دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 20، مهر 1397، صفحه 1-126 
تأثیر ویژگی‌های فردی بر تمایلات افشاگری حسابرسان مستقل

صفحه 42-66

10.30476/jha.2019.68071.1201

فاطمه سعیدی؛ دکتر بابک جمشیدی‌نوید؛ دکتر علی‌اصغر طاهرآبادی؛ دکتر مهرداد قنبری