کلیدواژه‌ها = هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت
محاسبه قیمت تمام شده دیالیز با استفاده از روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان شهید صدوقی یزد، 1389

دوره 1، شماره 1، تیر 1391، صفحه 73-84

10.30476/jha.2012.16588

یونس محمدی؛ الهام باغستانی؛ دکتر محمد امین بهرامی؛ سمانه انتظاریان اردکانی؛ غلامرضا احمدی تهرانی