دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 22، بهمن 1398، صفحه 1-109 
تحلیل هزینه‌های مستقیم بیماران بستری منتظر دریافت ضربان‌ساز (مطالعه موردی: مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی تبریز)

صفحه 96-109

10.30476/jha.2020.68034.1192

دکتر علیرضا محبوب اهری؛ گیسو علیزاده؛ دکتر محمدعلی فیروزی؛ صفورا پوررضا؛ مریم رضایی؛ علی ساعی