بررسی دیدگاه مدیران در مورد نقش کیفی و تأثیر اطلاعات حسابداری مدیریت بر نظام بودجه‌ریزی سلامت کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه حسابداری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

مقدمه: هدف این مطالعه بررسی دیدگاه مدیران سطوح مختلف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه‌های علوم پزشکی، بیمارستان‌ها و مراکز خدمات درمانی در مورد نقش کیفی و تأثیر اطلاعات حسابداری مدیریت بر نظام بودجه‌ریزی است.
روش پژوهش: روش پژوهش مورد استفاده اکتشافی از نوع نظرسنجی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل همه مدیرانی است که در سال 1395 در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های دولتی کشور، به هر نحوی در بودجه‌ریزی شرکت داشته‌اند. به‌منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش از آزمون‌های «تی یک‌نمونه‌ای» و «آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه» استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که نقش ویژگی‌های کیفی اطلاعات نظام حسابداری مدیریت و هم‌چنین اهمیت آن در بودجه‌ریزی از نظر مدیران‌ارشد، به‌ترتیب، اندکی بیشتر از مدیران میانی و عملیاتی است و برای همه سطوح مدیریتی معنی‌دار است اما اهمیت اطلاعات حسابداری مدیریت در ارزیابی عملکرد بودجه‌ای برای مدیران میانی، به‌ترتیب، بیشتر از مدیران‌ارشد و عملیاتی است و تنها برای مدیران میانی معنی‌دار است. بررسی جنبه‌های ارزیابی متوازن عملکرد بودجه‌ای نشان می‌دهد که جنبه مالی و جنبه فرآیندهای سازمانی برای همه سطوح مدیران معنی‌دار و جنبه‌های مشتریان (بیماران) و فراگیری و رشد (کارکنان) برای هیچ یک از سطوح معنی‌دار نیست.
بحث و نتیجه‌گیری: لازم است در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وضعیت حسابداری مدیریت در نظام بودجه‌ریزی، به‌ویژه در بخش ارزیابی عملکرد جنبه‌های مشتریان (بیماران) و فراگیری و رشد (کارکنان)، ارتقاء یابد. هم‌چنین، پیشنهاد می‌شود که مدیران در سطح‌ارشد از اطلاعات حسابداری مدیریت در تصمیم‌های خود استفاده بیشتری کنند؛ در این مورد حسابداران مدیریت می‌توانند زمینه لازم برای استفاده مدیران‌ارشد از اطلاعات حسابداری مدیریت را فراهم کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Managers’ View on the Qualitative Role and Effect of Management Accounting Information in Budgeting System of Iran’s Healthcare

نویسندگان [English]

  • M. Namazi (Ph. D., ICPA, CMA) 1
  • Gh. Rezaei (Ph. D.) 2
1 Distinguished Professor of Accounting, Department of Accounting, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Accounting, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study is evaluating the view of managers in different levels of management in The Ministry of Health and Medical Education, medical sciences universities, hospitals, and healthcare service units, on the qualitative role and the effects of management accounting information in budgeting.
Method: The research method used is exploratory and a survey type. The population of the study consists of all managers in The Ministry of Health and Medical Education, medical sciences universities, and governmental hospitals who in the year 2016, participated in budgeting in any way.  In order to test the research hypotheses, one-sample T-test and one-way ANOVA were used.
Results: Research results showed that the role of qualitative information of management accounting system and its significance in budgeting is a little more important in the view of top management than the middle managers and executive managers’ view, and it is noteworthy in all levels of management. However, the importance of management accounting information in budget performance evaluation for the middle managers is more than top level managers and executive managers and is significant only for middle managers. Reviewing the perspectives of balanced budget scorecards shows that financial and organizational perspectives are significant for all levels of management but the customer (patients) and learning and growth (personnel) perspectives are not significant. 
Conclusion: In the Ministry of Health and Medical Education, the situation of management accounting system in budgeting should be developed, especially in the performance evaluation of customers and personnel. In addition, managers in the top level should use more of management accounting information in decision making. In this regard, management accountants can provide the grounds for top level managers to make use of management accounting information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balanced Scorecard
  • Budgeting in the Health Care System
  • Performance Evaluation
  • Qualitative Role of Management Accounting Information
  • Management Accounting System
1        Newhouse, J. (1992). “Medical Care Costs: How Much Welfare Loss?” Journal of Economics Perspectives, Vol. 8, No. 3, pp. 3-22.
2        Aptel, O. and H. Pourjalali (2001). “Improving Activities and Decreasing Costs of Logistics in Hospitals: A Comparison of U.S. and French Hospitals”, The International Journal of Accounting, Vol. 36, No. 1, pp. 65-90.
3        Orloff, T.; Littell, C.; Clune, C.; Klingman, D.; and B. Preston (1990). “Hospital Cost Accounting: Who’s doing what and why”, Health Care Management Review, Vol. 15, No. 4, pp. 73-78.
4        Evans, J. H.; Hwang, Y.; and N. J. Nagarajan (2001). “Management Control and Hospital Cost Reduction: Additional Evidence”, Journal of Accounting and Public Policy, Vol. 20, No. 1, pp. 73-88.
5        Finodella, C.; Macchioni, R.; Maffei, M.; and R. Spano (2016). “Successful Changes in Management Accounting Systems: A Healthcare Case Study”, Accounting Forum, Vol. 40, No. 3, pp. 186-204.
6        Namazi, M.; Karimi, Z.; and M. Maher (2012). “The Effect of Implementation of Accrual Accounting on Life Quality Factors of Managers and Financial Experts of Medical Sciences Universities”, Journal of Health Accounting, Vol. 1, Nos. 2 and 3, pp. 110-123. [In Persian]
7        Jamei, R. and T. Karamzadeh (2015). “The Role of Information Technology (IT) in Promotion of Accrual Accounting System in the Medical Science Universities in Iran (Case Study: Kermanshah Medical Science University)”, Journal of Empirical Research in Accounting, Vol. 4, No. 1, pp. 85-98. [In Persian]
8        Jacobs, K.; Marcon, G.; and D. Witt (2004). “Cost and Performance Information for Doctors: An International Comparison”, Management Accounting Research, Vol. 15, No. 3, pp. 337-354.
9        Hansen, D. R. and M. M. Mowen (2007). Managerial Accounting, 8th Edition, Mason: Thomson South-Western.
10    Wijaya, R. E.; Ludigdo, U.; Baridwan, Z.; and Y. W. Prihatiningtias (2015). “Paradigm Blurred: Opera Cake in Management Accounting Information Research”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol. 211, pp. 859-865.
11    Choe, J-M. (2004). “The Relationships among Management Accounting Information, Organizational Learning and Production Performance”, Journal of Strategic Information Systems, Vol. 13, No. 1, pp. 61-85.
12    Namazi, M. (2016). Strategic Management Accounting: From Theory to Practice, Vol. 2, 1th Edition, Tehran: The Organization for Researching and Composing University Textbooks in the Humanities (SAMT). [In Persian]
13    Hilton, R. (1997). Managerial Accounting, 7th Edition. Irwin: McGraw-Hill.
14    Dastgir, M.; Jamshidian, M.; and A. Jadidi (2003). “Analysis of the Impact of the Characteristics of Accounting System on Improvement of Management Decisions: A Case of Bahman Group”, Accounting and Auditing Review, Vol. 10, No. 4, pp. 50-27. [In Persian]
15    Riahi-Belkaoui, A. (2002). Behavioral Management Accounting, 1th Edition. London: Greenwood Publishing Group.
16    Tsui, J. S. L. (2001). “The Impact of Culture on the Relationship between Budgetary Participation, Management Accounting Systems, and Managerial Performance: An Analysis of Chinese and Western Managers”, The International Journal of Accounting, Vol. 36, No. 2, pp. 125-146.
17    Namazi, M. (1999). “A Review of the Activity-Based Costing System in Management Accounting and its Behavioral Considerations”, Accounting and Auditing Review, Vol. 7, No. 2, pp. 71-106. [In Persian]
18    Namazi, M. and K. Kamali (2002). “Determine the Allocation of Budget Funds Using Goal Programming Model, Case Study of Fars Province”, Accounting and Auditing Review, Vol. 9, No. 1, pp. 29-57. [In Persian]
19    Adebayo, A. and S. Lotta (2006). “The Effect of Cost Management Knowledge on the Relationship between Budgetary Participation and Managerial Performance”, The British Accounting Review, Vol. 38, No. 4, pp. 427-440.
20    Chow, C. W.; Cooper, J. C.; and W. S. Waller (1988). “Participation Budgeting: Effects of a Truth-Inducing Pay Scheme and Information Asymmetry on Slack and Performance”, The Accounting Review, Vol. 63, No. 1, pp. 111-122.
21    Busch, T. (2002). “Slack in Public Administration: Conceptual and Methodological Issues”. Managerial Auditing Journal, Vol. 17, No. 3, pp. 153-159.
22    Libby, T. (2003). “The Effect of Fairness in Contracting on the Creation of Budgetary Slack”, Advances in Accounting Behavioral Research, Vol. 6, pp. 145-169.
23    Fisher, J. G.; Sprinkle, G. B.; and L. Walker (2007). “Experimental Budgeting Research: Implications for Practitioners”, The Journal of Corporate Accounting & Finance, Vol. 18, No. 6, pp. 67-75.
24    Daumoser, C.; Sohn, M.; and B. Hirsch (2018). “Honesty in Budgeting: A Review of Morality and Control Aspect in the Budgetary Slack Literature”, Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2670165. [Online][28 May 2019]
25    Biswas, M. R.; Rahman, S. M.; and M. A. Rahman (2015). “Effectiveness of Accrual Basis Accounting as Compared to Cash Basis Accounting in Financial Reporting”, International Journal of Multidisciplinary Research and Development, Vol. 2, No. 10, pp. 467-473.
26    Sabouri, M. (2007). “Budget Transparency and the Role of Governmental Accounting”, Auditor Journal, No. 37, pp. 50-55. [In Persian]
27    Mahdavi, Gh. and W. Funnell (2003). “Public Sector Accountability and Accounting Information Systems in the Islamic Republic of Iran”, International Journal of Information Science and Management, Vol. 1, No. 2, pp. 32-45.
28    Mahdavi, Gh. and M. Maher (2013). “The Examination of Managers’ Attitudes toward the Quality of Financial Reports (Case Study: Fars Province University of Medical Sciences)”, Journal of Health Accounting, Vol. 2, No. 1, pp. 78-96. [In Persian]
29    Gallani, S.; Krishnan, R.; Marinich, E. J.; and M. D. Shields (2018). “Budgeting, Psychological Contracts, and Budgetary Misreporting”, Available at SSRN: https://papers. ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstractid=2642861. [Online][25 May 2019]
30    Kaplan, R. S. and D. P. Norton (1992). “The Balanced Scorecard: Measures that Drive Performance”, Harvard Business Review, January-February, pp. 9-71.
31    Namazi, M. (2003). “The Evolution of Balanced Scorecard”, Journal of Executive Management, Vol. 3, No. 8, pp. 161-192. [In Persian]
32    Grigoroudis, E.; Orfanoudaki, E.; and C. Zopounidis (2012). “Strategic Performance Measurement in a Healthcare Organisation: A Multiple Criteria Approach Based on Balanced Scorecard”, Omega, Vol. 40, No. 1, pp. 104-119.
33    Wachtel, T. L.; Hartford, C. E.; and J. A. Hughes (1999). “Building a Balanced Scorecard for a Burn Center”, Burns, Vol. 25, No. 5, pp. 431-37.
34    Daneshfard, K. and S. Shiravand (2012). “Barriers of Operational Treatment Budget in Islamic Republic of Iran, Ministry of Health and Medical Education”, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, Vol. 14, No. 2, pp. 90-96. [In Persian]
35    Hammad, S. A.; Jusoh, R.; and E. Y. Nee Oon (2010). “Management Accounting System for Hospitals: A Research Framework”, Industrial Management & Data System, Vol. 110, No. 5, pp. 762-784.
36     Lau, C. M. and I. R. C. Eggleton (2000). “The Interaction between Accounting Control Systems and Task Uncertainty affecting Budgetary Slack”, Asian Review of Accounting, Vol. 8, No. 1, pp.1-24.
37    Tsui, J. S. L. (2001). “The Impact of Culture on the Relationship between Budgetary Participation, Management Accounting Systems, and Managerial Performance: An Analysis of Chinese and Western Managers”. The International Journal of Accounting, Vol. 36, No. 2, pp. 125-146.
38    Lu, C.-T. (2011). “Relationships among Budgeting Control System, Budgetary Perceptions, and Performance: A Study of Public Hospitals”, African Journal of Business Management, Vol. 5, No. 15, pp. 6261-6270.
39    Faria, J. A. D. and S. M. G. D. Silva (2013). “The Effects of Information Asymmetry on Budget Slack: An Experimental Research”, African Journal of Business Management, Vol. 7, No. 13, pp. 1086-1099.
40    Macinati, M. S. and M. G. Rizzo (2014). “Budget Goal Commitment, Clinical Managers’ Use of Budget Information and Performance”, Health Policy, Vol. 117, No. 2, pp. 228-238.
41    Wang, T.; Wang, Y.; and A. McLeod (2018). “Do Health Information Technology Investments Impact Hospital Financial Performance and Productivity?”, International Journal of Accounting Information Systems, Vol. 28, No. pp. 1-13.
42    Handayani, P. W.; Hidayanto, A. N.; Pinem, A. A.; Hapsari, I. C.; Sandhyaduhita, P. I.; and I. Budi (2017). “Acceptance Model of a Hospital Information System”, International Journal of Medical Informatics, Vol. 99, pp. 11-28.
43     Etemadi, H. and Z. Dianati Deylami (2010). “The Impact of Organizational Culture, Budgetary Participation and Management Accounting Systems on Managerial Performance”, Management Research in Iran, Vol. 13, No. 4, pp. 34-60. [In Persian]
44    Mahdavi, Gh. and M. Golmohammadi (2012). “An Investigation into the Level of Familiarity of Chief Financial Officers with New Methods of Budgeting in Fars Province Authorities”, Journal of Health Accounting, Vol. 1, No. 1, pp. 85-110. [In Persian]
45    Moradi, M. and H. Eskandar (2016). “Using Accounting Information in Decision Making of Hospitals Managers”, International Journal of Finance and Managerial Accounting, Vol. 1, No. 2, pp. 51-59.
46    Namazi, M. (2003). “The Role of Qualitative Researches”, Geography and Development, Vol. 1, No. 1, pp. 63-87. [In Persian]