دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 23، فروردین 1399، صفحه 1-159 
اعتبارسنجی ابزار ارزیابی سطح افشاء مسئولیت اجتماعی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 78-100

10.30476/jha.2020.68229.1235

امین عالی‌وندی دارانی؛ دکتر مهدی عرب‌صالحی؛ دکتر هادی امیری؛ دکتر فرساد زمانی‌بروجنی