بررسی اثر رجحان پاسخ‌خواهی اجتماعی بر پاسخ‌گویی در مدیریت عمومی نوین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد حسابداری مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی حافظ شیراز

3 عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدشهر

چکیده

مقدمه: اهمیت پاسخ‌گویی در مدیریت عمومی نوین، موضوعی غیرقابل انکار است اما تا پاسخ‌خواهی و در مفهوم دقیق‌تر جرأت پاسخ‌خواهی در فرد وجود نداشته باشد، پاسخ‌گویی به وجود نیامده و در نتیجه شفافیت حاصل نمی‌شود. لذا، می‌توان نتیجه گرفت که پاسخ‌خواهی بر پاسخ‌گویی ارجحیت دارد. هدف این پژوهش بررسی رجحان پاسخ‌خواهی اجتماعی بر پاسخ‌گویی در مدیریت عمومی نوین است.
روش پژوهش: این مطالعه از نوع پیمایشی-کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل افرادی است که بیشتر با ادارات و سازمان‌های دولتی در ارتباط بوده‌اند و نمونه پژوهش شامل 373 نفر از این افراد است. ابزار اندازه‌گیری پژوهش پرسش‌نامه است و برای تحلیل نتایج، پس از بررسی نرمال‌بودن داده‌ها به‌وسیله نرم‌افزار SPSS نسخه 22، در قالب 5 فرضیه از آزمون پارامتریک t تک نمونه‌ای استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که داشتن اعتقادات مذهبی، اعتقادات خرافی و اعتماد به دولت و قانون بر رجحان پاسخ‌خواهی اجتماعی بر پاسخ‌گویی مؤثر بوده اما خودباوری و تلاش برای احقاق‌حق بر رجحان پاسخ‌خواهی اجتماعی بر پاسخ‌گویی اثرگذار نیست. هم‌چنین، یافته‌های پژوهش نشان داد که در رجحان پاسخ‌خواهی اجتماعی بر پاسخ‌گویی، اعتقادات مذهبی و امر به معروف و نهی از منکر، اعتقادات خرافی و اعتماد به دولت و قانون در احقاق‌حق در حد متوسط تأثیر داشته و اعتماد به نفس، تلاش برای احقاق‌حق و آشنایی با روش‌های احقاق‌حق کم‌تر از میانگین تأثیر دارد.
نتیجه‌گیری: در جامعه باید مواردی مانند اعتقادات مذهبی، خودباوری، اعتماد به دولت و تلاش برای احقاق حق تقویت شده و با برنامه‌ریزی برای کاهش سطح اعتقادات خرافی مسیر پاسخ‌خواهی هموار شود زیرا این مهم اثر قابل‌توجهی بر پاسخ‌گویی و شفافیت مالی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Priority of the Social Seeking Answers to Accountability in the New Public Management

نویسندگان [English]

  • Gh. Talebnia 1
  • H. Rajab Dorri 2
  • A. Roosta Meimandi 3
1 Associate Professor, Department of Accounting, Islamic Azad University, Sciences and Research Branch, Tehran
2 M. A. Student in Accounting, Hafez Non-profit Institution of Higher Education, Shiraz
3 The Faculty Member of Department of Accounting, Zahedshahr Islamic Azad University
چکیده [English]

Introduction: The importance of the accountability in the new public management is undeniable. But, as long as there is no willing for an individual to seek answers, or more exactly, he is not assertive in seeking answers, accountability does not come to exist, and as a result, there will be no transparency. Therefore, it can be concluded that seeking answers is prior to accountability. The purpose of this research is to investigate the priority of the social seeking answers to accountability in the new public management.
Method: The type of this research is an applied descriptive survey. The statistical population of the research include those individuals who are dealing much more with government agencies and organizations, and the sample of the research contains 373 individuals of this population. The measuring instrument of the current research is questionnaire, and for analyzing the results, after examining the normality of the data by SPSS Software Version 22, One-sample T-test has been used including five hypotheses.
Results: The results of the research showed that believe in religion, superstitions, trust in the government and the law have had an influence on the priority of the social seeking answers to accountability, but self-esteem and self-help does not have any effect on the priority of social seeking answers to accountability. Moreover, the results of the research indicated that regarding the priority of social seeking answers to accountability, religious beliefs, enjoining good and forbidding wrong, superstitions, and trust in the government and the law affect self-help moderately, and self-confidence, attempt for self-help, and familiarity with the methods of self-help have a lower effect than the average.
Conclusion: It is necessary to strengthen the religious beliefs, self-esteem, trust in the government, attempt for self-help, and the level of superstitions should be decreased by planning so that the path of seeking answers be smoothed because it has a great effect on the accountability and financial transparency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • accountability
  • Governmental Accounting
  • New Public Management
  • Seeking Answers
1      Lewis, M. K. (2001). “Islam and Accounting”, Accounting Forum, Vol. 25, No. 2, pp. 104-127.

2      Mohagheghnia, M. and K. Naseri (2013). “Accounting Ethics with an Emphasis on the Islamic Perspective”, Proceedings of the 11th National Conference on Accounting, Ferdowsi University of Mashhad, Available at: http://www.civilica.com/Paper-IAAC. [Online] [26 July 2015] [In Persian]

3      Pessina, E. A.; Nassi, G; and A. Steccolini (2008). “Accounting Reforms: Determinants of Local Government's Choices”, Financial Accountability & Management, Vol. 24, No. 3, pp. 321-342.

4      Babajani, J.; Azar, A.; and M. Moayyeri (2013). “Factors and Stimuli of Evolutions in the Financial and Operational Accountability System of Iran's Public Sector”, Emperical Studies in Financial Accounting, Vol. 11, No. 37, pp. 1-37. [In Persian]

5      Rashidifard, M. (2010). “New Public Management and Its Democratic Characteristics”, Journal of the Automotive Industry, Vol. 13, No. 144, pp. 32-36. [In Persian]

6      Schillemans, T. (2008). “Accountability in the Shadow of Hierarchy: The Horizontal Accountability of Agencies”, Public Organization Review, Vol. 8, No. 2, pp. 94-175.

7      Stewart, S. (1984). The Role of Information in Public Accountability, Issues in Public Sector Accounting, Oxford: Philip Allan.

8      Blagescu, M.; Casas, L. L.; and R. Lloyd (2005). “Pathways to Accountability: A Short Guide to the GAP Framework, One World Trust, London, UK.”, Available at: http:// www.who.int/management/partnerships/accountability/PathwaysAccountabilityGAPFramework.pdf. [Online] [28 January 2015]

9      Gholampour, S. M. (2015). “Government Financial Reporting and Its Accountability to the Information Seeking of Users”, Ministry of Economic Affairs and Finance, Available at: http://www.mefa.gov.ir/ Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=Paper&CategoryID=105f2ea5-2e8847 bd-acfa-8bfe5731d984&WebPartID=0 993e35b-8194-4bb49cd7fa7dbbb93e5 6&ID=83a461b2-dfb9-433f-90ff-2b5e 6dc8d5ed. [Online] [2 January 2016] [In Persian]

10  Bovens, M. (2006). “Analyzing and Assessing Public Accountability A Conceptual Framework”, Available at: http://www. connex-network.org/eurog ov/. [Online] [14 June 2015]

11  Funnel, W. and K. Cooper (1998). Public Sector Accounting and Accountability in Australia, 2nd Edition, Sydney: University of New South Wales.

12  Sarker, A. and M. Hassan (2010). “Civic Engagement and Public Accountability: An Analysis with Particular Reference to Developing Countries”, 14th Annual IRSPM Conference at the University of Bern, April 7-9, Switzerland.

13  GASB (1993). “Codification of Governmental Accounting and Financial Reporting Standards”, Available at: https://www.gasb.org/ jsp/. [Online] [19 April 2014]

14  Babajani, J. and A. khonaka (2012). “The Necessity of Formation the Audit Committee and the Establishment of the Internal Audit Unit in the Metropolitan Municipalities to Improve the Accountability Level”, Empirical Studies in Financial Accounting, Vol. 10, No, 33, pp, 39-72. [In Persian]

15  International Public Sector Accounting Standards Board (2010). IFAC Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements, New York: IFAC Publications.

16  Ruppel, W. (2005). Governmental Accounting Made Easy, 1st Edition, New Jersey: John Wiley.

17  Accounting Standards Setting Committee (2006). Accounting Standards, 8th Edition, Tehran: Audit Organization Publications. [In Persian]

18  Bozorg Asl, M. (2006). Intermediate Accounting: Financial Statements, 2nd Edition, Tehran: Audit Organization Publications. [In Persian]

19  Mohammad Khani, Sh. (Translator) (2000). Life Skills, 1st Edition, Tehran: Nasle No Andish Publications. [In Persian]

20  Husseinzadeh, A. (2010). Compatibility Skills, 2nd Edition, Qom: The Imam Khomeini Educational Research Institute Publications.  [In Persian]

21  Shariat Yar, R. (2004). “Investigating the Relationship between Assertiveness and Problem Solving Practices of the Undergraduate Students of Tabriz University”, M. A. Clinical Psychology Thesis, Tabriz University [In Persian]

22  Pourafkary, N. (2007). Comprehensive Dictionary of Psychology and Psychiatry, 6th Edition, Tehran: Farhang Moaser Publications. [In Persian]

23  Ganji, H. (1991). Emotional Intelligence, 1st Edition, Tehran: Arasbaran Publications. [In Persian]

24  Faty, L.; Moutabi, F.; Mohammad Khani, Sh.; Bolhari, J.; and M. Kazemzadeh (2006). Life Skills Training, 1st Edition, Tehran: Danzheh Publications. [In Persian].

25  Ezzati, M. (2008). “Religious Capital: Characteristic, Constituents, and Its Effect on Development”, The Proceedings of the 1st Conference on Islam and Economic Development, May 8 and 9th, Mashhad University. [In Persian]

26  Ko-marie, M. (Translator) (1996). Kafis Principles, Vol. 5, 4th Edition, Qom: Osveh Publications. [In Persian]

27  Ghaffari, A. (Introduction, Error Detection and Correction) (1983). Man la Yahzarohol Faghih, Vol. 4, 1st Edition, Qom: Society of Seminary Teachers. [In Persian]

28  Vyse, S. A. (2000). Believing in Magic: The Psychology of Superstition, 1st Edition, England: Oxford University Publications.

29  Judicial Organization of the Armed Forces (2015). “How to Behave in Courts and Tribunals”, Available at: http://www.imj.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&ID=89afb521-225e-427d9d30-68c30867be2a&C ategoryID=136092d0-9c27-41ae-b34 f66d8946b612a&WebPartID=e7ba7c12-ac39-4a34-b9ad-6ebe8261f65d. [Online] [6 January 2016] [In Persian]

30  Lavasani, S. M. and M. Azarbayjani (2012). The Model of Confidence in the Islamic Ethics, Journal of Studies in Islam and Psychology, Vol. 6, No. 10, pp. 119-137. [In Persian]

31  Belanger, E. and R. Nadeau (2005). “Political Trust and the Vote in Multiparty Elections: The Canadian Case”, European Journal of Political Research, Vol. 44, No. 1, pp. 121-146.

32  Moin, M. (2001). A Persian Dictionary, Vol. 1, 17th Edition, Tehran: Amir Kabir Publications. [In Persian]

33  Babajani, J. and H. Dehghan (2006). “The Role of Government Accounting and Reporting in Operating and Evaluating Accountability from the Respondents and Responsers's Perspective”, Emperical Studies in Financial Accounting, Vol. 4, Nos. 12 and 13, pp. 1-26. [In Persian]

34  Babajani, J. (2004). “Evaluating the Accountability of the Islamic Republic of Iran's Accounting and Financial Reporting System”, Emperical Studies in Financial Accounting, Vol. 2, No. 6, pp. 28-54. [In Persian]

35  Shahbazi, M.; Darvish, H.; and F. Zarie (2012). “The Effect of Public Accountability in Improving Public Trust of Citizens”, The Management of Government Organizations, Vol. 1, No. 1, pp. 53-64. [In Persian]

36  Nouri, Z. and B. Jamshidi Navid (2013). “Investigating the Effect of Culture on the Transparency of Financial Reporting and the Improvement of Accountability Level at the University of Medical Sciences”, Journal of Health Accounting, Vol. 2, No. 4, pp. 68-89. [In Persian]

37  Naghizadeh, A.; Soleimani, S.; Hasanzadeh, M.; and N. Khodabakhshi (2015). “Investigating the Effect of Implementing Accrual Accounting on Managers' Accountability of the North West University of Medical Sciences”, Journal of Health Accounting, Vol. 4, No. 1, pp. 81-94. [In Persian]

38  Zolghi, H. (2014). “Evaluating the Effect of Financial New System of the Ministry of Health, Treatment and Medical Education on the Operational and Financial Accountability of the Universities of Medical Sciences in the West of Iran”, Journal of Health Accounting, Vol. 3, No. 3, pp. 59-78. [In Persian]

39  Elson, R. J. and Ch. Dinkins (2009). “Should Provisions of the Sarbanes- Oxley Act of 2002 Apply to local Governments in order to Improve Accountability and Transparency?”, Academy of Accounting and Financial Studies Journal, Vol. 13, No. 2, pp. 105-122.

40  Russcio, K. D. (1999). “Jays Pirouette, or Why Political Trust in not the same as Personal Trust”, Administration & Society, Vol. 31, No. 5, pp. 639-657.

41  Ahrens, T. and L. Ferry (2015). “Newcastle City Council and the Grassroots: Accountability and Budgeting under Austerity”, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 28, No. 6, pp. 909-933.

42  Gottlieb, J. (2016). “Greater Expectations: A Field Experiment to Improve Accountability in Mali”, American Journal of Political Science, Vol. 60, No. 1, pp. 143-157.

43  Mahdavi, Gh. and A. Houshmand (2013). “Investigating the Effect of the Ethical Culture of Organization on the Behavior of the Auditor”, Journal of Audit Science, Vol. 13. No. 51, pp. 107-126. [In Persian]