پیامدهای بکارگیری استانداردهای حسابداری بخش عمومی از دیدگاه مسئولیت پاسخ‌گویی در چارچوب چک‌لیست نشان ملی پاسخ‌گویی (مطالعه موردی: بیمارستان‏های دولتی استان فارس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به اهمیت پاسخ‌گویی مالی بیمارستان‏های دولتی، شناسایی شاخص‌های ارزیابی پاسخ‌گویی مالی در این بیمارستان‏ها حائز اهمیت است؛ به نحوی که در غیاب شاخص‌های مناسب و مشخص، ایفای مسئولیت پاسخ‌گویی بیمارستان‏ها و ارزیابی آن به وسیله مردم، دشوار یا غیرممکن است. بر همین اساس، این پژوهش به بررسی ایفای مسئولیت پاسخ‌گویی مالی بیمارستان‏ها در چارچوب چک‌لیست نشان ملی پاسخ‌گویی پرداخته است.
روش پژوهش: روش پژوهش حاضر اکتشافی پیمایشی و از نوع نظرسنجی است. نمونه پژوهش شامل تعداد 101 نفر از مدیران مالی، رؤسای حسابداری و مسئولان بودجه بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های دولتی استان فارس در سال 1397 است. در این پژوهش از آزمون‌های «تی یک نمونه‌ای» و «آزمون میانه» استفاده شده است.
یافته‌ها: از دیدگاه صاحب‌نظران، شاخص‌های مندرج در چک‌لیست نشان ملی پاسخ‌گویی شامل شناسایی اقلام صورت وضعیت مالی، شناسایی اقلام صورت تغییرات در وضعیت مالی، ارائه اقلام گردش حساب تغییرات در ارزش خالص، ارائه اقلام صورت مقایسه بودجه و عملکرد، افشای اطلاعات یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی و معیارهای عمومی زمینه‌ای را برای ارتقای مسئولیت پاسخ‌گویی مالی بیمارستان‏های دولتی فراهم می‌کند.
نتیجه‌گیری: مدیران بیمارستان‏ها و مسئولان مالی دانشگاه‏های علوم پزشکی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید در راستای شفافیت و پاسخ‌گویی مالی بیشتر، بسترهای مناسبی را برای گزارشگری مالی بخش عمومی در چارچوب موارد افشای (شاخص‌های) چک‌لیست نشان ملی پاسخ‌گویی در بیمارستان‏ها ایجاد کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Outcomes of Implicating Public Sector Accounting Standards from the Perspective of Accountability in the Framework of the National Accountability Checklist (A Case Study: Governmental Hospitals of Fars Province)

نویسندگان [English]

  • R. Gholami Jamkarani (Ph. D.) 1
  • M. Kaveh 2
1 Assistant Professor, Department of Accounting, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
2 Ph. D. Student in Accounting, Department of Accounting, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
چکیده [English]

Introduction: Considering the importance of financial accountability of public hospitals, identifying financial accountability assessment indicators in these hospitals is important. In a way that in the absence of appropriate indicators, taking accountability by hospitals and evaluating it by the public is difficult or impossible.  Therefore, this research examined the financial accountability of hospitals based on the national accountability checklist.
Method: The research method is exploratory and survey type. The sample consists of 101 people selected from financial managers, accounting directors, and those in charge of budgets of public hospitals and clinics of Fars Province in 2018. One sample t-test and mid-test were used in this study. 
Results: From the perspective of experts, indicators mentioned in national accountability checklist including the identification of financial statements items, the identification of items of changes in financial statements, the presentation of items of account turnover changes in net value, the presentation of comparison items of budget and performance, the disclosure of explanatory notes of financial statements and general criteria supply a basis for improving financial accountability of public hospitals. 
Conclusion: Regarding the transparency and more financial accountability managers of hospitals and financial authorities of the Medical Sciences Universities as well as the Ministry of Health and Medical Education should provide appropriate opportunities for financial reporting of the public sector based on the framework of national accountability checklist disclosure (indicators) in hospitals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Accountability of Hospitals
  • National Accountability Checklist
  • Public Sector Accounting Standards
 
1      Accounting Standards Committee (2015). Public Sector Accounting Standards, Tehran: Audit Organization Publications. [In Persian]
2      Babajani, J. (2001). “Accountability and Internal Controls in Public Sector (Part 1)”, Hesabdar, No. 146, pp. 22-27. [In Persian]
3       Mahdavi, Gh. and M. Kazemnejad (2014). “Investigating the Necessity and Usefulness of Establishing Conceptual Framework Based on Accounting Standards for Municipalities”, Journal of Accounting Advances, Vol. 5, No. 1, pp. 191-217. [In Persian]
4      Babajani, J. and M. Setayesh (2007). “Determining Performance Evaluation Indicators and Investigating the Capabilities of Accounting System of Universities and Higher Education Institutions to Take Financial and Operational Accountability”, The Iranian Accounting and Auditing Review, Vol. 14, No. 49, pp. 45-66. [In Persian]
5      Pourzamani, Z. and D. Moinian (2015). “The Conformity of Qualitative Characteristics of Financial Reporting in Universities of Medical Sciences to Public Sector Accounting Standards”, Journal of Health Accounting, Vol. 4, No. 3, pp. 20-44. [In Persian]
6      Babajani, J (2002). “Accountability and Internal Controls in Public Sector (Part 2)”, Hesabdar”, No. 147, pp. 27-30 and 41-44. [In Persian]
7      Gholami Jamkarani R.; Nikoomaram, H.; Mosavian, S. A.; and F. Rahnamay Roodposhti (2015). “The Main Components of Conceptual Framework of Financial Reporting with Islamic Approach”, Management Accounting and Audit Knowledge, Vol. 4, No. 13, pp. 23-39. [In Persian]
8      Babajani, J. (2004). “Evaluation of Accountability of Accounting and Financial Reporting System in Islamic Republic of Iran”, Journal of Empirical Financial Accounting, Vol. 2, No. 6, pp. 27-54. [In Persian]
9      Babajani, J. and H. Dehghan (2005 and 2006). “The Role of Public Accounting and Financial Reporting in Fulfilling and Assessing Accountability from the Perspective of Accountors and Accountees”, Journal of Empirical Financial Accounting, Vol. 3, Nos. 12 and 13, pp. 1-26. [In Persian]
10  Babajani, J.; Azar, A.; and M. Moayeri (2013). “Factors and Drivers of the Reforms in Financial and Operational Accountability System of Iran's Public Sector”, Journal of Empirical Financial Accounting Studies, Vol. 11, No. 37, pp. 1-37. [In Persian]
11  Salari, M.; Mohammadzadeh, A.; and R.  Kiani Mavi (2014). “The Effect of Implementation of the Accrual Financial System on Transparency and Accountability in Qazvin University of Medical Sciences”, The Journal of Qazvin University of Medical Sciences, Vol. 18, No. 3, pp. 42-46. [In Persian]
12  Zalaghi, H. (2014). “Evaluating the Effect of New Financial System of the Ministry of Health and Medical Education on the Financial and Operational Accountability of the Universities of Medical Sciences in the West District of Iran”, Journal of Health Accounting, Vol. 3, No. 3, pp. 59-78. [In Persian]
13  Naghizadeh Baghi, A.; Soleimani, S.; Hassanzadeh, M.; and N. Khodabakhshi Hafeshjani (2015). “Investigating the Effect of the Implementation of Accrual Accounting on the Accountability of Managers of the Universities of Medical Sciences in the North-west of Iran”, Journal of Health Accounting, Vol. 4, No. 1, pp. 81-94. [In Persian]
14  Amini Mehr, A.; Hejazi, R.; and Z. Shahim Pormehr (2015). “Investigation the Usefulness of Accrual Accounting Basis in Reporting Transparency and Accountability in Universities Affiliated to the Ministry of Science, Research and Technology (A Case Study: Kharazmi University)”, Journal of Public Accounting, Vol. 1, No. 2, pp. 55-66. [In Persian]
15  Ismaili Kia, Gh. and M. Mollanazari (2016). “Identifying Barriers and Constraints to Implement Reforms in Financial and Operational Accountability System of Iranian State Universities”, Journal of Accounting Advances, Vol. 8, No. 2, pp. 1-29. [In Persian]
16  Shourvarzi, M. and M. Hedayat (2017). “The Impact of Hospital Information System on Financial Reporting Quality (A Case Study: Bentolhoda Hospital of Mashhad)”, Journal of Health Accounting, Vol. 6, No. 1, pp. 44-67. [In Persian]
17  Meshkini, N. and Gh. Kordestani (2019). “The Outcomes of Using New Public Financial Management Approach”, Journal of Public Administration, Vol. 63, No. 2, pp. 231-250. [in Persian]
18  Keating, E. K. and P. Frumkin (2003). “Reengineering Nonprofit Financial
Accountability: Toward a More Reliable Foundation for Regulation”, Public Administration Review, Vol. 63, No. 1, pp. 3-15.
19  Torres, L. (2004). “Accounting and Accountability: Recent Developments in Government Financial Information Systems”, Public Administration and Development, Vol. 24, No. 5, pp 447-456.
20  Bowrey, G. (2007). “Have Recent Financial Reforms Improved Financial Accountability in the Australian Commonwealth Public Sector?”, Australasian Accounting, Business and Finance Journal, Vol. 1, No. 3, pp. 34-48.
21  Perego, P. and F. Verbeeten (2015). “Do ‘Good Governance’ Codes Enhance Financial Accountability? Evidence from Managerial Pay in Dutch Charities”, Financial Accountability & Management, Vol. 31, No. 3, pp. 316-344.
22  Ntim, C. G.; Soobaroyen, T.; and M. Broad (2017). “Governance Structures, Voluntary Disclosures and Public Accountability: The Case of UK Higher Education Institutions”, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 30, No. 1, pp, 65-118.
23  Kromm, S. K. (2017). “Accountability in Ontario’s Acute Care Hospital Sector and Its Effect on Organizational Strategic Priorities”, Ph. D. Dissertation, University of Toronto, Available at: https://ihpme.utoronto. ca. [Online][9 October 2019]
24  Danhoundo, G.; Nasiri, K.; and M. E. Wiktorowicz (2018), “Improving Social Accountability Processes in the Health Sector in Sub-Saharan Africa: A Systematic Review”, BMC Public Health, Vol. 18, No. 1, pp. 497-504.
25  Choi, J. H. (2018). “Accrual Accounting and Resource Allocation: A General Equilibrium Analysis”, 17thAnnual Carnegie Mellon Accounting Mini Conference and Junior Accounting Theory Conferencefor Helpful Comments, Available at: www.gsb.stanford.edu.[Online][9 October 2019]
26  Yapa, P. W. S. and S. L. Ukwatte (2015). “The New Public Financial Management (NPFM) and Accrual Accounting in Sri Lanka”, Research in Accounting in Emerging Economies, Vol. 15, pp. 7-50.
27  Matt, A.; McNaught, T.; and S. Samji (2018). “Opening Adaptation Windows onto Public Financial Management Reform Gaps in Mozambique”, CID Faculty Working Paper, Available at: https://bsc.cid. harvard.edu.[Online][9 October 2019]