شناسایی و تحلیل کلان روندهای مؤثر بر آینده حسابداری مدیریت از منظر حرفه و کسب‌وکارها با رویکرد آینده‌پژوهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

2 دکتری حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی و استاد مدعو دانشگاه گنبد کاووس.

چکیده

مقدمه: محیط کسب­وکار به شدت در حال تغییر و پیشرفت است و لازمه باقی‌ماندن در این محیط رقابتی شدید، اتخاذ تصمیم‌های درست و به موقع بوده که نیازمند وجود اطلاعات درست، مربوط، قابل اتکا و به موقع است. بنابراین، حسابداری مدیریت به عنوان یکی از ارکان اصلی تهیه‎کنندگان اطلاعات مورد نیاز مدیریت، باید متناسب با تحولات و پیشرفت‌ها حرکت کند.
روش پژوهش: پژوهش حاضر بر مبنای نوع داده، ترکیبی، بر مبنای هدف، کاربردی و بر مبنای نوع پژوهش، اکتشافی-پیمایشی است. در این پژوهش جامعه آماری شامل استادان و دانشجویان دکتری حسابداری، اعضای انجمن حسابداری مدیریت ایران و متخصصان حرفه حسابداری مدیریت است. برای شناسایی نیروهای پیشران در 20 سال آینده، ابتدا هم­اندیشی خبرگان، پرسش­نامه باز و مصاحبه با خبرگان و سپس برای ایجاد اتفاق‌نظر نهایی، دلفی فازی اجرا شد. انتخاب خبرگان بر مبنای روش نمونه­گیری قضاوتی گلوله برفی و اشباع نظری انجام شد. برای تحلیل نتایج دلفی از آزمون دوجمله­ای و دلفی فازی استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که افزایش تقاضا برای حسابداری مدیریت و ایجاد توازن بین حسابداری مالی و حسابداری مدیریت مهم‌ترین پیشران تأثیرگذار در آینده است و انتظار بر این است که در آینده حسابداری مدیریت جایگاه خود را پیدا کند. هم‌چنین، پیشران‌های افزایش انتظارات مشتریان و مشتری‎مداری و افزایش متخصصان حسابداری مدیریت در جایگاه­های بعدی قرار دارد. تمامی پیشران‎های شناسایی شده به جز پیشران دیوان‌سالاری و نظام تملق‌محور اداری به وسیله خبرگان تأیید شد.
نتیجه‌گیری: به طور کلی از نظر خبرگان، حسابداری مدیریت جایگاه مناسبی ندارد. بنابراین، پیشنهاد می­شود که مسئولان و فعالان و تمامی بازیگران تأثیرگذار بر حرفه برای بهبود آینده حسابداری مدیریت بر مبنای پیشران­های ارائه شده در پژوهش حاضر برنامه­ریزی و تلاش کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Future Studies Approach to Identifying and Macro Analyzing the Trends Influencing the Future of Management Accounting from the Perspective of Professions and Businesses

نویسندگان [English]

  • J. Babajani 1
  • A. Khonaka 2
1 Professor of Accounting, Allameh Tabataba’i University.
2 Ph.D. in Accounting, Allameh Tabataba’i University and Visiting Assistant Professor from Gonbad Kavous University.
چکیده [English]

Introduction: Businesses are increasingly developing and the essentials of survival in such highly competitive environment is making right and timely decisions requiring accurate, relevant, reliable and timely information. Hence, management accounting, as one of the main fundamentals of providing information needed for management, should be should keep up with developments. 
Method: This study is exploratory survey and it is applied in terms of purpose and is mixed based on data. The statistical population consisted of all faculty members and Ph.D. students of accounting, members of Iranian Accounting Management Association, and experts in management accounting. To identify the driving forces of management accounting over the next 20 years, initially experts’ panel, an open-ended questionnaire and an interview with experts were administered and then fuzzy Delphi method was used for the final consensus. Experts were selected through judgmental snowball sampling and theoretical saturation. To analyze the results of the Delphi method, the binomial test and fuzzy Delphi were applied.
Results: According to the results, increasing demand for management accounting and balancing financial accounting against management accounting are the most significant and effective driving forces in the future. It is expected that management accounting finds its real status in the future and the same occurs for driving forces of rising customers’ expectations, customer orientation and an increase in the number of management accounting experts. All identified driving forces apart from bureaucracy and flattery-based administrative system were confirmed by the experts.
Conclusion: In general, experts believe that the management accounting develops no appropriate status. It is suggested that officials and activists as well as all role-playing people should plan and attempt for improving the future of management accounting regarding the driving forces presented in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Businesses
  • Driving Forces
  • Future Study
  • Management Accounting
  • the Future of Management Accounting
1      Azedi Tehrani, Sh. (2009). “Future Proofing: A Necessity for Management of Sustainable Development”, Tadbir Magazine, No. 200, pp. 19-25. [In Persian]
2      Seifzadeh, S. H. (1997). Theorzing  International Relations: Fundamentals and Paradigms,1st Edition, Tehran: SAMT. [In Persian]
3      Salami, Gh. (2008). “The Role of Management Accounting in Firms”, Donya-e-Eqtesad Newspaper, No. 1615, Date 2008/09/10. [In Persian]
4      Khani, A.; Mehrani, S.; and E. Ghane (2013). “Applying Time-Driven Activity-Based Costing in the ICU Ward of Shariati Hospital of Isfahan Province”, Journal of Health Accounting, Vol. 2, No. 4, pp. 40-57. [In Persian]
5      Namazi, M. (1999). “The Future of Management Accounting”, The Iranian Accounting and Auditing Review, Vol. 8, No. 2, pp. 3-34. [In Persian]
6      Barbera, M. (1996). “Management Accounting Futures”, Charter, Sydney Institute of Chartered Accountants in Australia, Vol. 67, No. 10, pp. 52-54.
7      Cokins, G. (2013). “Top 7 Trends in Management Accounting: Part 1”, Strategic Finance, Vol. 94, No. 4, pp. 21-29.
8      Cokins. G. (2014). “Top 7 Trends in Management Accounting: Part 2”, Strategic Finance, Vol. 95, No. 7, pp. 41-48.
9      Krell. E. (2013). “Forecasting the Future Role of the Management Accountant: 2020 Vision”, Available at: www.Cmawebline.Org/.../Manag ement-Accounting-Roles-And-Challe nges-A. [Online] [20 April 2017]
10  Sulaiman, M. B.; Nik Ahmad, N. N.; and N. Alw (2004). “Management Accounting Practices in Selected Asian Countries: A Review of the Literature”, Managerial Auditing Journal, Vol. 19, No. 4, pp.493-508.
11  Yazdifar, H. and M. Tsamenyi (2005). “Management Accounting Change and the Changing Roles of Management Accountants: A Comparative Analysis Between Dependent and Independent Organizations”, Journal of Accounting and Organizational Change, Vol. 1, No. 2, pp. 180-198.
12  Talha, M.; Raja, J. B.; and A. Seetharaman (2010). “A New Look at Management Accounting”, The Journal of Applied Business Research, Vol. 26, No. 4, pp. 83-96.
13  Ramli, A.; Zainuddin, Z. N.; Sulaiman. S.; and R. Muda (2013). “Changing Roles of Management Accountants in Malaysian Companies: A Preliminary Study”, International Journal of Finance and Accounting, Vol. 2, No. 2, pp. 89-93.
14  Monisola, A. E. (2014). “A Review of the Management Accountant’s Role in the Effective Utilization of Organization’s Resources: Implication for Developing Countries”, Journal of Economics and Finance, Vol. 5, No. 5, pp. 16-22.
15  ACCA and IMA (2012). “100 Drivers of Change for the Global Accountancy Profession”, Available at: www.accaglobal.com/content/ dam/acca/global/PDF.../drivers-for-change-5mins.pdf. [Online] [15 July 2017]
16  ACCA and IMA (2013). “Drivers of Change in the US”, Available at:https://www.imanet.org/-/media/793 8cd40f19e4d0a8360c3f282c44a92.ashx. [Online] [20 March 2016]
17  ACCA and IMA (2013). “Drivers of Change in Asia-Pacific”, Available at: www.accaglobal.com/content /dam/acca/global/PDF-technical/.../ pol-af-docap.pdf. [Online] [15 July 2017]
18  ACCA and IMA (2016). “Professional Accountants-The Future: Drivers of Change and Future Skills”, Available at: http://www. accaglobal.com/gb/en/technical-acti vities/technical-resources-search/20 16/june/professional-accountants-the -future-report.html. [Online] [15 July 2017]
19  Samkin, G. and L. Stainbank (2017). “Teaching and Learning: Current and Future Challenges Facing Accounting Academics, Academics, and the Development of an Agenda for Future Research”, Meditari Accountancy Research, Vol. 24, No. 3, pp. 294-317.
20  Rashno, D. (1994). “Effective Factors on Not Using Accountability Controls in Companies”, M. A. Thesis in Accounting, Allameh Tabataba’i University. [In Persian]
21  Etemadi, H. and Gh. Zarei (2005). “Effective Factors on the Necessity of Using Target Costing and Value Engineering in the Automotive Industry”, Journal of Social Sciences and Humanities University of Shiraz, Vol. 22, No. 2, pp. 24-43. [In Persian]
22  Dastgir, M. and J. Yarmohammadi (2003). “Investigating Obstacles of Target Costing System in the Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, The Iranian Accounting and Auditing Review, Vol. 12, No. 1, pp. 63-75. [In Persian]
23  Khaddamipoor, A. and H. Fotouhi Ardekani (2009). “The Future and Perspective of Management Accounting: The Viewpoints of the Academic Society and Professional Managers”, Development and Capital, Vol. 2, No. 3, pp. 55-86. [In Persian]
24  Khaddamipoor, A. and R. Talebi (2010). “Investigating the Application of Management Accounting Tools by the Directors of the Manufacturing Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, The Journal of Accounting Knowledge, Vol. 1, No. 2, pp. 117-137. [In Persian]
25  Mohebbi, M. and Gh. Talebnia (2016). “The Comparison of the Cost of Services Provided to Diabetic Patients Using Time-Driven Activity-Based Costing and Traditional Methods in Nader Kazemi Shiraz Health Center”, Journal of Health Accounting, Vol. 5, No. 1, pp. 43-59. [In Persian]
26  Hassas Yeganeh, Y.; Dianati Deilami, Z.; and E. Norouzbeigi (2012). “Investigating Management Accounting Status in the Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Management Accounting, Vol. 4, No. 4, pp. 1-18. [In Persian]
27  Alamshah, S. A. (2015). “Investigating Factors Impacting on Adopting Environmental Management Accounting (EMA) Methods”, Management Accounting, Vol. 7, No. 3, pp. 89-109. [In Persian]
28  Poorzamani, Z. and S. Mashayekhifard (2016). “Integrated Approach of Environmental Management Accounting to Green Manufacturing Design by Using Fuzzy Analytic Hierarchy Process”, Management Accounting, Vol. 8, No. 4, pp. 21-37. [In Persian]
29  Dianati Deilami, Z. (2015). “Management Accounting as an Efficient Tool to Service Resistance Economy”, Management Accounting, Vol. 8, No. 1, pp. 61-82. [In Persian]
30  Dianati Deilami, Z. and M. Derakhshan (2016). “Energy Cost Accounting: Conventional and Flow-Oriented Approach”, Management Accounting, Vol. 8, No. 4, pp. 1-20. [In Persian]
31  Daneshfard, K. (2016). “Financial Productivity Approach to the Model of Public Sector Management Accounting, Studying the Role of Rationality, Cost Effectiveness and Financial Efficiency”, Management Accounting, Vol. 9, No. 2, pp. 129-148. [In Persian]
32  Mehrani, S. and A. Ramrooz (2017). “A Review of Interactionism and non-Interventionism Studies in Management Accounting”, Accounting and Audit Management Knowledge, Vol. 6, No. 1, pp. 77-90. [In Persian]
33  Alamshah, S. A. (2017). “Calculating the Cost of Services of the Laboratory Department of Alami Herandi Clinic (Isfahan Social Security Organization) Using Time-Driven Activity Based Costing and Comparing It with the Approved Tariffs in 2015”, Journal of Health Accounting, Vol. 6, No. 1, pp. 88-110. [In Persian]