تحلیل هزینه‌های مستقیم بیماران بستری منتظر دریافت ضربان‌ساز (مطالعه موردی: مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی تبریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد سلامت، مرکز تحقیقات پزشکی مبتنی بر شواهد، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکترای سیاستگذاری سلامت، مرکز تحقیقات پزشکی مبتنی بر شواهد، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

3 دکترای داروسازی، مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت، سازمان بیمه سلامت ایران، تهران، ایران

4 دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

5 کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات پزشکی مبتنی بر شواهد، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

6 کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه: هزینه‌های مربوط به درمان بیماران قلبی-عروقی بخش عمده‌ای از هزینه­های بهداشتی و درمانی را تشکیل می‌دهد. از این رو، بررسی هزینه‌های این بیماران دارای اهمیت است. برای این منظور در پژوهش حاضر هزینه‌های مستقیم مربوط به بیماران بستری منتظر دریافت ضربان‌ساز در مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی تبریز از دیدگاه بیمارستان تحلیل شده است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی-مقطعی بوده و در آن تعداد 135 بیمار دریافت‌کننده ضربان‌ساز دائم در سال 1395 بررسی شده است. در این پژوهش میانگین هزینه کل به ازای هر بیمار، هزینه هر روز بستری در بخش‌های عادی و مراقبت‌های ویژه، میزان صرفه‌جویی هزینه در صورت دریافت به موقع ضربان‌ساز به تفکیک سهم بیمار و بیمه، درصد هزینه پرداخت‌شده به وسیله بیماران و هزینه بهره‌وری از دست رفته به ازای روزهای بستری اضافی محاسبه شده است.  
یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشان می­دهد که مجموع هزینه کل بیماران برای تعبیه ضربان‌ساز در سال 1395 در روزهای انتظار در حدود 2 میلیارد ریال، میانگین هزینه به ازای هر بیمار در حدود 20 میلیون ریال و میانگین هزینه به ازای هر روز بستری حدود 3 میلیون ریال است. در طول روزهای بستری، میانگین هزینه هر بیمار و میانگین هزینه روز بستری در بخش سی‌سی‌یو، به ترتیب، در حدود 29 و 4 میلیون ریال و هم‌چنین، میانگین هزینه هر بیمار و میانگین هزینه روز بستری در بخش آی‌سی‌یو، به ترتیب، در حدود 92 و 6 میلیون ریال است. افزون براین، هزینه بهره‌وری از دست رفته به ازای هر بیمار در حدود 2 میلیون ریال محاسبه شد.
نتیجه‌گیری: افزایش روزهای انتظار بیماران موجب افزایش هزینه‌های بیمارستان و سازمان‌های بیمه‌گر می­شود. از این رو، با اتخاذ راهکارهای مناسب برای کاهش روزهای انتظار بیماران (به عنوان نمونه، اولویت‌بندی بیماران بر اساس اصول علمی متناسب با منابع مالی و اقتصادی و تدوین دستورعمل بالینی مناسب) می‌توان در هزینه‌های سلامت صرفه‌جویی کرد و بیمه‌های سلامت می‌توانند در تخصیص منابع مالی به صورت کاراتری عمل کنند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Direct Costs of Patients Waiting for Receiving Pacemakers (A Case Study: Shahid Madani Educational Center, Tabriz)

نویسندگان [English]

 • A. Mahboob Ahari (Ph. D.) 1
 • G. Alizadeh 2
 • M. Firoozi (Ph.D.) 3
 • S. Pourreza 4
 • M. Rezaei 5
 • A. Saei 6
1 Assistant Professor, Department of Healthcare Economic, Evidence-based Medical Research Center, Faculty of Management and Medical Informatics, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
2 Ph. D. Student of Health Policy Making, Evidence-Based Medical Research Center, Faculty of Management and Medical Informatics, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
3 Pharmaceutical Physician, Health Insurance National Research Center, Iran Health Insurance, Tehran, Iran
4 Ph. D. Student of Treatment and Care Management Services, Cardiovascular Reserach Center, Faculty of Management and Medical Informatics, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
5 B. A. in Treatment and Care Management Services, Evidence-based Medical Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
6 B. A. in Treatment and Care Management Services, Cardiovascular Reserach Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Introduction: A major part of health care costs is dedicated to the costs of treating patients with cardiovascular disease constitute so that investigating the costs of these patinets is imporatnt. To this end, the dircet costs of hospitalized patients waiting for receiving pacemaker in Shahid Madani Hospital in Tabriz has been analyzed from the view of hospital in this study.  
Method: This is a descriptive cross-sectional study. The statistical population included 135 patients receiving a permanent pacemaker. The average cost per patient, cost of each day of admission to ordinary sectors, the CCU and the ICU, cost saving in case of reciving a pacemaker timely regarding the patient’s share of the insurance, the percentage of out-of-pocket payment and the cost of lost productivity were calculated for additional hospitalization days.
Results: The results show that the total cost of pacemaker insertion on the waiting list is almost 2 billion Rilas, the average cost per patient is about 20 million Rials and the average cost of per day hospitalization is approximately 3 million Rials. During the hospitalization days, the average cost of per patient and the average cost of per day hospitalization in the CCU are respectively 29 million Rials and 4 million Rilas. Also, the average cost of per patient and the average cost of per day hospitalization in the ICU are respectively 92 million Rials and 6 million Rials. The lost productivity cost for ecah patient is nearly two million rials.
Conclusion: Increasing the patinets waiting days would result in boosting the costs of hospital and the insurer organizations. Therefore, healthcare costs can be cost-effcetive by adopting proper strategies to decrease the number of waiting days for patients (for example, pririotizing patients based on scientific principles in terms of financial and economic funds and following an appropraite clinical instrcution) and health insurance can function more effectively in allocating funds.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cost
 • Hospital
 • Lost Productivity
 • Pacemaker
 • Waiting Time
 1   Khavjou, O.; Phelps, D.; and  A. Leib (2016). “Projections of Cardiovascular Disease Prevalence and Costs: 2015-2035’’, RT Inetrnational, Technical Report, Available at: https://health metrics.heart.org/projections-of-cardio vascular-disease/. [Online][25 August 2019]
   2   Shamsi, A.; Pilehvarzadeh, M.; and A. Ebadi (2012). “Investigating the Risk Factors of Cardiovascular Diseases in Elderly Residing in Nursing Homes in Tehran’’, Journal of Health Promotion Management, Vol. 1, No. 4, pp. 32-42. [In Persian]
   3   Oveisi, S.; Moosavi, M.; Roshanravan, Sh.; and P. Kamali (1993). “Investigating the Physical, Mental, and Social Problems of Patients with Pacemaker”, Iranian Journal of Nursing, Vol. 7, No. 6, pp. 16-27. [In Persian]
   4   Motahedi, B. and M. Nikoueian (2006). “Comparing Two Methods of Pacemaker Insertion via Subclavian Vein and Cephalic Vein Concerning Short-term Side Effects’’, The Horizon of Medical Sciences, Vol. 12, No. 3, pp. 29-32. [In Persian]
   5   Heydari Bakavoli, A.; Abbasi Tashnizi, M.; and Gh. Soltani (2008). “Atrioventricular Conduction Disorders after Cardiac Surgery”, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, Vol. 52, No. 1, pp. 43-48. [In Persian]
   6   Homayounfar, Sh. and H. Azar Nik (2001). “Investigating the Side Effects of Insering VVI Mode Permanent Pacemaker in 83 Patients with Sick Sinus Syndrome”, Scientific Journal of Hamadan University of Medical Sciences and Health Services, Vol. 8, No. 2, pp. 5-9. [In Persian]
   7   Javan Noughabi, J.; Rezapour, A.; Setoodezadeh, F.; and A. Moradpour (2017). “Estimating Direct and Indirect Costs for Elderly Patients in Tehran, 2015’’, Sadra Medical Sciences Journal, Vol. 6, No. 1, pp. 77-86. [In Persian]
8. Zaheri, M.; Amini, P.; and Z. Meshkani (2019). “Comparing the Cost of Services Provided by Oncology Ward Using Traditional Costing and Activity-Based Costing (A Case Study: Tohid Hospital of Kurdistan)’’,  Journal of Health Accounting, Vol. 7, No. 20, pp. 67-81. [In Persian]
   9   Risgaard, B.; Elming, H.; Jensen, G. V.; Johansen, J. B.; and J. C. Toft (2012). “Waiting for a Pacemaker: Is it Dangerous?”,  European Journal of Pacing, Arrhythmias and Cardiac Electrophysiology, Vol. 14, No. 7, pp. 975-980.
10   Castelnuovo, E.; Stein, K.; Pitt, M.; Garside, R.; and E. Payne (2005). “The Effectiveness and Cost-Effectiveness of Dual-Chamber Pacemakers Compared with Single-Chamber Pacemakers for Bradycardia Due to Atrioventricular Block or Sick Sinus Syndrome: Systematic Review and Economic Evaluation”, Health Technology Assessment, Vol. 9, No. 43, pp. 1-6.
11   Jamie, R. and F. Rezaie Yamin (2015). “Calculating the Cost Price of Health Care Services in Isfahan Social Security Hospital by Using Time-Driven Activity-Based Costing Method”, Journal of Health Accounting, Vol. 4, No. 2, pp. 1-21.[In Persian]
12   Rahiminejad, A.; Bagherpour, M.; Erjaie, A.; and M. Sepehri (2014). “Developing the Time-Driven Activity-Based Costing for Human Resources (A Case Study: the Emergency Ward of Bu-Ali Sina Hospital in Tehran)”, Journal of Health Accounting, Vol. 3, No. 2, pp. 63-76. [In Persian]
13   Davari, M.; Makarian, F.; Hosseini, M.; Aslani, A.; Nazari, A.; and F. Yazdanpanah (2013). “Direct Medical Costs of Breast Cancer in Iran; Analyzing the Patients Data in a Specific Cancer Hospital in Isfahan,”, Health Information Management, Vol. 10, No. 3, pp.1-10. [In Persian]
14   Davari, M.; Moafi, A.; Yarmohammadian, M.; and E. Khayyam Haghighi (2015). “The Direct Medical Costs of Acute Lymphocytic Leukemia (ALL) in Children of Isfahan Province”, Health Information Management, Vol. 11, No. 7, pp. 1047-1057. [In Persian]
15   Kivimäki, M. and I. Kawachi (2015). “Work Stress as a Risk Factor for Cardiovascular Disease’’, Current Cardiology Reports, Vol. 17, No. 9, pp. 2-9.
16   Parissis, J.; Athanasakis, K.; Farmakis, D.; Boubouchairopoulou, N.; Mareti, C.; Bistola, V.; Ikonomidis, I.; Kyriopoulos, J.; Filippatos, G.; and J. Lekakis (2015). “Determinants of the Direct Cost of Heart Failure Hospitalization in a Public Tertiary Hospital”, International Journal of Cardiology, Vol. 180, No. 7, pp. 46-49.
17   Sarrafzadegan, N.; Sadeghi, M.; Oveisgharan, S.; and R. Iranipour (2013). “Incidence of Cardiovascular Diseases in an Iranian Population: The Isfahan Cohort Study”, Archives of Iranian Medicine, Vol. 16, No. 3, pp. 136-137.
18   Nowbar, A. N.; Howard, J. P.; Finegold, J. A.; Asaria, P.; and D. P. Francis (2014). “Global Geographic Analysis of Mortality from Ischaemic Heart Disease by Country, Age and Income: Statistics from World Health Organisation and United Nations”, International Journal of Cardiology, Vol. 174, No. 2, pp. 293-298.
19   World Health Organization (2014). “Global Status Report on Noncommunicable Diseases 2014: Attaining the Nine Global Noncommunicable Diseases Targets; A Shared Responsability”, World Health Organization, Available at:  https://reliefweb.int/report/world/global-status-report-noncommunicable-dis eases-2014-attaining-nine-global. [Online][25 August 2019]
20   World Health Organization (2016). “Hearts: Technical Package for Cardiovascular Disease Management in Primary Health Care”, World Health Organization, Available at:  https:// www.who.int/cardiovascular_diseases/hearts/en/. [Online][25 August 2019]
21   Sadeghi, M.; Haghdoost, A. K.; Bahrampour, A.; and M. Dehghani (2017). “Modeling the Burden of Cardiovascular Diseases in Iran from 2005 to 2025: The Impact of Demographic Changes”, Iranian Journal of Public Health, Vol. 46, No. 4, pp. 506-516.
22   Bloom, D.; Cafiero, E.; Jané-Llopis, E.; Abrahams-Gessel, S.; Bloom, L.; Fathima, S.; Feigl, A. B.; Gaziano, T.; Hamandi, A.; MowaÖ, M.; Pandya, A.; Prettner, A.;  Rosenberg, L.; Seligman, B.;  Stern, A. Z.; and C. Weinstein  (2012). “The Global Economic Burden of Noncommunicable Diseases”, Technical Report, Geneva: World Economic Forum, Available at:http://www3.weforum.org/docs/WEF_Harvard_HE_GlobalEconomicBurdenNonCommunicableDiseases_2011.pdf. [Online][25 August 2019]
23   Karimi, S.; Javadi, M.; and F. Jafarzadeh (2012). “Economic Burden and Costs of Chronic Diseases in Iran and the World”, Health Information Management Journal, Vol. 8, No. 7, pp. 984-996.
24   Emamgholipour, S.; Akbari Sari, A.; Pakdaman, M.; and S. Geravandi (2018). “Economic Burden of Cardiovascular Disease in the Southwest of Iran”, International Cardiovascular Research Journal, Vol. 12, No. 1, pp. 1-6.
25   Shafie, A. A.; Ping Tan, Y.; and C. Hui Ng (2018). “Systematic Review of Economic Burden of Heart Failure”, Heart Failure Reviews, Vol. 23, No. 1, pp. 131-145.
26   Holt, N. D.; Parry, G.; Tynan, M. M.; Dark, J. H.; and J. M. McComb (1996). “Permanent Pacemaker Implantation After Cardiac Transplantation: Extra Cost of a Conservative Policy”, Heart, Vol. 76, No. 5, pp. 439-441.
27   Osman, F.; Krishnamoorthy, S.; Nadir, A.; Mullin, P.; Morley-Davies, A.; and J. Creamer (2010). “Safety and Cost-Effectiveness of Same Day Permanent Pacemaker Implantation”, The American Journal of Cardiology, Vol. 106, No. 3, pp. 383-385.
28   Groeneveld, W. P. and S. Dixit (2017). “Cardiac Pacing and Defibrillation Devices: Cost and Effectiveness”, Annual Review of Medicine, Vol. 14, No. 68, pp. 1-13.
29   Sousa, J.; Marques, P.; Martins, V.; Hipólito-Reis, H.; Duarte, L.; Joaquim, I.; Monteiro, D.; Boriani, G.; Wolff, C.; Grammatico, A.; and  L. Padeletti (2018). “Health Care Cost Analysis of Enhanced Pacing Modalities in Bradycardia Patients: Portuguese Case Study on the Results of the MINERVA Trial”, Portuguese Journal of Cardiology, Vol. 37, No. 12, pp. 937-978.
30   Viberg, N.; Forsberg, B. C.; Borowitz, M.; and R. Molin (2013). “International Comparisons of Waiting Times in Health Care-Limitations and Prospects”, Health Policy, Vol. 112, No. 1-2, pp. 53-61.
31   Riganti, A.; Siciliani, L.; and C. V. Fiorio (2017). “The Effect of Waiting Times on Demand and Supply for Elective Surgery: Evidence from Italy”, Health Economics, Vol. 26, No. 26, pp. 92-105.
32   Messaoudi, N.; De Cocker, J.; Stockman, B.; Bossaert, L. L.; and I. E. Rodrigus (2009). “Prediction of Prolonged Length of Stay in the Intensive Care Unit after Cardiac Surgery: The Need for a Multi-Institutional Risk Scoring System”, Journal of Cardiac Surgery, Vol. 24, No. 2, pp. 127-133.
33   Sedaghat Siyahkal, M. and F. Khatami (2014). “Short Stay in General Intensive Care Units: Is it Always Necessary?”, Medical Journal of the Islamic Republic of Iran, Vol. 28, No. 143, pp. 1-5.
34   Halpern, N. A.; Pastores, S. M.; and R. J. Greenstein (2004). “Critical Care Medicine in the United States 1985-2000: An Analysis of Bed Numbers, Use, and Costs”, Critical Care Medicine, Vol. 32, No. 6, pp. 1254-1259.
35   Luce, J. M. and G. D. Rubenfeld (2002). “Can Health Care Costs be Reduced by Limiting Intensive Care at the End of Life?”, American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, Vol. 165, No. 6, pp. 750-754.
36   Thomas, S. N.; McGwin, G.; and J. Rue Lw (2005). “The Financial Impact of Delayed Discharge at a Level I Trauma Center”, The Journal of Trauma, Vol. 58, No. 1, pp. 121-125.
37   Motaghi, M.; Riahi, L.; Asl, I. M.; and H. Akbari (2017). “Comparative Study on Health Management for Chronic Patients and Design of a Health Management Model for Iran”, Journal of Academic Research in Medicine, Vol. 32, No. 4, pp. 271-278.