حسابداری زیست‌محیطی و چالش‌های پیش روی آن در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری از مؤسسه آموزش عالی سناباد گلبهار

2 کارشناس ارشد حسابرسی از دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع)

چکیده

مقدمه: هدف مقاله حاضر بررسی سیر تاریخی و علل پدیدار شدن حسابداری زیست‌محیطی به‌منظور شناسایی راهبردهای پیش روی صاحبان مشاغل و عموم در جهت دستیابی به مفهوم توسعه پایدار است. هم‌چنین، مقاله پیشنهادهایی در رابطه با بکارگیری استانداردها، قوانین مالیاتی و راهبردهای سازنده‌ای در راستای ارتقای سلامت محیط‌زیست ارائه می‌کند.
مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش: حسابداری زیست‌محیطی از اواخر سال 1970 میلادی مورد توجه قرار گرفته و تاکنون در باره‌ آن بحث‌های زیادی شده است. هدف‌ها، مزایا و کاربردهای حسابداری زیست‌محیطی، ضروری‌بودن انجام پژوهش حاضر را به‌ویژه در ایران تبیین می‌کند. موارد مزبور به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که توجه به فلسفه معافیت‌های مالیاتی و مراحل اجرای حسابداری زیست‌محیطی می‌تواند هر سازمانی را به سمت پیشبرد هدف‌های توسعه پایدار سوق دهد. هم‌چنین، بررسی نتایج حاصل از بکارگیری معافیت‌های مالیاتی و مراحل اجرای حسابداری زیست‌محیطی نشان‌دهنده آن است که شرکت‌ها می‌توانند با بکارگیری حسابداری زیست‌محیطی از نظر اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی طول عمر بیشتری داشته و گامی مثبت برای حفظ محیط‌زیست و سلامت جامعه بردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental Accounting and the Challenges towards It in Iran

نویسندگان [English]

  • M. Ebrahimpour 1
  • F. Ilami Roud Maajani 1
  • H. Khosravi Zadband 2
1 M. A. in Accounting, Sanabad Golbahar Institute of Higher Education.
2 M. A. in Audit from Imam Reza International University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: The objective of this research is to investigate the historical trend and the reasons for emerging environmental accounting with the aim of identifying strategies for businessmen and the public in order to achieve the concept of sustainable development. Moreover, this article presents some suggestions for using the standards, tax laws, and constructive strategies for elevating the environmental health.
Literature Review: Environmental accounting has been taken into consideration, and since mid-1970s and it has been under a lot of discussion so far. The objectives, advantages, and the applications of environmental accounting explain the necessity of conducting this research, especially in Iran. Therefore, the mentioned items have been discussed in detail.
Conclusion: The results of the research suggest that paying attention to the philosophy of tax breaks and the stages of implementing environmental accounting can lead any organizations to advance the goals of sustainable development. Moreover, investigating the results of using tax breaks and implementing environmental accounting show that companies can live longer by applying environmental accounting economically, socially, and environmentally, and also, take a positive step for protecting the environment and the health of the society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Accounting
  • Social Audit
  • Tax Laws
1      Avaset, A. (2006). “ISO 14000 Certifications”, Green Season Website, Available at: www.sasan 11.blogfa. com.[Online] [05 February 2014] [In Persian]
2      Nasirzadeh, F. (2009). “The Implementation of Environmental Accounting”, Hesabdar, Vol. 24, No. 207, pp. 48-52. [In Persian]
3      Farhadipour, M. (2007). “A look at the Great Depression of 1930s-An Unrepeated Disaster”, The World of Economy, No. 7. [In Persian]
4      Amir Aslani, H. (2001). “An Introduction to Financial Accounting Standards Board in the United States of America”, Hesabras, No. 11, pp. 46-54. [In Persian]
5      Poria Nasab, A. and S. Mehrani (1995). “The Executive Problems of Financial Reporting Purposes”, The Iranian Accounting and Auditing Review,Vol. 4, No. 2, pp. 115-145. [In Persian]
6      Shabahang, R. (2001). “The Nature of Accounting Theory and the Process of Its Gradual Evolution”, Hesabras, No. 12, pp. 16-20. [In Persian]
7      Shahveisi, F. and M. Soleimanian (2007). “Environmental Accounting, Costs and Applications in Decision-Making”, Hesabdar, Vol. 22, No. 185, pp. 31-40. [In Persian]
8      Mohammadi, R. (2012). “Environmental Accounting”, Published in the Environmental Accounting Blog, 3rd Season, Islamic Azad University Qeshm Branch, Available at: www. Accounting account1.blogfa.com. [Online] [05 February 2014].[In Persian]
9      Abbasi, E. and F. Mohammadi (2012(. “The Review of Financial Reporting Environmental of Performance of the Pollutant Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Journal of Health Accounting, Vol. 1, No. 1, pp. 33-46 [In Persian].
10  Hejazi, R.; Taheri, M.; and K. Eslami (2014). “Indicating Environmental Costs in Soil Pollution”, Journal of Health Accounting, Vol. 3, No. 1, pp. 42-60. [In Persian].
11  Heidarpour, F. and N. Shahbazi (2015). “Investigating the Relationship between the Environmental Disclosure and the Corporate Governance Mechanisms with the Relevance to Value and Performance”, Journal of Health Accounting, Vol. 4, No. 2, pp. 39-59. [In Persian]
12  Arena, M.; Conte, A.; and M. Melacini (2015). “Linking Environmental Accounting to Reward Systems: The Case of the Environmental Profit and Loss Account”, Journal of Cleaner Production, Vol. 108, pp. 625-636.
13  Roberts, R. W. and D. M. Wallace (2015). “Sustaining Diversity in Social and Environmental Accounting Research”, Critical Perspectives on Accounting, Vol. 32, pp. 78-87.
14  The World Conservation Union (1997(. “Environmental Accounting: What's it all about?”, Available at: www.iucn.org. [Online] [05 February 2014]
15  Jahanami, Y. (2003). “Green Accounting in Developing Countries: The Case of U. A. E. and Jordan”, Managerial Finance, Vol. 29, No. 8, pp. 37-45.
16  Chauhan, M. (2005). “Concept of Environmental Accounting and Practice in India”, The Chartered Accountant, Available at: assets.cacharya.com. [Online] [05 February 2014]
17  Boyd, J. (1998). “The Benefits of Improved Environmental Accounting: An Economic Framework to Identify Priorities”, Resources for the Future, Available at: www.rff.org. [Online] [05 February 2014]
18  Khosh Tinat, M. and M. Jafari (2006). “Environmental Accounting: A New Tool for a Sustainable Culture”, Hesabdar, No. 172, pp. 4-7. [In Persian]
19  Ministry of the Environment Japan (2005). “Environmental Accounting Guidelines”, Available at: www.env.go.jp. [Online] [05 February 2014]
20  Dehghan Khanghahi, B. and M. Khalili Shumia (2011). “Environmental Accounting”, Hesabdar, No. 15, pp. 95-102. [In Persian]
21  Abdi, R. and Y. Aghdam Mazraeh (2008). “Environmental Accounting and the Theory of Social Contract”, The National Conference of Accounting and Auditing Perspectives, 11 and 12 October,Bonab Islamic Azad University. [In Persian]
22  Fahimnezhad, S. R. (2004). “Green Accounting”, Hesabdar, No. 162. pp. 12-15. [In Persian].
23  Molla Nazari, M. (2003). “The Management Accounting of Environment”, Journal of Humanities and Social Sciences, Vol. 3, No. 8. pp. 141-159.  [In Persian]
24  Sajjadi, S. H. and A. Jalili (2007). “Environmental Accounting”, Hesabdar, No. 186. pp. 19-28. [In Persian]
25  Kazemzade Arsi, N. (2003). “Environmental Accounting”, Tadbir Magazine, Vol. 4, No. 135, pp. 75-79. [In Persian]
26  Graff, R. G.; Edward, D.; Reiskin Allen, L. W.; and B. Katherine (1998(. “Snapshopts of Environmental Cost Accounting”, United States Environmental Protection Agency, Available at: www.nepis.epa.gov. [Online] [05 February 2014]
27  Audit Organization (2007) .Accounting Standards of Iran, Issue No. 160, Tehran:Audit Organization. [In Persian]
28  Parsaian, A. (Translator) (2012). Financial Accounting Theories, 1st Edition, Tehran: Termeh Publications. [In Persian]
29  Bozorg Asl, M. (1998). “The Role of Independent Auditor in the Society: A New Approach to Reduce the Distance of Expectations (Imagination)”, The Iranian Accounting and Auditing Review, Vol. 6, Nos. 22 and 23, pp. 101-111. [In Persian]
30  Daya Rahyaft: Audit and Management Services Firm (By the Efforts of Gh. Davani) (2015). Direct Tax Law Database, 33th Edition, Tehran: Kiyumars Publications. [In Persian]