قدرت ذی‌نفعان و افشای زیست‌محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد بازنشسته، گروه حسابداری، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

3 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه خاتم، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر قدرت ذی‌نفعان بر مقدار و محتوای گزارشگری زیست‌محیطی شرکت‌ها بر اساس نظریه ذی‌نفعان است. قدرت ذی‌نفعان به‌عنوان متغیر مستقل بر اساس نظریه ذی‌نفعان و ویژگی‌های شرکتی به‌عنوان متغیرهای کنترلی بر اساس نظریه مشروعیت انتخاب شده‌ است. مزیت معیار به‌کار رفته در پژوهش حاضر برای کمی‌کردن سطح افشای زیست‌محیطی نسبت به معیارهای استفاده شده در پژوهش‌های پیشین، تفکیک افشای زیست‌محیطی به افشای عمیق و سطحی است که بر اساس آن نه‌تنها می‌توان سطح افشای زیست‌محیطی را اندازه‌گیری کرد بلکه محتوای این افشا را نیز می‌توان بررسی کرد.
روش پژوهش: جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه پژوهش از59 شرکت صنایع مختلف طی سال‌های 1390 و 1394 تشکیل شده است. فرضیه‌های پژوهش با استفاده از روش همبستگی پیرسون و روش رگرسیون چندگانه بر اساس دو سطح افشای کل و سطح افشای عمیق آزمون شد.
یافته‌ها: ویژگی‌های شرکتی و قدرت اعتباردهندگان با سطح و عمق افشای زیست‌محیطی رابطه معنی‌داری دارد، درحالی‌که رابطه معنی‌داری بین قدرت سهامداران و حسابرسان با گزارشگری زیست‌محیطی مشاهده نشد. مقایسه میانگین افشا در سال‌های 1390 و 1394 نیز حاکی از وجود روندی افزایشی در میزان افشای زیست‌محیطی شرکت‌های بررسی‌شده، است.
نتیجه‌گیری: ویژگی‌های شرکتی و قدرت اعتباردهندگان از مؤلفه‌های تأثیرگذار بر سطح و محتوای گزارشگری زیست‌محیطی است. هم‌چنین، روند افزایشی در میانگین افشای زیست‌محیطی شرکت‌ها نشان‌دهنده افزایش تمایل آن‌ها برای گزارش این قبیل اطلاعات است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The power of stakeholders and environmental disclosure

نویسندگان [English]

  • R. Hejazi (Ph. D.) 1
  • Sona Alizadeh Aghdam 2
  • F. Yousefiasl (Ph. D.) 3
1 Retired Professor, Department of Accounting, Al-Zahra University, Tehran, Iran
2 PhD Student in Accounting, Al-Zahra University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Accounting, Khatam University, Tehran, Iran