ارزیابی توانایی دیوان محاسبات کشور برای انجام مسئولیت پاسخ‌گویی عملیاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

2 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

10.30476/jha.2021.81922.1296

چکیده

مقدمه: با توجه به اهمیت پاسخ‌گویی به‌ویژه پاسخ‌گویی عملیاتی، هدف از این پژوهش ارزیابی توانایی دیوان محاسبات کشور برای انجام مسئولیت پاسخ‌گویی عملیاتی در قبال استفاده‌کنندگان است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده‌ها توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را حسابرسان، مدیران مالی، ذی‌حسابان و اعضای هیأت علمی و استادان دانشگاه تشکیل می‌دهد که در بخش دولتی فعالیت می‌کنند. داده‌های مورد نیاز پژوهش از طریق پرسش‌نامه جمع‌آوری شده است.
یافته‌ها: از دیدگاه آزمودنی‌ها، شاخص‌ها و مؤلفه‌های پاسخ‌گویی عملیاتی انجام‌شده به‌وسیله دیوان محاسبات کشور شامل گزارشگری در مورد میزان دستیابی به هدف‌های عملیاتی، گزارشگری در مورد کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی منابع مالی، گزارشگری عملیاتی با توجه به بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، گزارشگری در مورد منابع مالی و غیرمالی، نظارت بر خروجی‌ها و نتایج حاصل از فعالیت‌ها و ارزیابی عملکرد به نحو مطلوب ارزیابی نمی‌شود.
نتیجه‌گیری: از دیدگان آزمودنی‌ها، دیوان محاسبات کشور توانایی مطلوبی برای انجام مسئولیت پاسخ‌گویی عملیاتی ندارد. در این پژوهش، برای انجام پاسخ‌گویی به شیوه مؤثر به دیوان محاسبات کشور رهنمودهایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assess the ability of the National Audit Office to carry out operational accountability

نویسندگان [English]

  • R. Sotudeh (Ph. D.) 1
  • M. Faghani (Ph. D.) 2
  • A. Pifeh (Ph. D.) 2
1 Assistant Professor, Department of Accounting, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran