اعتبارسنجی ابزار ارزیابی سطح افشاء مسئولیت اجتماعی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 دانشیار حسابداری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 استادیار کامپیوتر، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به تمایل روزافزون سرمایه‌گذاران، سهامداران و به‌طورکلی ذی‌نفعان به شناخت ابعاد مسئولیت اجتماعی، افشاء مطلوب مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها بسیار حائز اهمیت است و این امر بدون در اختیار داشتن اﺑﺰار دارای رواﯾﯽ و پایایی مناسب امکان‌پذیر نخواهد ﺑﻮد.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت و هدف، کاربردی و بر اساس نحوه گردآوری داده‌ها از نوع پژوهش‌های میدانی است. جامعه آماری پژوهش شامل استادان دانشگاه در رشته‌های حسابداری و مدیریت مالی و افراد حرفه‌ای و متخصص در زمینه مالی، حسابداری و بازار سرمایه است. در این پژوهش پس از بررسی متون و اﺳﺘﺨﺮاج اﺑﻌﺎد افشاء مسئولیت اجتماعی، با کمک روش دلفی، در سه مرحله شاخص‌های هر یک از ابعاد افشاء مسئولیت اجتماعی بررسی شد.
یافته‌ها: از 84 شاخص پرسش‌نامه اولیه، 39 شاخص در فرآیند سنجش روایی و پایایی حذف و سرانجام بازبینه‌ای (چک‌لیستی) با 45 شاخص دارای رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، تهیه شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که از دید خبرگان، بُعد محصولات و خدمات از بیشترین اهمیت برای افشاء مسئولیت اجتماعی برخوردار است و کم‌ترین میزان اهمیت افشاء مسئولیت اجتماعی مربوط به بُعد حقوق بشر است.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، استفاده از معیاری معتبر و قابل‌اعتماد در تعیین و ارزیابی سطح افشاء مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، کیفیت تصمیم‌گیری ذی‌نفعان را افزایش می‌دهد. بنابراین، ابزار ارزیابی سطح افشاء مسئولیت اجتماعی که در این پژوهش ارائه شده و از روایی مناسب و پایایی قابل قبول برخوردار است می‌تواند در بهبود سطح افشاء مسئولیت اجتماعی و ارزیابی آن مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validation Tool for Assessing the Level of Disclosure of Corporate Social Responsibility for the Companies Listed on the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • A. Alivandi Darani 1
  • M. Arabsalehi (Ph. D.) 2
  • H. Amiri (Ph. D.) 3
  • F. Zamani Boroojeni (Ph. D.) 4
1 Ph.D. Candidate in Accounting, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 Associate Professor of Accounting, Isfahan University, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor of Economics, Isfahan University, Isfahan, Iran
4 Assistant Professor of Computer Engineering, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Introduction: Considering the increasing interest of investors, shareholders and general stakeholders in recognizing the dimensions of corporate social responsibility of companies, it is important to disclose the social responsibility of the company and to this end, recognizing the existing situation is essential. This matter is not possible without possessing the valid and reliable tools.
Method: This research is applied in terms of purpose and regarding data collection method, it is a field research. The statistical society for this study consists of university professors in the fields of accounting and financial management, and also, experts in finance, accounting and capital markets. In this study, after examining the texts and extracting different aspects of social responsibility disclosure, indicators of these aspects were examined in 3 stages using the Delphi method.
Results: The results show that out of the 85 indexes of the initial questionnaire, 39 were excluded and a checklist of 45 reliable and valid indicators was created. In the experts’ point of view regarding the importance of the disclosure of aspects, services and products were the most and social responsibility was the least important.
Conclusion: Considering the importance of corporate social responsibility, using a valid and reliable criterion in evaluating the level of corporate social responsibility increases the quality of stockholder decision-making. Therefore, benefiting from experts’ view in formulating a proper tool for evaluating the level of social responsibility can improve the level of social responsibility and it assessment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Delphi Method
  • Disclosure Level
  • Social Responsibility
  • Validation
1        Kazempour, M. and N. Rahimian (2019). “Corporate Social Responsibility: Concepts, Dimensions, Theories and Review of Models”, Journal of Accounting Research, Vol. 8, No. 14, pp. 143-165. [In Persian]
2        Bhaduri, S. N. and E. Selarka (2016). Corporate Governance and Corporate Social Responsibility of Indian Companies,1st Edition, Singapore: Springer Science and Business Media.
3        Hassas Yeganeh, Y. and Gh. Barzegar (2013). “Identifying the Components and Indicators of Corporate Social Responsibility in Iran”, Journal of Studies of Socio-Cultural Development, Vol. 2, No. 1, pp. 209-234. [In Persian]
4        Skouloudis, A.; Evangelinos, K.; and F. Kourmousis (2010). “Assessing Non-Financial Reports According to the Global Reporting Initiative Guidelines: Evidence from Greece”, Journal of Cleaner Production, Vol. 18, No. 5, pp. 426-438.
5        KPMG (2011). “KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2011”, Available at: https: //www.kpmg.de/docs/survey-corporat e-responsibility-reporting-011.pdf. [Online] [9 June 2019]
6        Khajavi, Sh. and M. Etemadi Jouryabi (2015). “Corporate Social Responsibility and Its Reporting”, Journal of Health Accounting, Vol. 4, No. 2, pp. 104-123. [In Persian]
7        Khozein, A.; Talebnia, Gh.; Garkaz, M.; and B. Bani Mahd (2016). “Investigating the Level of Environmental Financial Reporting Development for the Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Journal of Health Accounting, Vol. 5, No. 2, pp. 28-46. [In Persian]
8        Yabalouei Khameslouei, M.; Izadinia, N.; and M. Arabsalehi (2019). “Investigating the Mutual Relationship between the Extent of Disclosure of Corporate Sustainability Reporting Indicators and Earnings Quality”, Journal of Health Accounting, Vol. 7, No. 2, pp. 104-126. [In Persian]
9        Mohammadi, H. and A. Hakimi (2017). “Measurement of the Corporate Social Responsibility Principles with the Standard Approach 26000 (Case Study: Gas Company of Mazandaran Province)”, Journal of Quality and Standard Management, Vol. 7, No. 1, pp. 16-33. [In Persian]
10    Namazi, M. and F. Moghimi (2018). “Effects of Innovations and Moderating Role of Corporate Social Responsibility on the Financial Performance of the Firms Listed on the Tehran Stock Exchange in Different Industries”, Accounting and Auditing Review, Vol. 25, No. 2, pp. 289-310. [In Persian]
11    Dahlsrud, A. (2008). “How Corporate Social Responsibility is Defined: An Analysis of 37 Definitions”, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, Vol. 15, No.1, pp.1-13.
12    Carroll, A. B. (1979). “A Three Dimensional Model of Corporate Social Performance”, Academy of Management Review, Vol. 4, No. 4, pp. 497-505.
13    Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) (2004). “OECD Principles for Corporate Governance”, Available at: http://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/31557724. [Online] [12 Nov 2016].
14    Bernardi, C. and A. W. Stark (2018). “Environmental, Social and Governance Disclosure, Integrated Reporting, and the Accuracy of Analyst Forecasts”, The British Accounting Review, Vol. 50, No.1, pp. 16-31.
15    Global Reporting Initiative (2016). “Sustainability Reporting Standards”, Available at: http://www.globalreport ing.org. [Online] [24 Dec 2018].
16    The International Organization for Standardization (2010). “ISO 26000-Social Responsibility”, Available at: http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.html. [Online] [22 Nov 2016].
17    UN Global Compact (2011). “Overview of the UN Global Compact”, Available at: http://www. unglobalcompact.org/ About the GC/index.html. [Online] [12 Nov 2012].
18    Gul, F. A.; Krishnamurti, C.; Shams, S.; and H Chowdhury (2020). “Corporate Social Responsibility, Overconfident CEOs and Empire Building: Agency and Stakeholder Theoretic Perspectives”, Journal of Business Research, Vol. 111, No. 1, pp. 52-68.
19    Glavas, A. and E. Fitzgerald (2020). “The Process of Voluntary Radical Change for Corporate Social Responsibility: The Case of the Dairy Industry”, Journal of Business Research, Vol. 110, No. 1, pp. 184-201.
20    Timbate, L. and C. K. Park (2018). “CSR Performance, Financial Reporting, and Investors’ Perception on Financial Reporting”, Sustainability, Vol. 10, No. 2, pp. 522-538.
21    Qiu, Y.; Shaukat, A.; and R. Tharyan (2016). “Environmental and Social Disclosures: Link with Corporate Financial Performance”, The British Accounting Review, Vol. 48, No. 1, pp. 102-116.
22    Giannarakis, G.; G. Konteos.; and N. Sariannidis (2014). “Financial, Governance and Environmental Determinants of Corporate Social Responsible Disclosure”, Management Decision, Vol. 52, No. 10, pp. 120-132.
23    Esa, E. and N. A. Mohd Ghazali (2012). “Corporate Social Responsibility and Corporate Governance in Malaysian Government-Linked Companies”, Corporate Governance, Vol. 12, No. 3, pp. 292-305.
24    Yaftian, A.; Wise, V.; Cooper. K.; and S. Mirshekary (2013). “Corporate Social Reporting Preferences in a Developing Country: Evidence from Iran”, Problems and Perspectives in Management, Vol. 11, No. 1, pp. 50-58.
25    Everaert, P.; Bouten, L.; Van Liedekerke, L.; De Moor, L.; and J. Christiaens (2009). “Discovering Patterns in Corporate Social Responsibility (CSR) Reporting: A Transparent Framework based on the Global Reporting Initiative’s (GRI) Sustainability Reporting Guidelines”, Available at: https://ideas.repec.org/p /rug/rugwps/09-557.html. [Online][17 Nov 2018]

26    Asadi, L.; Vaez, A.; JerJer Zadeh, A.; and A. Kaab Amir (2018). “The Effect of Corporate Social Responsibility Dimensions on Value Creation of the Pharmaceutical and Non-Pharmaceutical Companies Listed on the Tehran Stock Exchange”, Journal of Health Accounting, Vol. 7, No. 1, pp. 1-31. [In Persian]

27    Hosseini, S. A. and F. Amjadian (2017). “Relationship between Corporate Social Responsibility and Crash Risk of Stock Price”, Journal of Accounting Knowledge, Vol. 8, No. 1, pp. 105-75. [In Persian]
28    Fakhari, H.; Malekian, E.; and M. Jafaei Rahni (2017). “Explaining and Ranking of the Components and Indicators of Environmental, Social and Corporate Governance Reporting by Analytic Hierarchy Process in the Companies Listed in The Tehran Stock Exchange”, Iranian Journal of Value and Behavioral Accounting, Vol. 2, No. 4, pp. 153-187. [In Persian]
29    Darabi, R.; Vaghfi, S. H.; and M. Soleimanian (2015). “Relationship between Social Responsibility Reporting with Company Value and Risk for the Companies Registered in Tehran Stock Exchange”, Iranian Journal of Value and Behavioral Accounting, Vol. 1, No. 2, pp. 213-193. [In Persian]
30    Moosavi-Nasab, S. M. S. (2011). “Hypothesis; Where is it Necessary?”, Research, Vol. 3, No. 2, pp 5-14. [In Persian]
31    Hajizadeh, E. and M. Asghari (2015). Methods and Statistical Analysis by Looking at the Research Method in Health and Biological Sciences, 2nd Edition, Tehran: Jahad Daneshgahi Publication Organization. [In Persian]
32    Lawshe, C. H. (1975). “A Quantitative Approach to Contentvalidity”, Personnel Psychology, Vol. 28, No. 4, pp. 563-575.
33    Waltz, C. and R. B. Bausell (1983). Nursing Research: Design, Statistics and Computer Analysis, 1st Edition,Philadelphia: F. A. Davis Company.
34    Moradi, M.; Rahimi, K.; and N. Ghodrati (2017). “Investigating the Factors Influencing the Effectiveness of Accounting Information System from the Viewpoint of Managers and Experts of Iranian Medical Sciences Universities Based on Accrual Accounting”, Journal of Health Accounting, Vol. 6, No. 1, pp. 111-130. [In Persian]
35    Hejazi, R. and Sh. Meyhami (2017). “Survey Adoption of Fair Value Accounting Standards and Its Impact on Accounting Profit”, Journal of Empirical Research in Accounting, Vol. 6, No. 4, pp. 127-150. [In Persian]
36    Azar, A. (2001). “Developing of Shannon Entropy Method in Content Analysis”, Al-Zahra University Journal of Humanities, Vol. 11, No. 37, 38. pp. 1-18. [In Persian]