دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 24، مهر 1399، صفحه 1-171 
قدرت ذی‌نفعان و افشای زیست‌محیطی

صفحه 25-45

10.30476/jha.2021.64564.1014

دکتر رضوان حجازی؛ صونا علیزاده‌اقدم؛ دکتر فرزانه یوسفی اصل


تأثیر ویژگی‌های شخصیتی مدیرعامل بر احتمال دستکاری سود بر مبنای الگوی بنیش

صفحه 46-71

10.30476/jha.2021.85083.1369

محمد خلیل‌زاده؛ دکتر فرزانه حیدرپور؛ دکتر افسانه توانگر؛ دکتر آزیتا جهانشاد