the Pharmaceutical Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Journal of Health Accounting, Vol. 2, No. 1, pp. 1-19. [In Persian]

3      Mohammadi, A. (2011). “The Comparative Application of TOPSIS, Linear Allocation, and Taxonomy Methods in the Financial Evaluation”, Journal of Economics Research, Vol. 11, No. 1, pp. 302-273. [In Persian]

4      Ghazi Noori, S. and H. Tabatabaian (2006). “The Analysis of Sensitivity of  Multi-Criteria Decision-making Problems vs. the Applied Method”, Journal of Management Knowledge, Vol. 15, No. 56, pp. 129-141. [In Persian]

5      Mohammadi, A. (2007). “The Application of Mathematical Programming Techniques for Analyzing the Financial Statements of the Pharmaceutical Companies”, Journal ofHumanities and Social Sciences, Vol. 26, No. 1, pp. 117-135. [In Persian]

6      Kayedpoor, F. (2011). “Measuring the Performance of the Pharmaceutical Companies Listed on the Tehran Stock Exchange with the Approach of Corrected Ordinary Least Squares (COLS), and Data Envelopment Analysis (DEA)”, Thesisin Industrial Management, Allameh Tabataba' University, Faculty of Management and Accounting. [In Persian]

7      Mahdavi, Gh. and S. M. Hosseini Azan Akhari (2008). “What Is the Best Criterieon for Evaluating Financial Performance?”, Journal of Economics Research, Vol. 8, No. 4, pp. 121-146. [In Persian]

8      Rezaei, K.; Saeidi Ramiyani, S.; Nazari Shirkouhi, S.; and A. Badizadeh (2014). “Evaluating Performance of Iranian Cement Firms Using an Integrated Fuzzy AHP–VIKOR Method”, Journal of Applied Mathematical Modelling, Vol. 38, No. 21, pp. 5033- 5046.

9      Danesh Shakib, M. and S. Fazli (2009). “Ranking the Cement Companies Listed on the Tehran Stock Exchange by Using the Hybrid Approach (AHP-TOPSIS)”, Journal of Business Management, Vol. 8, No. 32, pp.109-129. [In Persian]

10  Alam Tabriz, A.; Mortazavi, M.; and A. Bazle (2011). “Integrated Approach to DEA and FAHP for Decision-Making in the Field of Bank Loans to Companies”, The 3rd Conference on Data Envelopment Analysis (DEA), Firooz Kooh Islamic Azad University. June 7 and 8th. [In Persian]

11  Momeni, M. (2013). New Research Discussions in Operations, 5th Edition, Tehran: Mo'alef Publications. [In Persian]

12  Mehrghan, M. (2014). Advanced Operational Research,  5th Edition, Tehran: Ketabe Daneshgahi Publications. [In Persian]

13  Tehrani, R. (2009). Managerial Finance, 7th Edition, Tehran: Neghahe Danesh Publications. [In Persian]

14  Min, J. H. and Y. C. Lee (2008). “A Practical Approach to Credit Scoring”, Expert Systems with Applications, Vol. 35, No. 4, pp. 1762-1770.

15  Abbasi, E.; Ahmadi, S. H.; and E. Heidari (2013). “Ranking the Companies of the Pharmaceutical Industry with an Integrated Approach of Multi-Criteria Decision-making and Genetic Algorithm”, Journal of Health Accounting, Vol. 2, No. 1, pp. 75-77. [In Persian]

16  Chu, M. T.; Shyu, J.; Tzeng, G. H.; and R. Khosla (2007). “Comparison among three Analytical Methods for Knowledge Communities Group-Decision Analysis”, Expert Systems with Applications, Vol. 33, No. 4, pp. 1011-1024.

17  Amiri, M.; Mazloomi, N.; and M. Hejazi (2011). “The Application of Balanced Scorecard and Vikor in the Ranking of Insurance Companies”, Iranian Journal of Insurance Research, Vol. 26, No. 2, pp. 115-144. [In Persian]

18  Opricovic, S. and G. H. Tzeng (2004). “Compromise Solution by MCDM Methods: A Comparative Analysis of VIKOR and TOPSIS”, European Journal of Operational Research, Vol. 156, No. 2, pp. 445-455.

19  Opricovic, S. and G. H. Tzeng (2007). “Extended VIKOR Method in Comparison with Out Ranking Methods”, European Journal of Operational Research, Vol. 178, No. 2, pp. 514-529.

20  Tolouie Ashlaghi, A.; Rahnemaye Roodposhti, F.; and K. Abdolvand  (2010). “The Application of Hybrid Approach of TOPSIS and DEA in Order to Evaluate the Companies Listed on the Tehran Stock Exchange Multi-periodocally”, Journal of Management Accounting, Vol. 3, No. 4, pp. 105-119. [In Persian]

21  Ekhtiari, M. (2012). “Introducing a Developed VIKOR Method Credit Rating of Banks' Customers”, Journal of Industrial Management Studies, Vol. 9, No. 25, pp. 161-179. [In Persian]

22  Azar, A. and A. Abdolalipoor  (2006). “The Evaluation of Trade Organizations of Provinces with Multi-criteria Decision-making Analysis Approach”, Iranian Journal of Trade Studies, Vol. 10, No. 39, pp. 157-189. [In Persian]

23  Mohammadi, A. and H. Dastyar (2014). “Evaluating the Efficiency of Pharmaceutical Companies and their Ranking by Using Data Window Analysis Approach”, Journal of Health Accounting, Vol. 2, No. 3, pp. 23-39. [In Persian]

24  Moineddin, M. and M. Moharrami (2013). “Evaluating the Financial Performance and Ranking of Manufacturing Material Industry and Pharmeceutical Products Companies Listed on the Tehran Stock Exchange by Using Multi-criteria Decision-making Techniques”,  The National Conference on Accounting and Management, Shiraz, Kharazmi International Institute Research and Education, September 15th. [In Persian]

25  Akko, C. S. and K. Vatansever (2013). “Fuzzy Performance Evaluation with AHP and Topsis Methods: Evidence from Turkish Banking Sector after the Global Financial Crisis”, Eurasian Journal of Business and Economics, Vol. 11, No. 6, pp. 53-74.

26  Yalcin, N.; Bayrakdaroglu, A.; and C. Kahraman (2012). “Application of Fuzzy Multi-Criteria Decision Making Methods for Financial Performance Evaluation of Turkish Manufacturing Industries”, Journal of Expert Systems with Applications, Vol. 39, No. 1, pp. 350-364.

27  Ying-yu, W.  and Y. De-jian (2011). “Extended VIKOR for Multi-Criteria Decision Making Problems under Intuitionistic Environment”, International Conference on Management Science and Engineering (ICMSE), 13-15 September, Rome, pp. 118-122.

28  Fu, H. P.; Chu, K. K.; Chao, P.; Lee, H. H.; and Y. C. Liao (2009). “Using Fuzzy AHP and VIKOR for Benchmarking Analysis in the Hotel Industry”, Service Industries Journal, Vol. 31, No. 14, pp. 2373-2389.

29  Wu, H-Y.; Tzeng, G-H.; and Y-H. Chen (2009). “A Fuzzy MCDM Approach for Evaluating Banking Performance Based on Balanced Scorecard”, Expert Systems with Applications, Vol. 36, No. 6, pp. 10135-10147.

30  Sechme, Y. N.; Bayrakdaroghlu, A.; and C. Kahraman (2009). “Fuzzy Performance Evaluation in Turkish Banking Sector Using Analytic Hierarchy Process and TOPSIS”, Expert Systems with Applications, Vol. 36, No. 9, pp. 11699-11709.

31  Ertug˘rul, I. and N. Karakasog˘lu (2009). “Performance Evaluation of Turkish Cement Firms with Fuzzy Analytic Hierarchy Process and TOPSIS Methods”, Journal of Expert Systems with Applications, Vol. 36, No. 1, pp. 702-715.

32  Olson, D. and W. Desheng (2006). “Simulation of Fuzzy Multiattribute Models for Grey Relationships”, European Journal of Operational Research, Vol. 175, No. 1, pp. 111-120.