بررسی رابطه متقابل بین میزان افشای شاخص‌های گزارشگری پایداری شرکتی و کیفیت سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

2 دانشیار، گروه حسابداری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: از آن جا که در ایران هیچ گونه مقررات اجباری برای افشای شاخص‌های گزارشگری پایداری وجود ندارد، سطح افشای این شاخص­ها در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بسیار پایین است. با توجه به اهمیت مبحث گزارشگری پایداری در قرن حاضر، هدف این پژوهش بررسی رابطه متقابل بین میزان افشای شاخص‌های گزارشگری پایداری شرکتی و کیفیت سود است.
روش پژوهش: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری آن شامل کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1396-1391 است که پس از اعمال شرایط و محدودیت­های پژوهش نمونه­ای به تعداد 92 شرکت انتخاب شد. فرضیه پژوهش با استفاده از معادلات هم‌زمان به روش رگرسیون حداقل مربعات دو مرحله­ای آزمون شده است.
یافته‌ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان می‌دهد که رابطه متقابل و معنی‌داری بین میزان افشای شاخص‌های گزارشگری پایداری شرکتی و کیفیت سود وجود دارد.
نتیجه‌گیری: میزان افشای شاخص‌های گزارشگری پایداری رابطه مثبت و معنی‌داری با کیفیت سود دارد و شرکت‌های با کیفیت سود بالاتر، بیشتر به سمت رویکرد افشای شاخص­های پایداری روی آورده­اند. بنابراین، سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی برای تصمیم­گیری بر اساس کیفیت سود شرکت‌ها افزون بر معیارهای مؤثر به‌دست آمده در سایر پژوهش­ها باید شاخص­های پایداری افشا شده به وسیله شرکت­ها را نیز مدنظر قرار دهند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Mutual Relationship between the Extent of Disclosure of Corporate Sustainability Reporting Indicators and Earnings Quality

نویسندگان [English]

  • M. Yabalouei Khameslouei 1
  • N. Izadinia 2
  • M. Arabsalehi 2
1 Ph. D. Student in Accounting, Department of Accounting, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Accounting, Isfahan University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Since there are no mandatory regulations for disclosure of sustainability reporting indicators in Iran, the extent of disclosure of these indicators for the companies listed on the Tehran Stock Exchange is at a very low level. Considering the importance of sustainability reporting in the present century, the aim of this study is to investigate the mutual relationship between the extent of disclosure of corporate sustainability reporting indicators and earnings quality.
Method: This research is applied in terms of purpose and is descriptive-correlation regarding the method. The statistical population consists of all companies listed on the Tehran Stock Exchange in the period of 2013-2017, and then 92 firms were selected after imposing conditions and constraints of the study. The research hypothesis is tested using simultaneous equations and two-stage least squares regression analysis.
Results The results of testing research hypothesis show that there is a mutual and significant relationship between the extent of disclosure of corporate sustainability reporting indicators and earnings quality.
Conclusion: The extent of disclosure of sustainability reporting indicators has positive and significant relationship with earnings quality and companies with high level of earnings quality have paid more attention to the disclosure of sustainability indicators. Thus, investors, creditors, and other users of financial statements should consider sustainability indicators disclosed by companies to make decision based on companies’ earnings quality as well as effective criteria obtained by other studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Sustainability
  • Corporate Sustainability Reporting Indicators
  • Earnings Quality
1      Fleming, P. (2010). “A Race toward Sustainability and Profits: New Report Delivers Powerful Message and Roadmap for Companies”, Available at: http://www.ceres.org.[Online][22 December 2017]
2      World Commission on Environment and Development (1978). From One Earth to One World: An Overview, 15th Edition, Oxford: Oxford University Press.
3      Khajavi, S. and M. Etemadi Jouryabi (2015). “Corporate Social Responsibility and Its Reporting”, Journal of Health Accounting, Vol. 4, No. 2, pp. 104-123. [In Persian]
4      Martinez, J.; Gracia-Sanchez, I.; and B. Cuadrado (2013). “Effect of Financial Reporting Quality on Sustainability Information Disclosure”, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, Vol. 22, No. 1, pp. 45-64.
5      KPMG (2011). “KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2011”, Available at: https://www.kpmg.de/docs/survey-corp orate-responsibility-reporting-011.pdf. [Online][12 June 2017]
6      The Association of Chartered Certified Accountants (2015). Corporate Reporting (CR), Chapter 17, Florida: Kaplan Publishing.
7      Hasas Yeganeh, Y. and Gh. Barzegar (2013). “Presenting the Components and Indicators of Corporate Social Responsibility and Its Current Status in Iran”, Journal of Socio-Cultural Development Studies, Vol. 2, No. 1, pp. 209-234. [In Persian]
8      Kashanipour, M.; Jandaghi, G.; and M. Rahmani (2018). “Investigating the Relationship between Financial Reporting Quality and Sustainability Information Disclosure of Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Journal of Empirical Research in Accounting, Vol. 8, No. 1, pp. 11-31. [In Persian]
9      McNichols, M. (2002). “Discussion of the Quality of Accruals and Earnings: The Role of Accrual Estimation Error”, The Accounting Review, Vol. 77, No. 1, pp. 61-69.
10  Francis, I.; Lafond, R.; Olsson, P.; and K. Schipper (2003). “Earnings Quality and the Pricing Effects of Earnings Patterns”, Working Paper, Duke University, Available at: https://ssrn. com/abstract=414142. [Online][23 July 2011]
11  Francis, J.; Huang, A.; Rajgopal, S.; and A. Zang (2008). “CEO Reputation and Earnings Quality”, Contemporary Accounting Research, Vol. 25, No. 1, pp. 109-147.
12  Avishek, B. and J. David (2017). “Corporate Social Responsibility and Capital Allocation Efficiency”, Journal of Corporate Finance, Vol. 43, No. 3, pp. 354-377.
13  Mishra, D. R.; Sodok, E.; Gh. Omran, G.; and C. Chuk (2011). “Does Corporate Social Responsibility Affect the Cost of Capital?”, Journal of Banking & Finance, Vol. 35, No. 9, pp. 2388-2406.
14  Herzig, C. and S. Schaltegger (2006). “Corporate Sustainability Reporting: An Overview”, Sustainability Accounting and Reporting, Available at: https://link.springer.com/book/10. 1007/978-1-4020-4974-3. [Online][12 June 2017]
15  Reverte, C. (2009). “Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure Ratings by Spanish Listed Firms”, Journal of Business Ethics, Vol. 88, No. 2, pp. 351-366.
16  Waddock, S. A. and S. B. Graves (1997). “The Corporate Social Performance-Financial Performance Link”, Strategic Management Journal, Vol. 18, No. 4, pp. 303-319.
17  Hahn, R. and M. Kuhnen (2013). “Determinants of Sustainability Reporting: A Review of Results, Trends, Theory, and Opportunities in an Expanding Field of Research”, Journal of Cleaner Production, Vol. 59, pp. 5-21.
18  Perrini, F.; Rossi, G.; and B. Rvetta (2006). “Does Ownership Structure Affect Performance? Evidence from the Italian Market”, Corporate Governance, Vol. 16, No. 4, pp. 312-325.
19  Gavana, G.; Gottardo, P.; and A. M. Moisello (2017). “Earnings Management and CSR Disclosure. Family vs. Non-Family Firms”, Journal of Sustainability, Vol. 9, No. 12, pp. 1-21.
20  Porter, M. E. and C. Van Der Linde (1995). “Toward a New Conception of the Environment-Competitiveness Relationship”, Journal of Economic Perspectives, Vol. 9, No. 4, pp. 97-118.
21  Davis, K. (1973). “The Case for and Against Business Assumption of Social Responsibilities”, Academy of Management Journal, Vol. 16, No. 2, pp. 312-322.
22  Gray, R. (2006). “Social, Environmental and Sustainability Reporting and Organizational Value Creation. Whose Value? Whose Creation? ”, Accounting, Auditing and Accountability Journal, Vol. 19, No. 6, pp. 793-819.
23  Barnea, A. and A. Rubin (2010). “Corporate Social Responsibility as a Conflict between Shareholders”, Journal of Business Ethics, Vol. 97, No. 1, pp. 71-86.
24  Salama, A. (2005). “A Note on the Impact of Environmental Performance on Financial Performance”, Structural Change and Economic Dynamics, Vol. 16, No. 3, pp. 413-421.
25  Sanchez, C. B.; Aleman J. P.; and D. J. S. Martin (2017). “Sustainability Disclosure, Dominant Owners and Earnings Informativeness”, Research in International Business and Finance, Vol. 39, No. 1, pp. 625-639.
26  Sutopo, B.; Kot, S.; Adiati, A. K.; and L. N. Ardila (2018). “Sustainability Reporting and Value Relevance of Financial Statements”, Sustainability, Vol. 10, No. 3, pp. 1-14.
27  Rezaie, Z. and L. Tuo (2017). “Are the Quantity and Quality of Sustainability Disclosures Associated with the Innate and Discretionary Earnings Quality?”, Journal of Business Ethics, Available at: https://link.springer.com/article/10. 1007/s10551-017-3546-y. [Online][22 December 2017].
28  Sanchez. I. M. and M. Meca (2017). “CSR Engagement and Earnings Quality in Banks. The Moderating Role of Institutional Factors”, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, Vol. 24, No. 1, pp. 145-158.
29  Nor, N.; Nor, A.; Muhammad, K.; and A. Inaliah (2016). “The Effects of Environmental Disclosure on Financial Performance in Malaysia”, Procedia Economics and Finance, Vol. 35, pp. 117-126.
30  Jitaree, W. (2015). “Corporate Social Responsibility Disclosure and Financial Performance: Evidence from Thailand”,Doctor of Philosophy Thesis, School of Accounting, Economic and Finance, University of Wollongong, Available at: www.goog le.com/&httpsredir=1&article=5421&context=theses. [Online][23 July 2017]
31  Salewski, M. and H. Zulch (2014). “The Association between Corporate Social Responsibility and Earnings Quality, Evidence from European Blue Chips”, Available at: https://papers. ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2141768. [Online][23 July 2017].
32  Masoumi, S. R.; Salehnejad, S. H.; and A. Zabihi Zarinkalaei (2018). “Identifying the Variables Affecting the Extent of Sustainability Reporting of the Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Journal of Audit Science, Vol. 18, No. 70, pp. 195-221. [In Persian]
33  Khozein, A.; Talebnia, G.; Garkaz, M.; and B. Banimahd (2018). “Investigating the Effect of Ownership Structure on the Development of Sustainability Reporting”, Management Accounting, Vol. 11, No. 36, pp. 1-13. [In Persian]
34  Sepasi, S. and M. Hasanzadeh (2016). “The Effect of Economic Dimension of Corporate Social Responsibility on the Sustainability of Earnings”, Iranian Journal of Value & Behavioral Accounting, Vol. 1, No. 1, pp. 123-138. [In Persian]
35  Taghizade Khanghah, V. and M. Zeynali (2017). “Investigating the Effect of Corporate Social Responsibility on the Investment Efficiency and Innovation”, Journal of Health Accounting, Vol. 5, No. 2, pp. 1-27. [In Persian]
36  Salagh, A. and B. Salagh (2016). “The Relationship between Disclosure Level of Environmental Information of Companies and Earnings Quality”, Fourth National Conference of Accounting, Financial Management and Investment, February 15, Islamic Azad University, Azadshahr Branch.  [In Persian]
37  Jalili, S. and F. Gheiysari (2014). “Investigating the Relationship between Earnings Quality and Social Responsibility of the Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Journal of Audit Science, Vol. 14, No. 57, pp. 147-172. [In Persian]
38  Khajavi, S.; Bayazidi, A.; and S. Jabbarzadeh Kangarluei (2011). “Investigating the Relationship between Earnings Management and Corporate Social Responsibility of the Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Journal of Accounting Advances, Vol. 3, No. 1, pp. 29-54. [In Persian]
39  Global Reporting Initiative (2016). “Sustainability Reporting Standards”, Available at: https://www.globalreport ing.org/standards. [Online][26 October 2018]
40  Hanifa, R. M. and T. E. Cooke (2005). “The Impact of Culture and Governance on Corporate Social Reporting”, Journal of Accounting and Public Policy, Vol. 24, No. 5, pp. 391-430.
41  Saleh, M.; Zulkifli, N.; and R. Muhamad (2010). “Corporate Social Responsibility Disclosure and Its Relation on Institutional Ownership: Evidence from Public Listed Companies in Malaysia”, Managerial Auditing Journal, Vol. 25, No. 6, pp. 591-613.
42  Amiri. H. and H. Mohamadi (2013). “Analysis of the Relationship between Debt Financing and Earnings Quality of the Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Financial Accounting, Vol. 4, No. 16, pp. 61-81. [In Persian]
43  Francis, J.; LaFond, R.; Olsson, P. M.; and K. Schipper (2005). “The Market Pricing of Accruals Quality”, Journal of Accounting and Economics, Vol. 39, No. 2, pp. 295-327.
44  Dechow, P. and I. Dichev (2002). “The Quality of Accruals and Earnings: The Role of Accrual Estimation Errors”, The Accounting Review, Vol. 77, No. 1, pp. 35-59.
45  Namazi, M. and A. Shokrollahi (2015). “Investigation the Interaction between Debt Policy and Institutional Ownership among Pharmaceutical and Non-Pharmaceutical Companies Listed on the Tehran Stock Exchange via Simultaneous Equations”, Journal of Health Accounting, Vol. 3, No. 4, pp. 80-103. [In Persian]
46  Mehrabanpour, M.; Kazempour, M.; and F. Esmaeil Beigi (2017). “Explaining the Mutual Relationship between Social Responsibility and Corporate Governance Using Simultaneous Equations”, Journal of Health Accounting, Vol. 5, No. 2, pp. 112-129. [In Persian]
47  Granger, C. W. J. (1969). “Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods”, Econometrica, Vol. 37, No. 3, pp. 424-438.