عوامل مؤثر بر به‌کارگیری هزینه‌یابی چرخه عمر در شرکت‌های فعال در صنعت دارویی از دیدگاه مدیران مالی، مدیران حسابداری مدیریت و کارشناسان حسابداری مدیریت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناس‌ارشد حسابداری، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.30476/jha.2021.84044.1337

چکیده

مقدمه: به دلیل تعیین قیمت محصولات دارویی بر اساس تعرفه، عامل هزینه و شیوه تخصیص آن تنها متغیر در اختیار مدیران شرکت است تا بتوانند با مدیریت آن به سود مورد نظر دست یابند. در این پژوهش با در نظر گرفتن محدودیت‌های نظام هزینه‌یابی سنتی، عوامل مؤثر بر به‌کارگیری هزینه‌یابی چرخه عمر در شرکت‌های دارویی بررسی می‌شود.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی‌پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران مالی، مدیران حسابداری مدیریت و کارشناسان حسابداری مدیریت شرکت‌های دارویی دارای بیش از چهل محصول مختلف در سال 1397 است. داده‌های مورد نیاز پژوهش از طریق پرسش‌نامه جمع‌آوری و با استفاده از روش آماری ویلکاکسون تک‌نمونه‌ای آزمون شده است.
یافته‌ها: ویژگی‌ها و انتظارات مشتریان، مزیت رقابتی و افزایش هزینه‌های غیرتولیدی زنجیره ارزش بر به‌کارگیری هزینه‌یابی چرخه عمر تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد اما کیفیت نظام اطلاعاتی حسابداری، فرهنگ سازمانی و استقرار نظام هزینه‌یابی هدف بر به‌کارگیری هزینه‌یابی چرخه عمر تأثیر معنی‌داری ندارد.
نتیجه‌گیری: شرکت‌های فعال در صنعت دارویی باید به‌منظور کسب مزیت رقابتی و تصمیم‌گیری بهتر از هزینه‌یابی چرخه عمر به‌ویژه در مورد بازاریابی و نیازسنجی مشتریان استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting the use of life cycle costing in companies operating in the pharmaceutical industry from the perspective of financial managers, management accounting managers and management accounting experts

نویسندگان [English]

  • M. H. Safarzadeh Bandari (Ph. D.) 1
  • H. Asnaashari (Ph. D.) 1
  • A. Hooshmand Kashani 2
1 Assistant Professor of Accounting, Department of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Master of Accounting, Department of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran