دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 18، اسفند 1396، صفحه 1-123 
بررسی رابطه بین ابعاد شخصیتی و نوع جنسیت با رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی

صفحه 1-23

10.30476/jha.2018.39380

طه احمدزاده؛ دکتر فرشید خیراللهی؛ دکتر فرهاد شاه‌ویسی؛ دکتر علی‌اصغر طاهرآبادی